Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Nischer AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2016 - 31 mars 2016

Januari - Mars 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0,0) MSEK.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3
(-0,5) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (-0,6) MSEK.
· Resultat per aktie var 0,08 (-0,03) SEK.
VD-kommentar

Nischer-koncernen redovisar en nettoomsättning för första kvartalet
2016 på 1,0 MSEK (0 MSEK under motsvarande period 2015).

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet 2016 uppgick
till -0,3 MSEK (-0,5 MSEK under motsvarande period 2015).

Nischer har under rapportperioden sålt de tre projektbolagen för
utveckling av hyreslägenheter i Bålsta, Huddinge och Gävle som
förvärvades under fjolåret. Fastigheterna skulle efter
färdigställande ingå i bolagets portfölj för långsiktig förvaltning
av hyresrätter. Styrelsen har dock tagit det strategiska beslutet att
fokusera verksamheten på fastighetsutveckling istället för
förvaltning. Bakgrunden till detta beslut är att styrelsen gjort
bedömningen att de nischade konceptboenden som bolaget arbetar med,
inte minst det pågående projektet i Haninge kommun, har visat sig ha
en mycket stor potential och att Nischer därför bör fokusera sina
resurser på utveckling av dessa.

Bolaget har under perioden även avyttrat 1 875 000 stycken aktier av
de totalt 6 222 216 stycken aktier som bolaget ägde i Concent Holding
AB. Vi arbetar vidare med att sälja resterande aktier för att skapa
finansiellt utrymme till våra fastighetsprojekt.

Arbetet med våra konceptbostäder går framåt. Detaljplaneprocessen för
Grand Living i Haninge kommun löper på enligt plan och arbetet med
att identifiera nya projekt för fler koncept är prioriterat.

Wilhelm Burman
VD Nischer AB (publ)

Koncernens resultat för perioden januari - mars 2016

Nettoomsättning

Nettoomsättning under första kvartalet 2016 uppgick till 1,0 (0,0)
MSEK.

Bruttoresultat

Bruttoresultatet för perioden uppgick till 1,0 (0,0) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för första kvartalet
uppgick till -0,3 MSEK (-0,5)MSEK.

Resultat före skatt

Resultat före skatt uppgick till 1,4 MSEK för perioden jämfört med
första kvartalet 2015 som uppgick till -0,6 MSEK.

Koncernens kassaflöde och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,3 MSEK,
vilket är en minskning med 0,5 MSEK under första kvartalet jämfört
med årsskiftet.

Antal aktier

Antal aktier uppgick vid periodens slut till 18 215 093.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för första kvartalet 2016 uppgick till 0,08 (-0,03)
SEK.

Medarbetare

Bolaget har en anställd, VD Wilhelm Burman.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för perioden april - juni 2016: 24 augusti 2016 samt
delårsrapport för perioden juli - september 2016: 17 november 2016.

Moderbolaget

Nischers affärskoncept innebär en närstående förvaltning och ett
aktivt ägande av bolagets dotterbolag, både genom ett strategiskt
arbete i dotterbolagens styrelser samt att utgöra ett operativt stöd
i den dagliga verksamheten. Allt för att skapa de bästa
förutsättningarna för Nischers dotterbolag att utvecklas och maximera
dess potential.

Moderbolagets omsättning uppgick under första kvartalet till 1,0 (0,0)
MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut
till 1 person, VD Wilhelm Burman. Resultatet under första kvartalet
uppgick till 0,1 (-0,5) MSEK.

Granskning

Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.

Stockholm 10 maj 2016

Styrelsen

För ytterligare information:

Tommy Marklund, Styrelseordförande
070-870 77 00
tommy.marklund@yield.nu

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nischer-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1-janu...
http://mb.cision.com/Main/619/2006400/514048.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.