Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-06

NOKIA: Nokia tarjoaa 3,50 euroa jokaisesta Alcatel-Lucentin jäljellä olevasta osakkeesta, 100 %:n omistus arviolta Q4:n alussa - tarjousasiakirjaluonnos jäte

Nokia Oyj

Pörssitiedote
6.9.2016 klo 17.45

Nokia tarjoaa 3,50 euroa jokaisesta Alcatel-Lucentin jäljellä olevasta
osakkeesta, 100 %:n omistus arviolta Q4:n alussa - tarjousasiakirjaluonnos
jätetty Ranskan arvopaperimarkkinaviranomaiselle

Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle Autorité des marchés financiers
-viranomaiselle ("AMF") 6.9.2016 jätettyyn yhteiseen
tarjousasiakirjaluonnokseen sisällytetty informaatio on alustavaa, ja
tarjousasiakirjaluonnosta saatetaan täydentää tai muuttaa. On huomioitava,
että tarjousasiakirjaluonnoksen lausunnot kuvaavat ehdotetun julkisen
ostotarjouksen ja sitä seuraavan lunastusmenettelyn alkamisajankohtaa.
Julkista ostotarjousta ei aloiteta ennen kuin yhteinen
tarjousasiakirjaluonnos on hyväksytty ja AMF on hyväksynyt julkisen
ostotarjouksen ja sitä seuraavan lunastusmenettelyn.

Nokia julkisti tänään, että se on jättänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteisen
tarjousasiakirjaluonnoksen (projet de note d'information conjointe
) AMF:lle liittyen ehdotettuun julkiseen ostotarjoukseen, jossa Nokia hankkii
rahavastiketta vastaan ne Alcatel-Lucentin jäljellä olevat arvopaperit
("Osakkeet"), 30.1.2019 erääntyvät vaihtovelkakirjalainat ("2019 OCEANE
-vaihtovelkakirjalaina") sekä 30.1.2020 erääntyvät vaihtovelkakirjalainat
("2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina", ja yhdessä 2019 OCEANE
-vaihtovelkakirjalainojen kanssa "OCEANE-vaihtovelkakirjalainat"), joita se
ei vielä omista ("Julkinen Ostotarjous"). OCEANE-vaihtovelkakirjalainat ovat
vaihdettavissa Alcatel-Lucentin uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin.
Julkista Ostotarjousta seuraisi automaattisesti rahavastikkeella toteutettava
lunastusmenettely koskien niitä Osakkeita ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja,
joita ei tarjota Julkiseen Ostotarjoukseen ("Lunastusmenettely", ja yhdessä
Julkisen Ostotarjouksen kanssa "Tarjous") AMF:n General Regulation
-säännöksen mukaisesti.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri sanoi: "Nokia ja Alcatel-Lucent ovat
toimineet yhtenä yhtiönä tammikuusta lähtien, jolloin saimme
osakevaihtotarjouksemme päätökseen, ja olemme edenneet integraation saralla
erinomaisesti sen jälkeen. Tämän julkisen ostotarjouksen sekä
lunastusmenettelyn myötä Nokia saavuttaa 100 %:n omistuksen
Alcatel-Lucentista alustavan aikataulun mukaan viimeisen neljänneksen
alkupuolella, mikä antaa meille mahdollisuuden toimia entistä tehokkaammin ja
varmistaa, että voimme tarjota huippulaatuista palvelua asiakkaillemme ja
paremman arvonluontimahdollisuuden nykyisiä ja tulevia osakkeenomistajiamme
ajatellen."

Tarjous tullaan tekemään yksinomaan Ranskassa sekä Yhdysvalloissa
Yhdysvaltojen ostotarjoussääntöjä koskevan Rule 14d-1(c) -säännön tarjoaman
poikkeuksen mukaisesti sekä soveltuvin osin Yhdysvaltain vuoden 1934
Securities Exchange Act -arvopaperimarkkinalain Rule 13e-4(h)(8) -säännön
mukaisesti.

Nokia omistaa tällä hetkellä 95,32 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja
95,25 % äänioikeuksista, mikä vastaa 95,15 %:n omistusta Alcatel-Lucentin
kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden. Ylitettyään 95 %:n
omistusrajan Alcatel-Lucentista ja Ranskan julkisia ostotarjouksia koskevien
lakien ja säännösten mukaisesti Nokia on tehnyt AMF:lle hakemuksen koskien
Tarjousta saavuttaakseen 100 %:n omistusrajan Alcatel-Lucentista ja
saadakseen päätökseen näiden kahden yhtiön yhdistämisen.

Nokia arvioi Julkisen Ostotarjouksen alkavan vuoden 2016 syyskuun
jälkimmäisellä puoliskolla AMF:n tarkastettua ja hyväksyttyä Tarjouksen.
Lunastusmenettely tapahtuisi Julkisen Ostotarjouksen päättymispäivän
jälkeisenä kaupankäyntipäivänä, minkä Nokia arvioi tapahtuvan lokakuun 2016
alussa.

Yhteisessä tarjousasiakirjaluonnoksessa julkistettu informaatio

AMF:lle jätettyyn yhteiseen tarjousasiakirjaluonnokseen sisällytetty
informaatio on alustavaa, ja tarjousasialuonnosta saatetaan täydentää tai
muuttaa ennen AMF:n hyväksyntää. Yhteinen tarjousasiakirjaluonnos sisältää
tarkempaa tietoa ehdotetun Tarjouksen ehdoista. Tarjousasiakirjaluonnos on
saatavilla Nokian verkkosivuilla
osoitteessa:http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-....

