Du är här

2017-05-18

Nischer AB: Kommuniké från Nischer Properties AB:s årsstämma den 17 maj 2017

Nischer Properties AB höll årsstämma den 17 maj 2017 i Stockholm.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman
inkl en presentation av det material vi gick igenom på stämman.

Stämman fastslog bolagets resultat- och balansräkning samt beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till tre ordinarie
ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade även i enlighet med
det förslag som framlagts att välja Urban Larsson (nyval), Tommy
Marklund (omval) och Mathias Grönberg (omval) till styrelseledamöter
samt Tommy Marklund till styrelseordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 90 000 kronor skall fördelas
mellan ledamöterna enligt följande: 60 000 kronor till styrelsens
ordförande och 30 000 kronor vardera till övriga stämmovalda
ledamöter som inte är anställda av bolaget samt även att ett arvode
till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om en ändring av bolagsordningen innebärande att
aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.
Stämman beslutade vidare att minska bolagets aktiekapital med 19 336
437 kronor. Minskning sker utan indragning av aktier och innebär att
aktiekapitalet minskar från dagens 19 836 437 kronor till 500 000
kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från dagens 1 krona och 9
öre (cirka) till 3 öre (cirka). Minskningen sker för avsättning till
fritt eget kapital.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske
kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med
villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av
bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal
som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets
finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller
rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning
motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall -
marknadsmässig emissionsrabatt. Det antal aktier som kan emitteras
med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid
nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt
tillkommer vid utbyte av konvertibler, får vara högst 1 820 000.

Styrelsen
Nischer Properties AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nischer-ab/r/kommunike-fran-nischer-properties...
http://mb.cision.com/Main/619/2268184/676194.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.