Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

NNB Intressenter AB: Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet

Pressmeddelande

Stockholm den 25 oktober 2016

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS
ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL
(OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER
PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER
VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Öhmangruppen 1) och Nordic Capital Fund VIII 2) genom NNB Intressenter
AB 3) ("NNB Intressenter"), offentliggör härmed ett kontanterbjudande
till aktieägarna i Nordnet AB (publ) ("Nordnet" eller "Bolaget") att
förvärva samtliga aktier i Nordnet ("Erbjudandet"). Aktierna i
Nordnet är noterade på Nasdaq Stockholm, segmentet Mid Cap.

Öhmangruppen, som är huvudägare i Nordnet sedan Bolaget grundades år
1996, vill tillsammans med Nordic Capital säkra en fortsatt
framgångsrik utveckling för Nordnet och i en privat miljö möjliggöra
mer offensiva satsningar på Bolagets infrastruktur, produkter och
användargränssnitt för att därigenom ytterligare stärka bolagets
position på allt mer konkurrensutsatta marknader. Öhmangruppen avser
att kvarstå som långsiktig huvudägare i Nordnet.

Erbjudandet i sammandrag

· NNB Intressenter erbjuder 37 kr kontant för varje aktie i Nordnet.
Erbjudandet värderar samtliga aktier i Nordnet till 6 476 Mkr. 4)

· Erbjudandet motsvarar en premie om:

· 25 procent jämfört med stängningskursen för Nordnets aktie den
24 oktober 2016, den sista handelsdagen före offentliggörandet av
Erbjudandet, om 29,5 kr,

· 29 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen
för Nordnets aktie under de senaste 30 kalenderdagarna före
offentliggörandet av Erbjudandet om 28,8 kr, och

· 37 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen
för Nordnets aktie under de senaste sex månaderna före
offentliggörandet av Erbjudandet om 27,0 kr.

· Öhmangruppen, med ett sammanlagt ägande om ca 62,7 procent av
samtliga aktier i Nordnet, kommer, förutsatt att Erbjudandet
fullföljs, att tillskjuta samtliga sina Nordnetaktier till NNB
Intressenter, värderade till 35 kr per aktie (att jämföras med priset
i Erbjudandet om 37 kr per aktie). 5)

· Nordic Capital har, till ett pris motsvarande priset i
Erbjudandet, förvärvat aktier i Nordnet motsvarande sammanlagt ca 4,8
procent av samtliga Nordnetaktier.6)Nordic Capital kommer, förutsatt
att Erbjudandet fullföljs, att tillskjuta samtliga sina Nordnetaktier
till NNB Intressenter, till ett pris motsvarande priset i
Erbjudandet. Tillsammans äger och kontrollerar Öhmangruppen och
Nordic Capital således sammanlagt 67,5 procent av samtliga aktier i
Nordnet.

· Styrelsen i Nordnet förväntas offentliggöra sin uppfattning om
Erbjudandet senast två veckor före den initiala acceptfristens
utgång.

· En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras
omkring den 2 december 2016. Den initiala acceptperioden för
Erbjudandet beräknas inledas omkring den 5 december 2016 och avslutas
den 23 januari 2017. Tidplanen för Erbjudandet har anpassats med
hänsyn tagen till handläggningstiden för att erhålla nödvändiga
myndighetstillstånd.

· Öhmangruppen och Nordic Capital har på vissa villkor åtagit sig
gentemot varandra att inte direkt eller indirekt uppmuntra,
efterfråga eller inleda diskussioner eller förhandlingar med, eller
acceptera förslag från, eller lämna information till, någon tredje
man avseende något samarbete eller någon transaktion rörande aktierna
i Nordnet eller dess dotterbolag eller deras väsentliga tillgångar.

"Som grundare av och huvudägare i Nordnet känner vi ett stort ansvar
för Nordnets utveckling och marknadsposition, särskilt då
konkurrensen ökat. Vi bedömer att det krävs betydande investeringar
för att säkra bolagets långsiktiga konkurrenskraft. Vi vet samtidigt
att de investeringar som kommer att krävas - på grund av dess typ och
omfattning - görs bäst i onoterad miljö. Vi ser fram emot att,
tillsammans med Nordic Capital, stödja Nordnets ledning i
genomförandet av de investeringar som krävs för att Nordnet ska bli
den långsiktiga marknadsledaren i Norden. Vi avser att kvarstå som
långsiktiga huvudägare i Nordnet," kommenterar Tom Dinkelspiel,
styrelseordförande i E. Öhman J:or AB.

"Nordic Capital har följt Nordnet under en längre tid och är
imponerade över bolagets utveckling, men har även noterat den
kraftigt tilltagande konkurrensen, och bedömer därför, precis som
Öhmangruppen, att Nordnets möjligheter att bli den marknadsledande
aktören väsentligt ökar i en onoterad miljö. Nordic Capital har lång
och gedigen erfarenhet av att stödja bolag i större
förändringsprojekt och har stor kunskap om den finansiella sektorn
och ser därför fram emot att, tillsammans med Öhmangruppen, få
genomföra de investeringar som krävs samt ge bolaget de resurser och
den tid som det behöver för att erövra en marknadsledande position,"
kommenterar Christian Frick, Partner i NC Advisory AB, rådgivare till
Nordic Capitals Fonder.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Som huvudägare i Nordnet sedan bolaget grundades år 1996 har
Öhmangruppen kontinuerligt värnat om hur Bolagets långsiktiga
konkurrenskraft på bästa sätt upprätthålls och stärks.

