Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-09

Nobia AB: Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i Nobia AB (publ) ("Nobia") kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 10 april 2018 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist
Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 4 april 2018,

dels anmäla sig hos Nobia för deltagande i årsstämman senast onsdagen
den 4 april 2018.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande
sätt:

· Via e-post: bolagsstamma@nobia.com
· Per telefon: 08-440 16 00
· Per fax: 08-503 826 49
· Per post: Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm
Vid anmälan ska aktieägare uppge följande:
· Namn
· Person-/organisationsnummer
· Adress, telefonnummer dagtid
· Aktieinnehav
· I förekommande fall biträden, dock högst två biträden, och ombud som
ska medfölja aktieägaren vid stämman

Till anmälan ska i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst
fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på Nobias webbplats, www.nobia.se,
och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin
postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i stämman,
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering
måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 4
april 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum
måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster
I Nobia finns totalt 175 293 458 aktier och röster. Nobia innehar för
närvarande 6 709 571 egna aktier, motsvarande 6 709 571 röster, som
inte kan företrädas vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordningen;

5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

8. Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens
ordförande;

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen;

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör;

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter;

13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer;

15. Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i
valberedningen;

16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för koncernledningen;

17. Förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av
återköpta aktier under programmet;

18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier;

19. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom
indragning av egna aktier;

20. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (ärende 10)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om
totalt cirka 1 819 miljoner kronor disponeras så att 3,50 kronor per
aktie, totalt cirka 590 miljoner kronor, utdelas till aktieägarna i
ordinarie utdelning och att 3,50 kronor per aktie, totalt cirka 590
miljoner kronor, utdelas till aktieägarna i extra utdelning samt att
återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 12 april 2018. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 17 april 2018.

Valberedningens förslag (ärende 2, 12, 13, 14 och 15)
Valberedning har till uppgift att bland annat lämna förslag till val
av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvode
och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till
revisor samt val av ordförande vid årsstämman. Ägarna som
representeras i valberedningen innehar cirka 44 procent av aktierna
och rösterna i Nobia.

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 12,
13, 14 och 15:

· Styrelsens ordförande Tomas Billing ska utses till ordförande vid
årsstämman (ärende 2);

· Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara nio utan
suppleanter (ärende 12);

· Arvode till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå
med 410 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå
med 1 200 000 kronor. Arvodet för revisionsutskottets ordförande
föreslås uppgå till 150 000 kronor samt för ledamot till 125 000
kronor. Inget arvode föreslås utgå för övrigt utskottsarbete (ärende
13);

· Omval av nuvarande ledamöterna Morten Falkenberg, Lilian Fossum
Biner, Nora Førisdal Larssen, Stefan Jacobsson, Ricard Wennerklint,
Christina Ståhl, Jill Little och George Adams samt nyval av Hans
Eckerström. Tomas Billing har avböjt omval. Valberedningen föreslår
val av Hans Eckerström som ordförande (ärende 14);

· Antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter. Till revisor
föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med
auktoriserade revisorn Daniel de Paula som huvudansvarig tills
vidare. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 12, 13
och 14);

· Valberedningen föreslår att årsstämman utser Tomas Billing
representerande Nordstjernan, Torbjörn Magnusson representerande If
Skadeförsäkring, Mats Gustafsson representerande Lannebo Fonder samt
Arne Lööw representerande Fjärde AP-fonden till ledamöter av
valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2019.
Valberedningen föreslår att Tomas Billing utses till ordförande i
valberedningen (ärende 15).

Upplysningsvis noteras att ingen ändring föreslås av den på årsstämman
2015 antagna instruktionen för valberedningen.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för koncernledningen (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande
direktören ("VD") och den övriga koncernledningen. Koncernledningen,
inklusive VD, består för närvarande av 12 personer.

Nobias policy är att den totala ersättningen ska ligga på
marknadsnivå. En löpande befattningsvärdering görs för att
säkerställa marknadsnivåer i respektive land.

Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel.
Grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt
40 procent av fast årslön. Undantaget är VD vars rörliga lönedel kan
uppgå till maximalt 65 procent av fast årslön. Undantag kan även
göras för andra ledande befattningshavare efter beslut i styrelsen.
Som framgår av det separata beslutsförslaget till årsstämman om ett
långsiktigt prestationsaktieprogram innebär deltagande i programmet
att den maximala rörliga lönedelen justeras ned för deltagaren
ifråga. Den fasta lönedelen för VD för år 2018 kommer att vara
oförändrad jämfört med det föregående året.

Den rörliga lönedelen fördelas normalt i ett antal delmål, exempelvis
koncernens resultat, resultatet i den enhet man ansvarar för och
individuella/kvantitativa mål. Den rörliga lönedelen baseras på en
intjäningsperiod om ett (1) år. Målen för VD fastställs av styrelsen.
För övriga befattningshavare fastställs målen av VD efter
tillstyrkande av styrelsens ersättningsutskott. Kostnaden för
koncernledningens rörliga lön kan vid maximalt utfall, vilket
förutsätter att samtliga bonusgrundande mål är uppfyllda, beräknas
uppgå till cirka 15,2 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter).
Beräkningen har gjorts baserat på koncernledningens nuvarande
sammansättning samt utan att beakta eventuella minskningar av den
maximala rörliga lönedelen som följer av deltagande i det långsiktiga
prestationsaktieprogrammet.

Koncernledningsmedlemmar anställda i Sverige har rätt till pensioner
enligt ITP-systemet eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. I
tillägg till ITP-planen har ledningen möjlighet efter beslut i
styrelsen till en utökad premiebaserad pensionsrätt på lönedelar över
30 basbelopp.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och
uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen
upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om sex
månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om tolv
månader.

I syfte att öka högre befattningshavares engagemang och ägande i
bolaget samt att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare
inom koncernen har Nobia sedan 2005, efter beslut på respektive
årsstämma, genomfört långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.
Även inför årsstämman 2018 har styrelsen föreslagit ett långsiktigt
prestationsaktieprogram. För 2018 beräknas kostnaderna för det
föreslagna prestationsaktieprogrammet uppgå till cirka 20,6 miljoner
kronor. Kostnaderna fördelas över en treårig intjänandeperiod. För
information om det föreslagna prestationsaktieprogrammet hänvisas
till styrelsens separata förslag härom.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.

Förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av
återköpta aktier under programmet (ärende 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett
prestationsaktieprogram ("Prestationsaktieprogram 2018") för bolaget
och om överlåtelse av återköpta aktier som en del i
Prestationsaktiepro...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.