Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

Nilsson Special Vehicles AB: Nilsson Special Vehicles (publ) publicerar halvårsrapport för januari - juni 2016

Nilsson Special Vehicles ("Nilsson") publicerar härmed halvårsrapport
avseende perioden januari - juni 2016. Rapporten finns tillgänglig
via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan
följer en sammanfattning av rapporten.

Första halvåret (2016-01-01 - 2016-06-30)

· § Nettoomsättningen uppgick till 97 461 (69 934) KSEK.
· § Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 6 510
(4 789) KSEK.

· § Resultat efter skatt uppgick till 3 473 (1 684) KSEK.
· § Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 306
(450) KSEK.

· § Resultat per aktie* uppgick till 1,18 (0,75) SEK.
· § Soliditeten uppgick per den 30 juni 2016 till 49 (31) %.
Andra kvartalet (2016-04-01 - 2016-06-30)

· § Nettoomsättningen uppgick till 57 368 (40 155) KSEK.
· § Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 4 099(1
942) KSEK.

· § Resultat efter skatt uppgick till 2 412 (410) KSEK.
· § Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 021
(-207) KSEK.

· § Resultat per aktie* uppgick till 0,82(0,18) SEK.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 2 933 254 aktier
per 2016-06-30.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det första halvåret 2016

· § Den starka orderboken vid ingången av året bibehålls under
perioden.

· § Nilsson erhåller tilldelning på tre större upphandlingar av
ambulanser i Sverige. Tilldelningsbeslutet från Norrbotten Läns
Landstings upphandling avser upp till sex stycken ambulanser under
innevarande år med option på sex bilar per år till och med 2019,
vilket motsvarar ett ordervärde på upp till 10 MSEK årligen. Nilsson
vinner också upphandlingarna till Dalarna samt Västernorrland
motsvarande ett samlat ordervärde på upp till 11 MSEK under två år.
Härutöver erhåller Bolaget tilldelning på läkarbilar till Västra
Götalandsregionen, motsvarande ett ordervärde på upp till 4 MSEK.

· § Orderingången på ambulanser till Norge ökar markant motsvarande
en fördubbling av volymerna från föregående år. Totalt ordervärde upp
till 23 MSEK.

· § För att möta den ökade efterfrågan på ambulanser och övriga
utryckningsfordon byggs produktionskapaciteten ut under det första
kvartalet. Samtidigt fortsätter det strukturella förbättringsarbetet
med optimering av såväl effektivitet som flexibilitet.

· § Den nya projektorganisationen sjösätts för att säkerställa
framtagningen av den nya ambulansen som byggs på Volvo XC90-chassi,
vilken är beräknad att lanseras under det tredje kvartalet 2016.

· § I slutet av april hålls årsstämma i Nilsson Special Vehicles
AB. Kommuniké innehållande de beslut som fattades finns att tillgå
via Bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· § Bolaget får tilldelningsbeslut på ambulanser till Region
Jönköpings län avseende fem bilar under kommande år med option
därefter på 3-5 bilar årligen under totalt fyra år. Beräknat
ordervärde upp till 40 MSEK.

· § Nilsson startar ett eget försäljningsbolag i Norge för att möta
den växande efterfrågan på 4-hjulsdrivna ambulansfordon < 3,5 ton.
Två anställda ansvarar för att bygga upp nära och långvariga
kundrelationer på såväl sälj- som servicesidan.

· § Produktionstakten ökas på grund av den ökande efterfrågan på
ambulanser i Sverige och Norge.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD

E-post: karl.justh@nilsson.se

Telefon: 0430-49 067

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
augusti 2016 kl. 09:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade
fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och
begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största
marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson
började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många
års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i
form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering
för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First
North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles
är Remium Nordic AB.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med
hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta
pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nilsson-special-vehicles-ab/r/nilsson-special-...
http://mb.cision.com/Main/13359/2065799/553909.pdf
http://mb.cision.com/Public/13359/2065799/b91654f07e20afd4.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.