Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Nobia AB: Kommuniké från Nobias årsstämma 2017

Årsstämma i Nobia AB (publ) har idag, torsdagen den 6 april, hållts i
Stockholm.

Vinstdisposition
Årsstämman fastställde den föreslagna utdelningen till aktieägarna för
verksamhetsåret 2016 om 3,00 kronor per aktie, totalt cirka 505
miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är måndag den
10 april och utbetalning beräknas ske torsdag den 13 april.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till nio personer och
omvalde styrelseledamöterna Tomas Billing, Morten Falkenberg, Lilian
Fossum Biner, Nora Førisdal Larssen, Stefan Jacobsson, Ricard
Wennerklint och Christina Ståhl. Jill Little och George Adams valdes
till nya styrelseledamöter. Tomas Billing omvaldes till
styrelseordförande.

Till ny revisor intill slutet av nästa årsstämma valdes Deloitte AB,
med auktoriserade revisorn Daniel de Paula som huvudansvarig tills
vidare.

Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt
4 055 000 kronor, fördelat på 1 100 000 kronor till ordföranden, 390
000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön av
bolaget, 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 100
000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode till revisor
beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av valberedning
Årsstämman utsåg Viveca Ax:son Johnson (ordförande) representerande
Nordstjernan, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring,
Lars Bergkvist representerande Lannebo fonder samt Arne Lööw
representerande Fjärde AP-fonden, till ledamöter av valberedningen
för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär
i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara
marknadsmässig. Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en
rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen för VD
kan uppgå till maximalt 65 procent av fast årslön och för övriga i
koncernledningen till maximalt 40 procent av fast årslön.

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier
under programmet

Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i
enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar cirka 100
personer bestående av ledande befattningshavare och personer med
högre chefsbefattningar. Deltagande i programmet innebär, i likhet
med föregående års program, bland annat att den maximala rörliga
ersättningen för deltagaren justeras ned. Deltagarna tilldelas
prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre
år ger rätt till aktier givet att vissa villkor är uppfyllda,
däribland ett finansiellt prestationsmål relaterat till ackumulerad
vinst per aktie för Nobia under räkenskapsåren 2017 och 2018.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i
enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000
återköpta Nobiaaktier till deltagarna i programmet.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till årsstämman 2018, besluta om förvärv av högst så
många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av
samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2018,
besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)70 595 51 00
lena.schattauer@nobia.com
Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i
Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal,
Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i
Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet
genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden.
Koncernen har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning om cirka 13
miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under
kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 april 2017 kl 18.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobia-ab/r/kommunike-fran-nobias-arsstamma-201...
http://mb.cision.com/Main/5927/2233752/654494.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.