Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Nischer AB: Nischers AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2013 och revisionsberättelse som avviker från standardutformningen

Nischer AB publicerar idag sin årsredovisning för år 2013.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.nischer.se.

Årsredovisningen kan även beställas på info@nischer.se eller 08 - 120
465 80.

Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen genom att
varken till- eller avstyrka att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen. Som grund för att avstå från
uttalande anges bl.a att revisorn inte har erhållit relevanta
underlag för att kunna ta ställning till värdet av aktierna i RCC
Group AB per den 31 december 2013 och att dessa utgör den absoluta
merparten av tillgångarna i koncernen och moderbolaget

Styrelsen gör följande uttalande avseende revisionsberättelsen:

Det är naturligtvis olyckligt att bolaget inte har fått en ren
revisionsberättelse men det är styrelsens uppfattning att värdet av
erhållna aktier i RCC Group AB motsvarar verkligt värde. I RCC Group
AB ingår bland annat dotterbolaget IQuity AB som har flera
intressanta pågående fastighetsutvecklingsprojekt, bland annat
Barents Center bredvid IKEA i Haparanda. Barents Center kommer att
bestå av en galleria, gymnasieskola, multiarena, hotell, biograf,
innovationscenter m.m. och omfattar mer än 100 000 kvadratmeter. I
projektet ingår också kommunala 25-åriga hyresavtal om ca. 14 400
kvadratmeter. Projekt Barents Center beräknas generera stora vinster
under kommande år.

De bolag som avyttrades och för vilka erhölls aktier i RCC Group AB,
ägdes av Nischers dotterbolag IndrustrIQ AB. Som ytterligare
information kan tilläggas att revisionsberättelsen för dotterbolaget
IndustrIQ AB har lämnats utan anmärkning.

Nedan följer utdrag ur revisionsberättelsen:

"Som framgår av förvaltningsberättelsen har koncernen, via det helägda
dotterbolaget IndustrIQ AB, erhållit aktier i RCC Group AB som likvid
vid försäljning av aktier i Swegoth och PlaCell AB. Aktierna i RCC
Group AB redovisas som ett övrigt långfristigt värdepappersinnehav
till ett bokfört värde om 40 MSEK i koncernens balansräkning.
Aktierna i IndustrIQ AB redovisas som andelar i koncernföretag med
bokfört värde om 34 709 kSEK i moderbolagets balansräkning. Vi har i
revisionen efterfrågat, men ej erhållit relevanta underlag för att
kunna ta ställning till värdet av aktierna i RCC Group AB per den 31
december 2013. Aktierna i RCC Group AB utgör den absoluta merparten
av tillgångarna i koncernen och i moderbolaget och är därför av
avgörande betydelse för bedömning av bolagets finansiella situation.
Nischer AB (publ), Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm, Telefon 08-21
20 45, www.nischer.se, Organisationsnummer 556513-5869, Styrelsen har
sitt säte i Stockholm.

Mot bakgrund av ovanstående har vi inte kunnat avgöra om det hade
varit nödvändigt med justeringar avseende koncernens och
moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och dess
finansiella resultat för 2013".

Nischer AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Runar Söderholm, Styrelseordförande

070-090 14 35

runar.soderholm@nischer.se

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom
kunskap, kapital och engagemang

förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och
generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers
nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ
med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2013 avyttrades
IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer
är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är
Mangold Fondkommision AB, 08 - 503 015 50 (www.mangold.se).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nischer-ab/r/nischers-ab--publ--offentliggor-a...
http://mb.cision.com/Main/619/9573177/236167.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.