Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-10

Nidron Holding AG: Nidron Holdings klargöranden med anledning av Aktiespararnas uttalande avseende budet på Fenix Outdoor

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS
ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE
TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER
PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER
VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Nidron Holding AG ("Nidron") offentliggjorde den 12 maj 2014 ett
offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier av serie B i
Fenix Outdoor AB (publ) ("Fenix Outdoor"). Med anledning av
Aktiespararnas pressmeddelande som offentliggjordes tidigare idag
avseende erbjudandet vill Nidron härmed göra nedanstående
klargöranden.

Aktiespararna skriver att "Budgivaren deklarerar tydligt att man inte
kommer att följa den svenska koden för bolagsstyrning, i motsats till
många utländska bolag med notering på Nasdaq OMX Stockholm. En
otydlig eller obefintlig bolagsstyrning skulle på sikt kunna få
förödande effekter för bolagets utveckling och för aktiens
värdering".

Detta påstående är direkt felaktigt och i erbjudandehandlingen som
Nidron har offentliggjort framgår att Nidron har beslutat att
tillämpa Koden från det att aktierna noteras på NASDAQ OMX Stockholm
på samma sätt som Fenix Outdoor tillämpar Koden idag med beaktande av
sådana krav som kan komma att följa av schweizisk lag såsom
inrättande av ett ersättningsutskott som utses av bolagsstämman i
Nidron.

Aktiespararna skriver vidare att "Om budet går igenom kommer
schweizisk källskatt att dras från eventuell utdelning. Erlagd skatt
i Schweiz kan avräknas från svensk skatt hänförlig till den utländska
inkomsten. Om den utländska skatten överstiger den svenska skatten
kan full avräkning inte medges."

Detta påstående är taget ur sitt sammanhang och Nidron vill därför
lämna följande förtydligande. Av erbjudandehandlingen framgår att
utdelningar från Nidron är föremål för schweizisk källskatt om 35
procent. Under skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, har
aktieägare som är skattemässigt bosatta i Sverige rätt att genom ett
administrativt återbetalningsförfarande återkräva 20 procent av
skatten, vilket resulterar i en effektiv källstatsbeskattning om 15
procent, varefter den totala effektiva skatten uppgår till 30 procent
(15 procent källskatt i Schweiz och 15 procent utdelningsbeskattning
i Sverige). Under sådana förutsättningar är skattebelastningen för en
i Sverige obegränsat skattskyldig fysisk person vid mottagen
utdelning densamma såväl före som efter andelsbytet.

För det fall att den utländska skatten överstiger den svenska skatten
hänförlig till den utländska inkomsten under ett år och full
avräkning inte kan medges utdelningsåret är det möjligt att avräkna
skatten under något av de fem efterföljande beskattningsåren.

Härutöver framgår av erbjudandehandling att eventuella framtida
utdelningar från Nidron som görs från den så kallade
kapitaltillskottsreserven, vilken kommer att öka med mer än CHF 400
miljoner genom andelsbytet, är befriade från källskatt i Schweiz och
beskattas endast i Sverige med 30 procent
kapitalvinst-/utdelningsbeskattning. Fenix Outdoors utdelning som
utbetalades i maj 2014 uppgick till totalt cirka SEK 53 miljoner
motsvarande cirka CHF 7 miljoner.

Acceptfristen för erbjudandet från Nidron till aktieägarna i Fenix
Outdoor pågår till och med klockan 17.00 den 16 juni 2014.

Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Nordin, tel:
+41 79 799 27 58 eller besök www.nidronholding.se.
Erbjudandehandlingen avseende det offentliga uppköpserbjudandet finns
tillgängligt på www.nidronholding.se samt på Handelsbankens webbplats
www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Informationen i detta pressmeddelande överlämnades för
offentliggörande den 10 juni 2014 klockan 17:20 (CET).

VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept från
aktieägare eller av någon annan för aktieägares räkning) i någon
jurisdiktion där genomförandet av Erbjudandet eller godkännande av
accept av Erbjudandet inte skulle kunna ske i enlighet med lagar och
regler i dessa jurisdiktioner eller där genomförandet eller accept av
Erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrerings-
eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag, utom vid
tillämpligt undantag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller
indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel
(inklusive, men utan begränsning till, telefax, e-post, telex,
telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA och Erbjudandet
kan inte accepteras i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte
och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen,
anmälningssedeln och annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas
per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller
sändas till, från eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Nidron kommer inte att
erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till, eller acceptera
anmälningssedlar från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA.

Aktierna i Nidron har inte, och kommer inte, att registreras enligt
U.S. Securities Act av 1933 i gällande lydelse ("Securities Act"),
och får inte erbjudas eller säljas i USA såvida inte en sådan
registrering sker enligt Securities Act, eller ett undantag från
sådan registrering är tillämpligt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nidron-holding-ag/r/nidron-holdings-klargorand...
http://mb.cision.com/Main/9974/9599571/255072.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.