Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-11

Nimbus Group Delårsrapport kvartal 1, 2021

Januari - Mars 2021

 
FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2021
 
SENASTE TOLV MÅNADERNA
- Nettoomsättningen ökade med 31,5 procent till 218,5 Mkr (166,1)- Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna ökade med 13,8 procent till 1 081 Mkr
- Organisk tillväxt uppgick till 35,3 procent
- EBITA uppgick till 5,2 Mkr (-21,0)
- Organisk tillväxt uppgick till 14,9 procent
- EBITA ökade med 45 procent till 84,7 Mkr jämfört med helåret 2020
- EBITA marginalen uppgick till 2,4 procent (-12,6)- EBITA marginalen uppgick till 7,8 procent (5,7 procent för helåret 2020)
- Operativt kassaflöde uppgick till -3,2 Mkr (-63,6)- Operativt kassaflöde uppgick till 198,1 Mkr jämfört med 152,8 Mkr för helåret 2020.
- Orderboken uppgick vid periodens slut till 854 Mkr jämfört med 704 Mkr i det fjärde kvartalet.- Resultat per aktie uppgick till 5,61 kr (3,90)

 
Väsentliga händelser under det första kvartalet 2021

- Nimbus Group noterades på Nasdaq First North GM den 9 februari. I samband med noteringen genomfördes en nyemission om 200 Mkr före transaktionskostnader. Som förberedelse inför börsnoteringen har villkorade aktieägartillskott om 20,0 Mkr omvandlats till aktiekapital genom kvittningsemission. Därtill har teckningsemission genomförts innebärande inlösen av samtliga utestående teckningsoptioner. Emissionslikviden för teckningsoptionerna uppgick till 24 Mkr.

- Lansering har gjorts av Nimbus C8 och T9-Twin Engine.
 


Kv 1Kv 1% 12 månaderJan-Dec
202120202020
Nettoomsättning, Mkr218,5166,131,5%1 081,11 028,7
Rörelseresultat, Mkr4,7-21,5 82,656,4
EBITA, Mkr5,2-21 84,758,4
EBITA-marginal, %2,4-12,6 7,85,7
Periodens resultat, Mkr2,3-30,8 108,675,5
Operativt kassaflöde, Mkr-3,2-63,6 198,1152,8
Resultat per aktie0,12-1,59 5,613,9

 
VD-kommentar
Bra start på 2021

Vi når en omsättning om 1 081 Mkr på rullande 12-månadersbasis vilket innebär en ökning med 13,8 procent jämfört med rullande 12 som slutade kvartal 4 2020 och hela 31,5 procent om vi jämför kvartal 1 2021 mot föregående års kvartal 1. Marginaler, resultat och kassaflöde har samtidigt förbättrats. EBITA-ökningen är på goda 45 procent jämfört med helåret 2020. Marginalen på EBITA nivå är 7,8 procent jämfört med helårets 5,7 procent. Ett kliv i rätt riktning.
 
Marknadsläget är starkt i Norden. Orderingången hos våra egna återförsäljare fortsätter öka och står för en stor del av vår försäljning i dessa geografier. I övriga Europa blir bilden allt tydligare och marknaden stärks nu till skillnad mot den avmattning vi såg vid samma tidpunkt 2020 och då främst på grund av de lock down åtgärder som skedde som en följd av Pandemin på flera av våra marknader.
 
Orderingången från Nordamerika har fortsatt att utvecklas positivt samtidigt som vi nu också kontrakterar fler återförsäljare. Likt tidigare så är det vår produktionskapacitet som är den begränsande faktorn vad gäller den nordamerikanska expansionen och rekryteringen av nya återförsäljare måste därför ske i balans med den tillgängliga kapaciteten. Den totala orderboken är vid kvartalets slut 854 Mkr vilket är en ökning om 21 procent jämfört med 4 kvartalet 2020.
 
Vårt eftermarknadserbjudande, som inkluderar såväl reservdelar, tillbehör, service som reparationer och vinterförvaring fortsätter att utvecklas positivt och direktförsäljningen via vår web shop växer kontinuerligt. Vårt eftermarknadsprojekt har mer att ge och fortgår i oförminskad styrka.
 
Vi har under de senaste åren förvärvat fler egna återförsäljare. Arbetet ger fortsatt resultat bland annat genom en märkbart ökad försäljning på de aktuella marknaderna men också en större andel av de totala intäktsströmmarna och marginalerna. För kvartalet är andelen egenförsäljning 28 procent (föregående års kvartal 1 var den 14 procent). En dubblering av andelen och en för oss önskvärd utveckling.
 
I Finland har personalstyrkan ökat kontinuerligt och då främst i form av båtbyggare. Den väntas fortsätta öka ett tag till för att vi fullt ut skall kunna tillgodose marknaden. I Sverige har en del omflyttningar gjorts vilket ökat kapaciteten men ett rekryteringsbehov kvarstår fortsatt i vår egen enhet.

I Polen är produktionen fullt belagd. Verksamheten har dock haft störningar pga. pandemin. Sjukfrånvaron har under kvartalet legat på fortsatt höga tal. Under senare delen av första halvåret 2021 väntas dessa att normaliseras vilket är positivt för vår totala kapacitet. I och med vår strävan att ha en flexibel produktion, där den outsourcade andelen fortsatt kommer att öka och därmed svara för en väsentlig del av tillväxten, så är den polska etableringen viktig för oss.
I och med det tryck som allmänt råder och inte bara i vår bransch så utmanas leverantörskedjans alla delar. Vi följer utvecklingen och ligger nära våra leverantörer för att främst säkerställa tillgången till material men också för att kunna parera för de kostnadsökningar som vi bedömer kommer som en följd av detta.
 
Vi vill erbjuda ett brett sortiment av motorbåtar till våra återförsäljare i vår strävan att vara relevanta för dem och för deras kunder. Våra nuvarande sju varumärken och deras integritet är viktiga när vi bearbetar respektive segment och marknad. Alla varumärken har stärkts kontinuerligt såväl genom produktlanseringar av nya modeller som i marknadsföringen. Under kvartalet så lanserades Nimbus T9-Twin Engine samt Nimbus C8 på världsmarknaden.
 
Efter kvartalets slut har vi dessutom lanserat ett nytt koncept inom Bella serien med den helelektrifierade Bella Zero. Det är en lågfarts-båt med inriktningen att vara en social båt med rimlig avvägning mellan prispunkt och prestanda. Båten kommer att säljas direkt till slutkund via internet.
 
Vår IPO process slutfördes under kvartalet och den 9 februari så noterades bolaget på Nasdaq First North GM. Vi är glada för det fina mottagandet vi fått i denna för oss nya miljö och för de möjligheter det ger oss.
 
Vi ser fram mot de kommande kvartalen under 2021 där ytterligare ett antal lanseringar av nya modeller, en ökad kapacitet och en stark underliggande marknad är en del av vår spelplan.

Jan-Erik Lindström
VD och koncernchef


 1) Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till genomförda nyemissioner under 2021 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:18) som genomfördes i december 2020. Från och med kvartal tre och fyra 2020 redovisas uppskjuten skatt på underskottsavdrag och andra temporära skillnader vilket påverkar jämförbarheten i nyckeltalen.

Denna information är sådan information som Nimbus Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-11 08:00 CEST.

Bifogade filer


Nimbus Group Kvartalsrapport Q1 2021 FINAL

Författare MFN