Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

Nischer AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2016 - 30 september 2016

Perioden Januari - September 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0,0) MSEK.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,2
(-2,2) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 28,0 (-3,2) MSEK.
· Resultat per aktie var 1,54 (-0,17) SEK.
Kvartalet Juli - September 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,2
(-0,9) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (-1,6) MSEK.
· Resultat per aktie var -0,06 (-0,09) SEK.
VD-kommentar
Jag tillträdde som VD för Nischer Properties AB den 1 september och
det är med stor entusiasm och optimism som jag gått in i denna roll.
Bolagets förutsättningar för att skörda stora framgångar på
fastighetsmarknaden är mycket goda, inte minst genom vårt fina
projekt i Haninge, men även genom att fortsatt bygga en stark
projektportfölj med våra nischade konceptbostäder. Närmast kommer jag
från en tjänst som projektansvarig på Oscar Properties AB där jag
under de senaste fem åren har ansvarat för ett flertal av bolagets
genomförda bostadsprojekt. Tidigare har jag även varit anställd på
PEAB och Ebab och totalt har jag närmare 20 års erfarenhet från bygg-
och fastighetsbranschen. Med den kunskap och de kontakter som jag har
skaffat mig genom åren, så känner jag att jag dels kommer att kunna
bidra med att leverera de projekt som vi har, men även med att få in
nya projekt med god potential. När det gäller just uppbyggnaden av
vår projektportfölj så arbetar vi vidare med våra koncept för senior-
och företagsbostäder samt med att hitta fler partners som vi kan
genomföra mer generella projekt tillsammans med. Vi räknar med att
kunna presentera ett flertal nya spännande projekt under det kommande
verksamhetsåret.

I vårt projekt i Haninge så kommer detaljplanen under det fjärde
kvartalet i år skickas ut på samråd, vilket innebär att vi bör ha en
antagen detaljplan under det tredje kvartalet nästa år. Vi arbetar
för att möjliggöra säljstart av de cirka 260 bostäderna i samband med
att detaljplanen vinner laga kraft.

Som tidigare kommunicerats så såldes under andra kvartalet
aktieinnehavet i Concent Holding AB för motsvarande 23,9 MSEK. Av
köpeskillingen har fram till idag 3,1 MSEK i likviditet överförts
till Nischer. Betalningsplanen fortlöper under 2016.

Nischer-koncernen redovisar en nettoomsättning för tredje kvartalet
2016 på 0 MSEK (0 MSEK under motsvarande period 2015).

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet 2016 uppgick
till -1,2 MSEK (-0,9 MSEK under motsvarande period 2015).

Resultatet efter skatt innebär för perioden en förlust på totalt -1,1
MSEK (-1,6 MSEK under motsvarande period 2015).

Styrelsen har tagit beslut om att bolaget från och med nästa
verksamhetsår skall rapportera halvårsvis istället för kvartalsvis
som nu.

2016-11-17
Urban Larsson VD
Nischer Properties AB (publ)

Koncernens resultat för perioden juli - september 2016
Nettoomsättning
Nettoomsättning för der tredje kvartalet 2016 uppgick till 0,0 (0,0)
MSEK.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet för perioden uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för tredje kvartalet
uppgick till -1,2 MSEK (-0,9)MSEK.

Resultat före skatt
Resultat före skatt uppgick till -1,1 MSEK för perioden jämfört med
tredje kvartalet 2015 som uppgick till -1,6 MSEK.

Koncernens kassaflöde och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,3 MSEK
vilket är en minskning med 0,1 MSEK under tredje kvartalet jämfört
med andra kvartalet 2016.

Antal aktier
Antal aktier uppgick vid periodens slut till 18 215 093.
Resultat per aktie
Resultat per aktie för tredje kvartalet 2016 uppgick till -0,06
(-0,09) SEK.

Medarbetare
Bolaget har två anställda, VD Urban Larsson och Affärsutvecklingschef
Wilhelm Burman.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2016: 27 februari
2017 samt delårsrapport januari-juni 2017: 30 augusti 2017

Styrelsen har tagit beslut om att bolaget från och med nästa
verksamhetsår skall rapportera halvårsvis istället för kvartalsvis
som nu.

Moderbolaget
Nischers affärskoncept innebär en närstående förvaltning och ett
aktivt ägande av bolagets dotterbolag, både genom ett strategiskt
arbete i dotterbolagens styrelser samt att utgöra ett operativt stöd
i den dagliga verksamheten. Allt för att skapa de bästa
förutsättningarna för Nischers dotterbolag att utvecklas och maximera
dess potential.

Moderbolagets omsättning uppgick under tredje kvartalet till 0,0 (0,0)
MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut
till 2 personer, VD Urban Larsson och Affärsutvecklingschef Wilhelm
Burman. Resultatet efter skatt under det tredje kvartalet uppgick
till -0,9 (-0,8) MSEK.

Granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.

Stockholm 17 november 2016
Styrelsen
För ytterligare information:
Tommy Marklund, Styrelseordförande
070-870 77 00
tommy.marklund@yield.nu
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nischer-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1-janu...
http://mb.cision.com/Main/619/2124416/591073.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.