Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

Nickel Mountain: Uppdatering om utdelning av aktier

UPPDATERING OM UTDELNING AV AKTIER

Skatteverkets svar om behandling av utdelningen av aktier i NMR från IFOX

IFOX Investments AB (publ) (IFOX) har erhållit Skatteverkets svar på IFOXs förfrågan om fördelningen av anskaffningsutgiften för utdelningen inom ramen för lex ASEA.

Nedan följer Skatteverkets svar i sin helhet:

Fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av IFOX Investment AB:s utdelning under juli månad år 2017 av aktier i Nickel Mountain Resources AB

Ni har i förfrågan den 14 augusti 2017 önskat att Skatteverket ger besked om en fördelning av anskaffningsutgiften mellan IFOX Investment AB (IFOX) och utdelningen av aktier i dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB (NMR).

Bolagstämman i IFOX beslutade den 30 juni 2017 att dela ut IFOX:s samtliga aktier i dotterbolaget NMR till sina aktieägare. För en aktie i IFOX erhölls en aktie i NMR. Avstämningsdag för rätt till aktier i NMR var den 7 juli 2017. Sista dag för handel i IFOX med rätt att delta i utdelningen var den 4 juli 2017.

1 Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea). IFOX har gjort bedömningen att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i NMR är uppfyllda. Detta då IFOX eller annat företag som tillhör samma koncern direkt efter utdelningen inte ägde aktier i NMR och att handeln med aktien i IFOX endast tillfälligt stannade upp under juli månad. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i IFOX delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i NMR. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av aktien i det utdelande bolaget IFOX förs över till den utdelade aktien i NMR. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i IFOX blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

2 Beräkningar

Aktierna i IFOX handlas sedan den 6 juli 2017 på Mangoldslistan. Fram till den 12 juni 2017 var aktierna i IFOX noterade på Aktietorget. Den sista dagen med notering för aktien i IFOX med rätt till utdelning var den 12 juni 2017. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 1,53 kronor för aktien i IFOX. Den första noteringen för handel med aktien i IFOX utan rätt till utdelning av aktier var den 9 augusti 2017. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 0,60 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i IFOX bör därför (0,60 / 1,53 =) 39 procent hänföras till aktier i IFOX och 61 procent till aktier i NMR.

Angående genomförandet av den andra utdelningen återkommer IFOX så snart alla detaljer är fastställda. Så beräknas ske senast i slutet av nästkommande vecka.

Göteborg 18 oktober 2017

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707 732045
Anders@nickelmountain.se mailto:Anders@nickelmountain.se

Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
Johan.sjoberg@nickelmountain.se mailto:Johan.sjoberg@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs (NMR) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k forward looking statements om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som kan komma, avser, planerar, förväntar, uppskattar, tror, bedömer, prognostiserar och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en going concern, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje projekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Pressrelease 2017-10-18.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21304

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.