Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-22

Nobina AB: Meddelande om stabilisering - övertilldelningsoption ej utnyttjad

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER
TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKET
SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

http://www.nobina.com/sv/Nobina/Investor-Relations-sv/Borsnotering/Borsn...

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Thorman, tillförordnad chef för Investor Relations, Nobina
Telefon: +46 8 410 650 71
E-mail: stina.thorman@nobina.com

Om Nobina

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende
kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering,
anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande
kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av
tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av
lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch.
Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till
sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera
kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus
på den svenska marknaden. Bolaget har cirka 7 600 heltidsanställda
och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, se
Bolagets hemsida: www.nobina.com.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 22 juli 2015, klockan 14.00.

Detta meddelande är inte, och utgör inte en del av, ett erbjudande om
försäljning av värdepapper.

Kopior av detta meddelande framställs inte och får inte distribueras i
eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan
jurisdiktion där sådan distribution skulle vara lagstridig eller
skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Värdepapperen som det hänvisas till i detta meddelande har inte
registrerats och kommer inte att registreras enligt amerikanska
Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får
därmed inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller
såvida det inte föreligger ett undantag från registreringskraven
enligt Securities Act och i enlighet med tillämpliga delstatliga
värdepapperslagar. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon
del av Erbjudandet i USA, eller att genomföra en marknadsintroduktion
av värdepapperen i USA.

Erbjudanden gällande värdepapperen som det hänvisas till i detta
meddelande har gjorts i form av ett prospekt. Detta meddelande är
inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med
eventuella tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland
"Prospektdirektivet"). Investerarna ska inte teckna sig för eller
köpa några av de värdepapper det hänvisas till i detta
pressmeddelande, förutom på basis av den information som finns i det
ovannämnda prospektet.

I medlemsländer i EES, utöver Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet vänder sig denna kommunikation enbart till, och
riktas enbart till, kvalificerade investerare i de medlemsländer som
omfattas av betydelsen i Prospektdirektivet, det vill säga enbart
till investerare som kan erhålla Erbjudandet utan ett godkänt
prospekt i sådana medlemsländer i EES.

Detta pressmeddelande distribueras enbart till och riktar sig enbart
till personer i Storbritannien som har (i) professionell erfarenhet i
frågor som rör investeringar som faller under paragraf 19(5) i
Financial and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, med
ändringar ("Order") eller (ii) high net worth entities, och andra
personer till vilka det på ett lagligt sätt kan kommuniceras, vilket
faller under paragraf 49(2)(a) till (d) i Order (alla sådana personer
kallas gemensamt för "relevanta personer"). Personer som inte är
relevanta personer får inte agera utifrån eller förlita sig på detta
pressmeddelande. Investeringar eller investeringsaktiviteter som det
hänvisas till i detta pressmeddelande är enbart tillgängliga för
relevanta personer och kommer enbart att ingås med relevanta
personer. Personer som distribuerar detta pressmeddelande måste
förvissa sig om att det är lagligt att göra detta.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan utgöra
framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden
som inte är historiska fakta och kan identifieras genom ord som
"tror", "förväntar sig", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer
att", "kan", "fortsätter" och liknande uttryck. De framåtblickande
uttalandena i detta pressmeddelande grundar sig på diverse
antaganden, varav många i sin tur grundar sig på ytterligare
antaganden. Även om Nobina är av uppfattningen att dessa antaganden
var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur
föremål för betydande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer,
oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer, vilka är svåra
eller omöjliga att förutse och ligger utom Nobinas kontroll. Sådana
risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga
faktorer skulle kunna få verkliga händelser att avvika betydligt från
de förväntningar som har uttryckts eller antytts i detta meddelande
genom sådana framåtblickande uttalanden.

Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per datumet för
detta, och kan ändras utan särskild underrättelse därom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobina-ab/r/meddelande-om-stabilisering---over...
http://mb.cision.com/Main/1420/9807224/403179.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.