Under de senaste åren har konkurrensen på marknaderna där Nordnet
verkar successivt ökat, vilket har lett till en prispress liksom
stigande krav på investeringar i teknik och produktutveckling. En
avgörande förutsättning för att Nordnet ska kunna upprättålla en
fortsatt och långsiktigt lönsam tillväxt kommer att vara att
betydande och löpande satsningar görs på kundanpassade, flexibla
systemlösningar och användargränssnitt samt vidareutveckling av bland
annat mobila applikationer och tjänster. En marknadsledande teknisk
plattform och produktutveckling kommer således krävas för att vinna
och behålla kunder i marknaden.

För att Nordnet ska behålla sina kunder och sin konkurrenskraft i en
allt mer utmanande konkurrenssituation måste åtgärder vidtas,
däribland betydande investeringar. Sådana åtgärder genomförs bäst i
privat ägande.

Mot bakgrund av ovanstående har Öhmangruppen kontaktat Nordic Capital
för att diskutera förutsättningarna för att lämna ett gemensamt
offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet, vilket har
resulterat i det erbjudande som nu offentliggörs.

Öhmangruppen och Nordic Capital anser att Erbjudandet är finansiellt
attraktivt för Nordnets aktieägare och att det innebär en attraktiv,
långsiktig lösning för såväl Bolaget som dess anställda. Öhmangruppen
och Nordic Capital har för avsikt att stödja Nordnets ledning i
arbetet med att genomföra ovan nämnda investeringar, men ser inte
framför sig några förändringar vad gäller Nordnets organisation,
anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller de platser på
vilka Bolaget bedriver verksamhet.

Erbjudandet

NNB Intressenter erbjuder 37 kr kontant för varje aktie i Nordnet.
Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. Det
sammanlagda värdet för Erbjudandet uppgår till 6 476 Mkr. 7)

Erbjudandet motsvarar en premie om:

· 25 procent jämfört med stängningskursen för Nordnets aktie den 24
oktober 2016, den sista handelsdagen före offentliggörandet av
Erbjudandet, om 29,5 kr,

· 29 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för
Nordnets aktie under de senaste 30 kalenderdagarna före
offentliggörandet av Erbjudandet om 28,8 kr, och

· 37 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för
Nordnets aktie under de senaste sex månaderna före offentliggörandet
av Erbjudandet om 27,0 kr.

Den initiala acceptperioden i Erbjudandet beräknas löpa från och med
den 5 december 2016 till och med den 23 januari 2017. Likviddag
beräknas infalla den 30 januari 2017, under förutsättning att
villkoren för Erbjudandets fullföljande dessförinnan har uppfyllts
eller NNB Intressenter i annat fall beslutat att fullfölja
Erbjudandet. Tidplanen för Erbjudandet har anpassats med hänsyn tagen
till handläggningstiden för att erhålla nödvändiga
myndighetstillstånd.

Vissa närståendefrågor

Styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel och Tom
Dinkelspiel deltar i Erbjudandet på budgivarsidan. Enligt
närståendereglerna i avsnitt III i Nasdaq Stockholms Takeover-regler
("Takeover-reglerna") får dessa styrelseledamöter därmed inte delta i
styrelsens handläggning av frågor rörande Erbjudandet. Styrelsen i
Nordnet är dock beslutför även utan dessa tre jäviga
styrelseledamöter, då fem av de sammanlagt åtta styrelseledamöterna i
Nordnet är behöriga att delta i styrelsens överväganden och beslut
rörande Erbjudandet. De nämnda reglerna innebär också att Nordnet ska
inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness
opinion) från en oberoende expert avseende Erbjudandet, samt att
acceptperioden ska löpa under minst fyra veckor.

Nordnets verkställande direktör, Håkan Nyberg, som även är
styrelseledamot i E. Öhman J:or AB har inte deltagit i E. Öhman J:or
AB:s handläggning av frågor rörande Erbjudandet.

Nordnets styrelses uttalande om Erbjudandet och värderingsutlåtande

Nordnets styrelse ska i enlighet med Takeover-reglerna inhämta ett
värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från en oberoende expert
samt, senast två veckor före acceptperiodens utgång, offentliggöra
detta, sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna
uppfattning. Styrelsens uttalande och värderingsutlåtandet kommer, om
det är möjligt, att återges i sin helhet i den erbjudandehandling som
kommer att upprättas och offentliggöras av NNB Intressenter.

NNB Intressenters aktieägande i Nordnet

NNB Intressenter äger idag inga aktier i Nordnet.

Öhmangruppen äger 109 717 474 aktier i Nordnet, sammanlagt motsvarande
ca 62,7 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget.
Öhmangruppen har ingått avtal med Nordic Capital om att, förutsatt
att Erbjudandet fullföljs, tillskjuta samtliga sina Nordnetaktier
till NNB Intressenter i utbyte mot aktier i NNB Intressenter. De
tillskjutna aktierna kommer att värderas till 35 kronor per aktie. 8)

Nordic Capital har till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet
förvärvat, från Carnegie Småbolagsfond genom Carnegie Fonder AB,
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond och Handelsbanken Nordiska
Småbolagsfond genom Handelsbanken Fonder AB och Holberg Norden genom
Holberg Fondsforvaltning, sammanlagt 8 473 480 aktier i Nordnet
motsvarande ca 4,8 procent av totalt antal aktier och röster i
Bolaget.9)Nordic Capital har ingått avtal med Öhmangruppen om att,
förutsatt att Erbjudandet fullföljs, i utbyte mot aktier i NNB
Intressenter, tillskjuta samtliga sina Nordnetaktier till NNB
Intressenter, värderade...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.