Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-27

Nischer AB: Nischer Properties AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

Oktober - December 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,9
(-0,6) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -40,5 (-45,9) MSEK
· Resultat per aktie blev -2,22 (-2,52) SEK
Januari - December 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0,0) MSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,1
(-2,8) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -12,5 (-49,1) MSEK
· Resultat per aktie blev -0,69 (-2,69) SEK
Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

· Bolaget avyttrade under 2016 hela sitt aktieinnehav i Concent
Holding AB till bland annat köparen Rönnskärs Båk AB som äger 7,42%
av Nischer Properties AB. Försäljningen till Rönnskärs Båk skedde i
juni och den totala köpeskillingen uppgick till 23,9 MSEK. Köparen
betalar köpeskillingen löpande mot revers och har under det sista
kvartalet 2016 betalat 4,3 MSEK. Styrelsen beslutade i december att
förlänga betalningsplanen med ytterligare ett halvår, från 31/12 2016
till 30/6 2017.

· I december skrevs ett tilläggsavtal gällande den interna
aktieöverlåtelsen mellan koncernbolaget IndustriQ AB och Nischer
Properties AB där aktierna i Concent Holding AB överlåtes till
marknadsvärde för att korrigera tidigare underprisöverlåtelse.

· Styrelsen har tagit beslutet att ändra från kvartals- till
halvårsrapportering, ändringen träder i kraft från och med första
januari 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I januari 2017 erhåller Nischer markanvisningsavtal med Karlstad
kommun för utveckling av 128 stycken bostäder i Kronoparken,
Karlstad.

· Detaljplanen i Haninge går ut på samråd i januari 2017.
· Fram till dagens datum har Nischer erhållit ytterligare 3,4 MSEK i
avbetalning för tidigare avyttrade aktier från Rönnskärs Båk.

VD-ordet

Räkenskapsåret 2016 var ett händelserikt år för Nischer Properties.
Styrelsen beslutade att fokusera verksamheten på fastighetsutveckling
istället för förvaltning. Bolaget avyttrade även samtliga aktier i
Concent Holding AB. Under året bytte vi även namn från Nischer AB
till Nischer Properties AB, vilket tydligt markerar det avstamp som
vi nu gör för att utveckla framtidens bostäder.

I Haninge är detaljplanen ute på samråd vilket innebär att vi med
största sannolikhet har en antagen detaljplan under fjärde kvartalet
2017 och ett laga kraft vunnet bygglov under första kvartalet 2018.
Vi har även inlett ett samarbete med CM-bolaget Forsen AB för att
stärka upp projektorganisationen med rätt expertis och för att
säkerställa ett framgångsrikt genomförande av projektet.

Vi fortsätter att bygga organisationen på nära partnerskap med
engagerade entreprenörer och externa konsulter som brinner för att
utveckla och förverkliga våra koncept. På så sätt har vi tillgång
till drivna medarbetare med rätt expertis vid rätt tidpunkt samtidigt
som vi behåller en smidig och flexibel organisation med låga fasta
kostnader. Med hänsyn till kommande inbetalningar från tidigare
aktieförsäljningar samt goda möjligheter till kommande avyttringar så
har vi goda möjligheter att fortsätta växa.

När det gäller just uppbyggnaden av vår projektportfölj så arbetar vi
vidare med våra olika nischade bostadskoncept.

I januari i år presenterade vi ett nytt projekt i Karlstad där vi
utvecklar 128 små hyreslägenheter i anslutning till universitetet. Vi
planerar för en byggstart under hösten 2017 förutsatt att
bygglovsprocessen löper på som planerat.

Jag ser fram emot 2017. Vi kommer att fokusera på att driva våra
befintliga projekt i Karlstad och Haninge framåt och räknar även med
att kunna presentera ytterligare nya spännande projekt under året.

Urban Larsson
VD Nischer Properties AB (publ)
RESULTAT, INTÄKTER & KOSTNADER
JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2015
Koncernens resultat för fjärde kvartalet och för helåret 2016
Nettoomsättning
Under det fjärde kvartalet 2016 uppgick nettoomsättningen till 0,0
(0,0) MSEK med anledning till att koncernen inte har några färdiga
projekt ännu. För helåret uppgår nettoomsättningen till 1,0 (0,0)
vilket går att härleda till konsultarvode kopplat till
projekteringstjänster som har utförts under året.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet för det fjärde kvartalet 2016 uppgår till 0,0 (0,0)
MSEK i jämförelse med helårets siffror där bruttoresultatet blev 1,0
(0,0). Bruttomarginalen är oförändrad för det fjärde kvartalet o,0% i
jämförelse med samma period 2015 men har ökat till en bruttomarginal
på 100% för helåret.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
För perioden uppgick rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)
till -3,9 (-0,6) MSEK. EBITDA för helåret 2016 uppgick till -7,1
(-2,8) MSEK. Den stora skillnaden både för kvartalet och helåret i
jämförelse med föregående år beror framförallt på att Koncernen har
fått ökade kostnader i takt med att projektet i Haninge börjar ta
form.

