Du är här

2016-02-10

Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemän julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan tulos: Nokian omistuksessa noin 91 % Alcatel-Lucentin kaiki

Nokia Oyj

Pörssitiedote
10.2.2016 klo 11.15

Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemän julkisen osakevaihtotarjouksen
jatketun tarjousajan tulos: Nokian omistuksessa noin 91 % Alcatel-Lucentin
kaikista osakkeista

Ranskan arvopaperimarkkinaviranomainen (Autorité des Marchés Financiers
, "AMF") julkisti tänään, Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereista sekä
Ranskassa että Yhdysvalloissa tekemän julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun
tarjousajan ("jatkettu osakevaihtotarjous") tuloksen.

426 695 572 Alcatel-Lucentin liikkeeseen laskemaa osaketta, 52 286 499
American Depositary Share -osaketalletustodistusta
("ADS-osaketalletustodistukset"), 4 795 096 OCEANE 2018
-vaihtovelkakirjalainaa, 19 971 720 OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainaa ja 56
644 832 OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainaa annettiin vaihdettavaksi Ranskan
ja/tai Yhdysvaltojen jatketuissa osakevaihtotarjouksissa (Alcatel-Lucentin
osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset ja vaihtovelkakirjalainat yhdessä
"Alcatel-Lucentin arvopaperit"). Tämän seurauksena ja jatketun
osakevaihtotarjouksen arviolta 12.2.2016 tapahtuvan selvityksen jälkeen Nokia
omistaa 91,25 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja vähintään 91,17 %
äänistä, 99,62 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2018
-vaihtovelkakirjalainoista, 37,18 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2019
-vaihtovelkakirjalainoista ja 68,17 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2020
-vaihtovelkakirjalainoista. Tämä vastaa Nokian 88,07 %:n omistusta
Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Nokia tulee vaihtamaan kaikki omistuksessaan olevat
OCEANE-vaihtovelkakirjalainat jatketun osakevaihtotarjouksen 12.2.2016
tapahtuvan selvityksen jälkeen. OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista on
näin ollen jäljellä alle 15 % alun perin liikkeeseen lasketusta määrästä,
jolloin Nokia vaatii Alcatel-Lucentia (sovellettava lainsäädäntö huomioiden)
lunastamaan kaikki liikkeessä olevat OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainat
nimellisarvoon, lisättynä mahdollisesti kertyneellä korolla siitä päivästä
lähtien, kun korko on viimeksi maksettu siihen päivään asti joka
aikaistetulle lunastukselle määritellään. Jatkettuun osakevaihtotarjoukseen
sovelletuilla parannetuilla vaihtosuhteella vaihdettavaksi annettujen
OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen vaihdon jälkeen Nokia omistaa 92,34 %
Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja vähintään 92,26 % äänistä.

Aiemmin julkistetun mukaisesti Alcatel-Lucentin ADS-arvopapereihin liittyvä
ohjelma lopetetaan vaihtotarjouksen selvityksen jälkeen 24.2.2016 ja Nokia
aikoo lisäksi velvoittaa Alcatel-Lucentin poistamaan Alcatel-Lucentin
ADS-osaketalletustodistukset New Yorkin pörssin listalta ja Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinalakien mukaisesti rekisteristä (sovellettava lainsäädäntö
huomioiden).

Jatketun vaihtotarjouksen tuloksen perusteella Nokia antaa yhteensä 320 701
193 uutta osaketta ("osakkeet", yksittäin "osake") vastikkeena niistä
Alcatel-Lucentin arvopapereista, jotka annettiin vaihdettavaksi jatketussa
osakevaihtotarjouksessa. Osakkeet annetaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Nokian hallituksen 6.1.2016 tekemän ehdotuksen
sekä 2.12.2015 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla.

Osakkeet maksetaan apporttina jatkettuun osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi
annetuilla Alcatel-Lucentin arvopapereilla. Merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan Nokian sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön
245 896 461,96 euron suuruinen osakepääoma muutu merkinnän seurauksena.

Nokia arvioi, että osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin 12.2.2016. Nokian
osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 5 769 443 837 kappaletta.
Osakkeet tuottavat osinko-oikeuden sekä kaikki muut osakkeenomistajan
oikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Osakkeet otetaan kaupankäynnin
kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja Euronext Pariisissa arviolta 15.2.2016 ja
osakkeita vastaavat uudet Nokian ADS-osaketalletustodistukset otetaan
kaupankäynnin kohteeksi New Yorkin pörssissä arviolta 15.2.2016. Euronext
Pariisi toimittaa Nokian uudet osakkeet Alcatel-Lucentin arvopaperien
haltijoita edustaville rahoitusvälittäjille arviolta 15.2.2016, ja uudet
Nokian ADS-osaketalletustodistukset rekisteröidään aiempien Alcatel-Lucentin
ADS-osaketalletustodistusten haltijoiden nimiin 12.2.2016.

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä
merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia
Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä
ja lisensoinnissa.
Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa.www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti:investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto

Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla
osoitteessa:www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN
TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
"uskoo", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä
tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: Jatketun
osakevaihtotarjouksen odotettu selvityspäivämäärä, Nokian omistus
Alcatel-Lucentissa jatketun osakevaihtotarjouksen selvityksen jälkeen, Nokian
aikomukset liittyen Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistuksiin ("ADS")
jatketun osakevaihtotarjouksen selvityksen jälkeen. Tällaisiin tulevaisuutta
koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista
monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta
todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista
lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme,
oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä
olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat
tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi:
Sääntely- ja sopimusrajoitteet liittyen Nokian kauppoihin Alcatel-Lucentin
arvopapereissa, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien
lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel-Lucent transaktion
täytäntöönpanon jälkeen)sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja
Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle
(the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä
asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan
(määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja
Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit
Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä
muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle.
Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä
pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla
varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella
toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä
olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai
operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai
muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen
velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa
kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS:t ja sen liikkeeseen laskemat
osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi
ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten
eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai
vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia
osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa
ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO
-asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja",
Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista
Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä
listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian
tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel Lucentin 29.10.2015 AMF:lle
jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt
12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen
liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika
ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa
muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset.
Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai
Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö,
arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"),
voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa
osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen
kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT
JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA
TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE,
AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT
TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE
HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.