Yhteinen tarjousasiakirjaluonnos sisältää muun muassa seuraavat aiemmin
julkistamattomat tiedot:

Tarjouksen ehdot

Nokia tarjoaa seuraavat vastikkeet Julkisessa Ostotarjouksessa:

- 3,50 euroa jokaisesta Alcatel-Lucentin osakkeesta,

- 4,51 euroa jokaisesta OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainasta ja

- 4,50 euroa jokaisesta OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainasta.

Lunastusmenettelyssä ne osakkeet ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainat, joita ei
tarjota Julkiseen Ostotarjoukseen, siirretään automaattisesti Nokialle
Julkisen Ostotarjouksen päättymispäivän jälkeisenä kaupankäyntipäivänä
vastaavia vastikkeita vastaan kuin yllä mainitut Julkisessa Ostotarjouksessa
maksetut vastikkeet.

Tarjouksessa maksettava vastike vastaa hintoja, joita Nokia maksoi
rahavastikkeilla toteutetuissa hankinnoissa ennen 16.6.2016, jolloin Nokia
julkisti aikovansa tehdä Tarjouksen. Soveltuvien sääntöjen mukaisesti Nokia
on määrittänyt Tarjouksessa maksettavan hinnan Nokian Tarjouksen yhteydessä
nimittämän edustajapankin Société Généralen tekemän arvonmäärityksen sekä
Accuracyn, joka on Alcatel-Lucentin hallituksen AMF:n General Regulation
-säännöksen artiklan 261-1, I ja II mukaisesti nimittämä riippumaton
asiantuntija, tekemän Tarjouksessa maksettavaa hinta koskevan fairness
opinion -lausunnon perusteella. Tässä riippumattoman asiantuntijan laatimassa
raportissa todetaan, että Tarjouksessa maksettava vastike on reilu
Alcatel-Lucentin vähemmistöosakkeenomistajille sekä
OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijoille. Société Généralen tekemä
arvonmääritys sekä Accuracyn tekemä fairness opinion -lausunto ovat
sisällytetty yhteiseen tarjousasiakirjaluonnokseen.

Tarjouksen aikataulu

Tarjouksen aikataulu riippuu AMF:n hyväksynnästä. Alustavan aikataulun mukaan
ja olettaen, että AMF:n hyväksymispäätös saataisiin 20.9.2016, Julkinen
Ostotarjous alkaisi 22.9.2016 ja päätyisi 5.10.2016. Lunastusmenettely
toteutetaan Julkisen Ostotarjouksen päättymispäivän jälkeisenä
kaupankäyntipäivänä, minkä arvioidaan olevan 6.10.2016. AMF tiedottaa
Tarjouksen vahvistuneesta aikataulusta aikanaan.

Alcatel-Lucentin hallituksen suositus

Päätöksentekoon osallistuneet Alcatel-Lucentin hallituksen jäsenet olivat
yksimielisesti sitä mieltä, että Nokian Julkinen Ostotarjous on
Alcatel-Lucentin, sen henkilöstön ja sidosryhmien parhaan edun mukaista, ja
suosittelivat, että kaikki Alcatel-Lucentin osakkeiden ja
OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijat tarjoavat arvopaperinsa Julkiseen
Ostotarjoukseen. Alcatel-Lucentin hallitus tuli tähän johtopäätökseen
perustuen useisiin tekijöihin, jotka eritellään tarkemmin Nokian ja
Alcatel-Lucentin yhdessä AMF:lle jättämässä tarjousasiakirjaluonnoksessa.
Näihin tekijöihin kuuluvat muun muassa Accuracyn laatima raportti, jossa
todettiin Nokian Tarjouksessa Osakkeista ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista
maksettavan vastikkeen olevan reilu.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti:press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti:investor.relations@nokia.com

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä
merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia
Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä
ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa.www.nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla
osoitteessa:www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN
TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä
tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi
tunnistaa sanoista tai ilmaisuista kuten "odottaa", "tulee tekemään",
"tulisi" ja muista vastaavista ilmaisuista. Tällaisiin tulevaisuutta
koskeviin lausumiin kuuluu lausunnot koskien: AMF:n suorittama yhteisen
tarjousasiakirjaluonnoksen tarkastus ja hyväksyntä, Julkisen Ostotarjouksen
odotettu hyväksyntä ja sen alkamis- ja päättymispäivät sekä
Lunastusmenettelyn toteutumisajankohta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat
vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset
tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista.
Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja
odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon
valossa. Lausumat ovat ainoastaan ennustuksia, jotka perustuvat tämän
hetkisiin odotuksiin ja näkemyksiin tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi:
AMF:n suorittama Tarjouksen tarkastus ja hyväksyntä sekä muut riskitekijät
jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange
Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin
viimeisin vuosittainen raportointi Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muut asiakirjat,
jotka Nokia ja Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot
koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä
tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että
odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne
toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai
vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu
julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden
tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin
kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy ehdotettuun, kaikkia Alcatel-Lucentin osak...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.