Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Nischer AB: Kommuniké från årsstämma i Nischer Aktiebolag (publ.) den 11 maj 2016

Nischer Aktiebolag (publ) höll årsstämma den 11 maj 2016 i Stockholm.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
ansvarsfrihet och vinstdisposition

Stämman fastslog bolagets resultat- och balansräkning samt beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den
ansamlade förlusten om -12 285 714 ska överföras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och
revisor

Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till tre ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade även, i enlighet med
det på stämman framlagda förslaget, att välja Wilhelm Burman (omval),
Tommy Marklund (omval) och Mathias Grönberg (omval) till
styrelseledamöter med Tommy Marklund (omval) som styrelseordförande.

Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB
till bolagets revisor. Mattias Lötborn kommer att vara huvudansvarig
för revisionen.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Stämman beslutade att ett arvode om 90 000 kronor skall fördelas
mellan ledamöterna enligt följande: 60 000 kronor till styrelsens
ordförande och 30 000 kronor vardera till övriga stämmovalda
ledamöter som inte är anställda i bolaget samt även att ett arvode
till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att fram till bolagets nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission
av aktier. Bemyndigandet ska kunna användas för att bolaget med kort
varsel ska kunna emittera aktier för att genomföra strukturella
förvärv, och/eller att vid behov, med kort varsel, kunna anskaffa
kapital. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst 1
800 000 nya aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att ändra
bolagsordningen (§ 1 Firma) innebärande följande lydelse:

"Bolagets firma är Nischer Properties AB. Bolaget är publikt (publ)."

För ytterligare information kontakta:
Styrelsen
Nischer AB (publ)
För ytterligare information:
Tommy Marklund, Styrelseordförande
070 - 870 77 00
tommy.marklund@yield.nu
Informationen är sådan som Nischer Aktiebolag (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 11 maj 2016.

Nischer AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar
bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas
värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers
aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Nischer AB (publ), Box 625, 101 32 Stockholm, Telefon 0763 274 874,
www.nischer.se. Organisationsnummer 556513-5869. Styrelsen har sitt
säte i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nischer-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-nische...
http://mb.cision.com/Main/619/2006990/514348.pdf
http://mb.cision.com/Public/619/2006990/8c705a29e11d1ffb.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.