Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

NOKIA: Nokia on täydentänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymiseen liittyvää listalleottoesitettään

Nokia Oyj

Pörssitiedote
12.2.2016 klo 14.30

Nokia on täydentänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymiseen liittyvää
listalleottoesitettään

Nokia julkisti tänään, että se on täydentänyt 23.10.2015 päivättyä
englanninkielistä listalleottoesitettään, joka liittyy yhdistymiseen
Alcatel-Lucentin kanssa (yhdessä listalleottoesitteen 16.11.2015 ja 2.2.2016
päivättyjen täydennysasiakirjojen kanssa "listalleottoesite").
Listalleottoesitettä käytetään Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijoille
vastikkeena annettavien uusien Nokian osakkeiden listaamisessa Nasdaq
Helsinkiin ja Euronext Pariisiin Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevan,
3.2.2016 päättyneen julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan
yhteydessä Ranskassa.

Finanssivalvonta on 12.2.2016 hyväksynyt listalleottoesitteen
täydennysasiakirjan ("täydennysasiakirja"), joka sisältää tiettyjä
päivityksiä, jotka perustuvat listalleottoesitteen hyväksynnän jälkeen
tapahtuneisiin julkistuksiin ja sen jälkeiseen kehitykseen, kuten julkisen
osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan tuloksen julkistamiseen 10.2.2016
sekä Nokian ja Alcatel-Lucentin tilintarkastamattomien 31.12.2015 päättynyttä
vuotta koskevien tulosten julkistamiseen.

Finanssivalvonta notifioi täydennysasiakirjan Ranskan arvopaperimarkkinoita
valvovalleAutorité des Marchés Financiers
-viranomaiselle ("AMF") EU:n esitedirektiivin mukaisesti.

Täydennysasiakirja on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja se on yhdessä
listalleottoesitteen kanssa saatavilla 12.2.2016 alkaen Nokian
verkkosivuilla
osoitteessahttp://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-....
15.2.2016 alkaen täydennysasiakirja on lisäksi saatavilla Nasdaq Helsingin
palvelupisteessä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä Nokian
pääkonttorissa osoitteessa Karaportti 3, 02610 Espoo.

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä
merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia
Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä
ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa.www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
"tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä
tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: listalleottoesitteen käyttö
ja notifiointi AMF:lle. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy
useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat
vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset
tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista.
Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja
odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon
valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin
odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä.
Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Nokian kyky
noudattaa soveltuvia arvopaperimarkkinaoikeudellisia säännöksiä sekä muut
riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and
Exchange Commission, "SEC") ja Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle
AMF:lle.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan
(määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja
Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa; raportoinnit
Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa; sekä
muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle
tai AMF:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä
pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla
varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella
toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä
olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai
operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai
muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen
velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa
kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS:t ja sen liikkeeseen laskemat
osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi
ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten
eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai
vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita, ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia
osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa
ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO
-asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja",
Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätettyä Schedule 14D-9 mukaista
Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä
listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian
tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel-Lucentin 29.10.2015 AMF:lle
jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse), jonka AMF on hyväksynyt
12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen
liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika
ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa
muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset.
Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai
Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö,
arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"),
voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa
osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen
kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT
JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA
TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE,
AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT
TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE
HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko
suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä
valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi
henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot
julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa
tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään
vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin
rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai
rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat
saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin
vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot
15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan
julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n
(www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin
(http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

Listalleottoesitteen täydennysasiakirja
http://hugin.info/3009/R/1985859/728434.PDF

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NOKIA via Globenewswire

HUG#1985859

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.