Du är här

2014-04-29

NOKIA: Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2014; hallitus ehdottaa maksettavaksi tilikaudelta 2013 osinkoa 0,11 euroa osakkeelta sekä yl

Nokia Oyj

Pörssitiedote
29.4.2014 klo 8.30

Nokia ilmoitti tänään, että sen hallitus on päättänyt kutsua yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen koolle 17.6.2014 ja että hallitus ja sen
valiokunnat tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

* Ehdotus maksaa osinkoa 0,11 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,26
euroa osakkeelta
* Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
* Ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja osakeannista
* Ehdotukset tilintarkastajan uudelleen valitsemiseksi ja tilintarkastajalle
maksettavaksi palkkioksi

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa
0,11 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa osana hallituksen päättämää
pääomarakenteen optimointiohjelmaa, että ylimääräistä osinkoa maksetaan 0,26
euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 18.6.2014, osingon täsmäytyspäivä
23.6.2014 ja osingon arvioitu maksupäivä 3.7.2014.

Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Henning Kagermann ja Helge Lund ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää
yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi. Henning
Kagermann on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2007 ja Helge Lund
vuodesta 2011.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenmäärä on yhdeksän (9) ja että seuraavat hallituksen jäsenet valitaan
uudelleen Nokian hallitukseen vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyvälle toimikaudelle: Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen,
Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Vivek Badrinath, Accorin
varatoimitusjohtaja, ja Dennis Strigl, Verizon Wirelessista eläkkeelle jäänyt
toimitusjohtaja, kirjailija ja konsultti, nimitetään Nokian hallituksen
jäseniksi samalle toimikaudelle.

Tarkempia tietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä tulee olemaan saatavilla
nimitysvaliokunnan ehdotuksessa, joka julkaistaan samaan aikaan kuin
yhtiökokouskutsu.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 17.6.2014 kokoontuvan varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen
järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan valintaa hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen valintaa varapuheenjohtajaksi edellyttäen,
että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Hallituksen palkkioiden osalta nimitysvaliokunta ehdottaa, että 17.6.2014
pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä
toimikaudelta palkkio, joka on samansuuruinen kuin edelliseltä kuudelta
vuodelta maksetut palkkiot, seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 440 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja kullekin hallituksen
jäsenelle 130 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja
henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin
vuosipalkkiona 25 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000
euroa. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että yhtiön Corporate Governance
-ohjeen mukaisesti palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta
hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee yhtiön tämän
hetkisen toimintatavan mukaan säilyttää palkkioksi saadut osakkeet
omistuksessaan hallitusjäsenyyden päättymiseen saakka (lukuun ottamatta
osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset,
mukaan lukien verot).

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 370 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu
osakemäärä vastaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi ja hallitus arvioi, että
hankitut osakkeet mitätöidään. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi
tai muutoin edelleen luovutettaviksi. Osakkeiden hankinta voi tapahtua joko
julkisessa kaupankäynnissä, yksityisesti neuvotelluissa järjestelyissä,
toteuttamalla johdannaissopimuksia tai kaikille osakkeenomistajille
yhtäläisin ehdoin osoitetulla ostotarjouksella. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa 17.12.2015 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen
7.5.2013 antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallitus suunnittelee aloittavansa osakkeiden hankinnan sen jälkeen, kun Nokia
on julkistanut vuoden 2014 toisen neljänneksen tuloksen.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 740 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.
Ehdotuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutusta voidaan
käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Ehdotettu valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden suunnatun annin
toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17.12.2015 saakka ja
se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2013 antaman nykyisen
valtuutuksen. Tämä on muutos Nokian aiempaan käytäntöön, jossa
osakeantivaltuutusta haettiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Ehdotukset tilintarkastajan valitsemiseksi ja tilintarkastajalle maksettavaksi
palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle
PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa tilintarkastajaksi ja että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan
hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokouskutsu ja Nokian hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset
yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan on suunniteltu julkistettavan arviolta
30.4.2014 Nokian internetsivuilla
osoitteessawww.company.nokia.com/yhtiokokous.

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia
riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut
kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin
liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat
tai hyödyt liittyen Nokian uuteen strategiaan; B) oletukset, suunnitelmat tai
hyödyt liittyen Nokian jatkavien liiketoimintojen, Networks, HERE ja
Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelman ja hyödyt
liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; D)
oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta
tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet
koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja
tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme
toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista
tulostamme, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan
tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja
kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien
oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten
lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja,
yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja
yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen,
investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut
taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset,
suunnitelmat ja hyödyt liittyen 3.9.2013 julkistettuun yrityskauppaan, jossa
Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices&Services liiketoiminnan
Microsoftille 25.4.2014 (D&S-liiketoiminnan Myynti); K) lausumat, joissa
esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee",
"tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella",
"aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee
tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon
parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä
hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja
epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä
tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä
ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia
voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa uusi strategiamme onnistuneesti
tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme; 2) Kykymme säilyttää
ja parantaa jatkuvien liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista
tulosta ja tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia tai menestyksekkäästi
harjoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa
Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea aikaisesti
sopeuttaa sen liiketoiminta ja vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen
erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Networksin
liiketoiminnassa tehokkaasti ja kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa
uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin,
uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja
teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää
teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien
tulonlähteitä sekä keksiä uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia
patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien
osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden
teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä
tulonlähteitä, jotka HERE-liiketoiminta on historiallisesti saanut pääosin
autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, menestyksekäs
paikkatietoalusta ja laajentamaan paikkatietopalveluitamme kattamaan yhä
useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 8) kulukirjausten ja
arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 9)
riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä
useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta
taloudellisesta tilanteesta; 10) Networks-liiketoiminnan riippuvuus suppeasta
määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 11) kykymme
pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä;
12) potentiaaliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoi...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.