Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Nobina AB: Nobina delårsrapport 1 september-30 november 2018

STARKT KVARTAL MED TVÅ GENOMFÖRDA FÖRVÄRV

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 2 609 MSEK (2 260), en ökning med
15,4 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 243 MSEK (220).
· Resultatet före skatt uppgick till 214 MSEK (185).
· Resultatet efter skatt uppgick till 166 MSEK (145), och resultatet
per aktie uppgick till 1,90 SEK (1,64) före utspädning.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i
rörelsekapital var 431 MSEK (382).

Niomånadersperioden

· Nettoomsättningen uppgick till 7 205 MSEK (6 541), en ökning med
10,1 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 464 MSEK (429).
· Resultatet före skatt uppgick till 372 MSEK (325).
· Resultatet efter skatt uppgick till 285 MSEK (251), och resultatet
per aktie uppgick till 3,29 SEK (2,84) före utspädning.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i
rörelsekapital var 1 006 MSEK (914).

Viktiga händelser tredje kvartalet

· Efter Konkurrensverkets godkännande slutförde Nobina den 1 oktober
förvärvet av den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik på
Stockholmsmarknaden, Samtrans AB.

· I samband med delårsrapporten för det andra kvartalet konstaterade
att samtliga finansiella mål från börsintroduktionen 2015 infriats
och i anslutning till bolagets kapitalmarknadsdag den 9 oktober
presenterades nya finansiella mål då man (se sidan 9).

· Under oktober och november återköpte Nobina 1 246 654 egna aktier
till ett totalt belopp om cirka 74 MSEK inom ramen för de två
aktiesparprogram, för sammanlagt cirka 60 ledande befattningshavare
och nyckelpersoner, som beslutats om på bolagsstämmorna 2017 och
2018.

· Nobina har fått nytt förtroende av HSL och försvarar kontrakt i
Helsingforsregionen där det totala värdet av de sex kontrakten
beräknas till 1,2 miljarder SEK över avtalstiden. Två kontrakt är på
sju år, fyra kontrakt är på ett år och samtliga har möjlighet till
tre års förlängning. Trafiken är planerad att starta i augusti 2019
och omfattar totalt 115 tursatta bussar.

· Den 30 november slutförde Nobina förvärvet av
kollektivtrafikföretaget DBO Busser Holding A/S "De Blaa Omnibusser"
i Danmark och genom förvärvet tillförs tre nya kontrakt med en
årsomsättning på ca 160 MDKK. Under 2017 omsatte bolaget 158 MDKK med
en EBT-marginal om cirka 16 procent. Total köpeskilling uppgår till
210 MDKK på kassa- och skuldfri basis.

Viktiga händelser efter kvartalet

· Nobina AB har den 18 december tilldelats ett "Investment grade"
kreditbetyg, BBB-, med stabil utsikt av det internationella
kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings.

Den finansiella informationen som presenteras i rapporten avser
kvarvarande verksamhet, om ingen annat anges. Avyttring av Swebus
Express AB redovisas i enlighet med IFRS 5 och justeras därför i
innevarande och jämförelseperiod till att redovisas aggregerat på en
rad "resultat från avvecklad verksamhet" i koncernens
resultaträkning.

VD-kommentar

Nobina fortsätter att prestera väl. Under räkenskapsårets tredje
kvartal noterar vi en ökning av nettoomsättningen med 15 procent och
ett resultat före skatt (EBT) på 214 MSEK, vilket är 16 procent högre
än föregående år. Som tidigare meddelat har vi infriat de finansiella
mål vi satte upp inför börsnoteringen i juni 2015 och presenterade
därför nya mål i samband med vår kapitalmarknadsdag i oktober. Dessa
inkluderar en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 5
procent, inräknat både organisk tillväxt och förvärv, och en fortsatt
förstärkning av resultatmarginalen före skatt mot 5 procent.

Förvärvsaktiviteter är något som särskilt präglat verksamheten det
senaste kvartalet. I början av oktober slutförde vi och konsoliderade
förvärvet av Samtrans, den ledande aktören inom särskild
kollektivtrafik i Stockholm. Integrationen av verksamheten går enligt
plan och har bidragit positivt till resultat och marginal i det
tredje kvartalet. Under kvartalet har vi dessutom både annonserat och
slutfört vårt första förvärv i Danmark, av De Blaa Omnibusser, vilket
utgör ett viktigt steg för att stärka positionen och lönsamheten på
den danska marknaden.

I Norge fortsätter vi driva långsiktigt förbättringsarbete för ökad
lönsamhet, men under kvartalet påverkades resultatet negativt av
eftersläpande indexering av bränsleprisökningar samt ökade kostnader
för bland annat underhåll och sjukfrånvaro. I Finland har vi
försvarat vår marknadsandel i Helsingforsregionen genom sex förnyade
kontrakt med HSL för 115 bussar och med en omsättning av 1,2
miljarder SEK över kontraktstiden. Det underliggande resultatet på
den finska marknaden utvecklas enligt plan men inkluderar sedan
årsskiftet inte längre någon metroersättningstrafik i Helsingfors. På
vår största marknad Sverige fortsätter vi att leverera på en hög nivå
och förbättrade resultatet betydligt i kvartalet, drivet av en mognad
i kontraktsportföljen samt extraaffärer. I Sverige har vi nu även
inlett vår reguljära linjetrafik med självkörande bussar i
Barkarbystaden, det första spännande steget mot det som kan bli
världens modernaste stadstrafik.

De senaste månaderna har konjunkturoro präglat media och marknader. Vi
följer utvecklingen men vet samtidigt att vår verksamhet är relativt
oberoende av konjunkturen. Vårt fokus ligger främst på offentligt
upphandlad kontraktsbunden trafik med avtal på fem till tio år. Så
länge vi är framgångsrika med att vinna de kontrakt vi vill vinna och
förvaltar dem väl har vi en stabil och långsiktig intjäning.
Variationer kan uppstå mellan kvartal beroende på trafikstarter och
avslut. En bra bekräftelse på att vi driver en verksamhet med
begränsad marknadsrisk och stabila, förutsägbara kassaflöden är det
"investment grade" kreditbetyg vi precis tilldelats efter kvartalet
av kreditratinginstitutet Fitch Ratings..

Magnus Rosén,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december 2018, kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobina-ab/r/nobina-delarsrapport-1-september-3...
https://mb.cision.com/Main/1420/2704677/966512.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.