Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Nischer AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NISCHER PROPETIES AB

Aktieägarna i Nischer Properties AB, org. nr 556513-5869, kallas till
årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan
10, Stockholm, onsdagen den 17 maj 2017 kl. 16.00.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 11 maj
2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att
anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 11 maj 2017.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till
urban.larsson@nischer.se eller skriftligen till Nischer Properties
AB, Mailbox 633, 114 11 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge
namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer
dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud
eller

ställföreträdare.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före
den 11 maj 2017 begära det hos sin förvaltare.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre
än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år)
angivits i fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt
i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före

stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida www.nischer.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av bolagets verkställande direktör
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
och i förekommande fall revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning och minskning av
aktiekapital

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning och minskning av
aktiekapital

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av
bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet skall vara lägst 500
000 kr och högst 2 000 000 kr.

Styrelsen vidare att stämman beslutar att beslutar att minska bolagets
aktiekapital med 19 336 437 kronor. Minskning ska ske utan indragning
av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 19 836
437 kronor till 500 000 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar
från dagens 1 krona och 9 öre (cirka) till 3 öre (cirka). Minskningen
ska ske för avsättning till fritt eget kapital.

Beslutet om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet
ska vara inbördes villkorade av varandra och ska fattas som ett
beslut.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler
och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom
bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella
ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.
Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens
marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig
emissionsrabatt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av
bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av
aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid
utbyte av konvertibler, ska vara högst 1 820 000. (motsvarande cirka
10 procent av antalet aktier i bolaget vid kallelsens utfärdande).

Stämmohandlingar
Fullständiga förslag under punkterna 15 och 16 samt årsredovisningen
och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 hålls tillgängliga
för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida, www.nischer.se,
från och med den 26 april 2017 och kommer att skickas kostnadsfritt
till de aktieägare som begär det hos

bolaget och uppger sin adress.
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska

situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 18 215 093 stycken varvid varje aktie har en röst.
Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier.

____________________
Stockholm i april 2017
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nischer-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-nischer...
http://mb.cision.com/Main/619/2233828/654128.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.