Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

NOKIA: Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevalle julkiselle ostotarjoukselle on julkistettu uusi päättymispäivä; lunastusmenettelyn arvioidaan toteut

Nokia Oyj

Pörssitiedote
25.10.2016 klo 17.25

Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevalle julkiselle ostotarjoukselle
on julkistettu uusi päättymispäivä; lunastusmenettelyn arvioidaan toteutuvan
2.11.2016

Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (Autorité des marchés
financiers, "AMF"
) ilmoitti tänään, että se on julkistanut jatketun aikataulun Nokian
julkiselle ostotarjoukselle ("Julkinen ostotarjous") ja sitä seuraavalle
lunastusmenettelylle ("Lunastusmenettely" ja yhdessä Julkisen ostotarjouksen
kanssa "Tarjous") kaikkien Alcatel-Lucentin jäljellä olevien arvopapereiden
hankkimiseksi.

Julkisen ostotarjouksen voimassaoloaika päättyy täten 31.10.2016 ja
lunastusmenettely toteutetaan 2.11.2016 AMF:n General Regulation -säännöksen
mukaisesti.

Pariisin muutoksenhakutuomioistuimeen 30.9.2016 jätetyn kanteen, joka pyrki
kumoamaan AMF:n Nokian julkista ostotarjousta koskevan 20.9.2016 päivätyn
hyväksymispäätöksen, käsittely on edelleen kesken ja
muutoksenhakutuomioistuimen odotetaan julkistavan sitä koskeva päätös vuoden
2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokia uskoo, että Tarjous on kaikkien
sovellettavien lakien ja säännösten mukainen ja kanne on siten perusteeton.

Jatketun aikataulun mukaisesti Nokia on Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen
päätökseen saakka erityisesti sitoutunut varotoimenpiteenä tallettamaan
suljetulle tilille i) summan, joka vastaa tarjoushinnan ja kantajien vaatiman
hinnan erotusta kerrottuna niiden Alcatel-Lucentin arvopaperien lukumäärällä,
jotka olivat Julkisen ostotarjouksen kohteena sekä ii) ne arvopaperit, jotka
on hankittu ja jotka tullaan hankkimaan Tarjouksen yhteydessä. Nokia on
lisäksi sitoutunut säilyttämään Alcatel-Lucent S.A.:n erillisenä yksikkönä.
Jos Pariisin muutoksenhakutuomioistuin kumoaisi AMF:n hyväksynnän tai
muuttaisi sitä, Nokia on erityisesti sitoutunut i) palauttamaan Tarjouksen
myötä hankkimansa Alcatel-Lucentin arvopaperit niille arvopaperien
haltijoille, jotka sitä pyytäisivät, ii) jättämään Ranskan lakien ja
säännösten sekä Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen päätöksen mukaisesti
muutetun julkista ostotarjousta ja sitä seuraavaa lunastusmenettelyä koskevan
asiakirjan, ja iii) maksamaan alkuperäisen ja muutetun tarjoushinnan välisen
erotuksen tapauskohtaisesti kaikille niille arvopaperien haltijoille, joilta
Nokia hankki Tarjouksen yhteydessä arvopapereita.

Tarjoukseen liittyvät asiakirjat, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin
yhteinen tarjousasiakirja (note d'information conjointe
) ja Nokian ja Alcatel-Lucentin omat "other information" -asiakirjat, ovat
saatavilla AMF:n (www.amf-france.org), Nokian
(http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-...)
ja Alcatel-Lucentin (www5.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

Lisätietoja tiedotusvälineille
:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti:press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille
:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti:investor.relations@nokia.com

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, jotka yhdistävät ihmisiä ja
esineitä. Näiden teknologioiden merkitys elämässämme kasvaa, kun maailma
ympärillämme verkottuu. Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin
innovointikyvyn avulla Nokia on eturintamassa kehittämässä ja lisensoimassa
teknologioita verkottuneen maailman tarpeisiin.

Nokia toimittaa huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita
kaikenlaisiin verkkoihin. Tämän myötä Nokia on avainasemassa tukemassa
viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä mahdollisuuksien
hyödyntämisessä 5G-teknologian, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin
alueilla.www.nokia.com

Transaktiosivusto

Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla
osoitteessa:www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN
TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
kuten "odottaa", "tulee tekemään", "uskoo" ja muista vastaavista ilmaisuista.
Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin kuuluvat lausunnot koskien:
Pariisin muutoksenhakutuomioistuimeen jätettyä muutoksenhakuvaatimusta
koskien AMF:n hyväksymispäätöstä, Tarjouksen odotettu aikataulu, mukaan
lukien Lunastusmenettelyn odotettu toteutumisajankohta. Tällaisiin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme
ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa
olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat
lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta
kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Lausumat ovat
ainoastaan ennustuksia, jotka perustuvat tämän hetkisiin odotuksiin ja
näkemyksiin tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja
epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: AMF:n sääntely koskien Tarjousta,
Pariisin muutoksenhakutuomioistuimessa käytävän prosessin lopputulema sekä
muut riskitekijät jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and
Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin
viimeisin vuosittainen raportointi Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa, sekä muut
asiakirjat, jotka Nokia ja Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä
varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa
esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä,
että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että
vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset
tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu
julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden
tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin
kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy, kaikkia Alcatel-Lucentin osakkeita ja
OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja koskevaan Julkiseen Ostotarjoukseen ja sitä
seuraavaan Lunastusmenettelyyn. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista
tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä
tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita tai
OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja. Se ei myöskään korvaa Nokian ja
Alcatel-Lucentin yhteistä tarjousasiakirjaa (
note d'information conjointe
), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 20.9.2016
päätöksellään No. 16-438 (aika ajoin muutettuna tai täydennettynä
"Tarjousasiakirja"). Julkinen Ostotarjous ja sitä seuraava Lunastusmenettely
tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjan kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJA
JA KAIKKI MUUT RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA JA ALCATEL-LUCENT
REKISTERÖIVÄT TAI JÄTTÄVÄT HYVÄKSYTTÄVÄKSI SEC:LLE TAI AMF:LLE, KUN NE
TULEVAT SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA SIJOITTAJIEN JA
ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN KUIN TEKEVÄT PÄÄTÖKSEN KOSKIEN
JULKISTA OSTOTARJOUSTA JA SITÄ SEURAAVAA LUNASTUSMENETTELYÄ.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko
suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä
valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi
henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot
julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa
tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään
vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin
rajoituksiin.

Tarjousasiakirja ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään SEC:lle
joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, ovat saatavilla maksutta SEC:n
verkkosivuilla (
www.sec.gov).

Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (
note d'information conjointe
), jonka AMF on hyväksynyt 20.9.2016 päätöksellään No. 16-438 ja joka sisältää
yksityiskohtaista tietoa Julkisesta Ostotarjouksesta ja sitä seuraavasta
Lunastusmenettelystä, sekä Nokian ja Alcatel-Lucentin "other information"
asiakirjat liittyen erityisesti näiden juridisiin, taloudellisiin ja
kirjanpidollisiin erityispiirteisiin, ovat saatavilla AMF:n (
www.amf-france.org), Nokian (
www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (
http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NOKIA via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.