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i koncernföretag för kvartalet uppgick till 0,0
(0,0) MSEK. För helåret uppgick resultatet från andelar i
koncernföretag till 10,8 (0,0) MSEK. Det positiva resultatet kan
härledas till försäljningen av tidigare koncernbolagen Pendlingen,
Hälsovägen och Projekt Gävle som skedde i mars till externt bolag.
Bolagen hade vid försäljningen ett negativt koncernmässigt värde med
anledning av de avskrivningar på goodwill som skett sedan förvärven.
Det innebär en positiv effekt på resultatet när de säljs då de inte
haft någon annan intjäning under tiden.

Resultat före skatt
Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till -48,3 (-45,9) MSEK.
Det negativa resultatet för sista kvartalet 2016 utgörs framförallt
av en tilläggsköpeskilling till den aktieöverlåtelse som gjordes
tidigare under året mellan koncernbolagen IndustriQ och Nischer
Properties avseende aktierna i Concent Holding. Aktierna överlåtes i
och med denna tilläggsköpeskilling till marknadsvärde för att
korrigera tidigare underprisöverlåtelse. Den nya korrigeringen
innebär att moderbolaget gör en förlust under perioden då
Concent-aktierna minskar i värde innan den externa försäljningen till
Rönnskärs Båk går igenom. Tilläggsköpeskillingen påverkar däremot
dotterbolaget IndustriQ AB positivt som stärker sitt egna kapital
avseendevärt vilket i slutändan även får genomslag i moderbolagets,
och koncernens, egna kapital.

För helåret uppgick resultat före skatt till -12,5 (-49,1) MSEK. Årets
resultat utgörs dels av ovanstående nämnda tilläggsköpeskilling samt
ökande kostnader för projektet i Haninge som ännu inte har börjat
generera intäkter för koncernen. Den stora skillnaden mellan åren är
framförallt orsakad av den nedskrivning som gjordes under 2015 på
39,9 MSEK av aktieinnehavet i TBT Holding AB (tidigare RCC Group AB).

Koncernens kassaflöde och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,3 (0,6)
MSEK vilket innebär en minskning med 0,3 MSEK jämfört med samma
period 2015.

Periodens kassaflöde uppgick till 0,0 (-0,1) MSEK. Årets kassaflöde
uppgick till -0,3 (0,6) MSEK.

Årets långfristiga skulder uppgår till 0,0 (113,3) MSEK. De ingående
långfristiga skulderna har under året överlåtits i samband med
försäljningen av projektbolagen Pendlingen, Hälsovägen samt Projekt
Gävle. De långfristiga skulderna bestod av slutköpeskillingar som i
sin helhet övertas av den nya köparen.

Likvidbehovet bör kunna hanteras med hänsyn till kommande
inbetalningar från tidigare aktieförsäljningar samt goda möjligheter
till kommande avyttringar.

Antal aktier
Antal aktier uppgick vid periodens slut till 18 215 093 (18 215 093
vid utgången av 2015).

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,22 (-2,52) SEK samt
för helåret 2016 till -0,69 (-2,69) SEK.

Medarbetare
Under 2016 tillsattes Urban Larsson som ny VD för Nischer. Tidigare
VD, Wilhelm Burman, har tagit på sig en ny roll som
Affärsutvecklingschef med fokus på att bygga upp bolagets
projektportfölj.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick under året till 1,0 (0,0) MSEK.
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 2
personer (1 personer 2015). Resultatet efter skatt under året uppgick
till -20,0 (-3,7) MSEK. Differensen mellan åren utgörs främst av det
negativa resultatet som uppstod vid försäljningen av Concent-aktierna
efter det att den interna tilläggsköpeskillingen tillkommit.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Moderbolagets och koncernens
redovisningsprinciper är oförändrade i förhållande till vad som
framgår av årsredovisningen 2015.

ÖVRIG INFORMATION
Granskning
Bokslutskommunikén för året 2016 har ej varit föremål för särskild
granskning av bolagets revisorer.

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kommunikén ger en
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.

Utdelning
Nischers styrelse kommer inte att föreslå någon utdelning för 2016.
Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 17 maj 2017. Årsredovisningen kommer
att finnas tillgänglig på bolagets hemsida måndagen den 27 april
2017.

Stockholm 27 februari 2017
Styrelsen
För ytterligare information:
Tommy Marklund, Styrelseordförande
070-870 77 00
tommy.marklund@yield.nu
Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 27 april 2017
Delårsrapport för januari - juni 2017 30 augusti 2017

Styrelsen har tagit beslut om att bolaget från och med 1 januari 2017
skall rapportera halvårsvis istället för kvartalsvis som bolaget
tidigare har gjort.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nischer-ab/r/nischer-properties-ab--publ--boks...
http://mb.cision.com/Main/619/2199261/634524.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.