Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

Nokian hallitus hyväksyi Nokian osakepalkkiojärjestelmän vuosille 2021-2023

Nokia Oyj
Pörssitiedote
18.2.2021 klo 9.00

Nokian hallitus hyväksyi Nokian osakepalkkiojärjestelmän vuosille 2021-2023

Nokian hallitus on hyväksynyt yhtiön osakepalkkiojärjestelmän vuosille 2021-2023. Osakepalkkiojärjestelmä koostuu uudesta osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta sekä työntekijöille tarjottavasta osakesäästöohjelmasta, joiden nojalla voidaan myöntää palkkioita 31.12.2023 saakka.

Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma vuosille 2021-2023

Nokia pyrkii tunnistamaan, palkitsemaan ja sitouttamaan lahjakkaimpia työntekijöitään. Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman tarkoitus on tehokkaasti edistää Nokian arvonmuodostusta ja vakautta pitkällä aikavälillä sekä yhdenmukaistaa ylimmän johdon ja työntekijöiden edut osakkeenomistajien etujen kanssa. Nokian osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma vuosille 2021-2023 on avainasemassa näiden tavoitteiden tukemisessa. Osakepalkkio-ohjelman nojalla yhtiö voi myöntää osakepalkkioihin oikeutetulle ylimmälle johdolle ja muille työntekijöille sekä tulosperusteisia osakepalkkioita että ehdollisia osakepalkkioita.

Osakepalkkio-ohjelman nojalla palkkioita voidaan myöntää ohjelman hyväksymisestä 31.12.2023 saakka. Palkkioihin voidaan soveltaa suorituskriteereitä ja niihin voidaan liittää enintään 36 kuukauden suoritus- ja/tai sitouttamiskausia palkkion tyypistä riippuen. Näin ollen viimeisten ohjelman nojalla myönnettävien osakepalkkioiden sitouttamiskausi päättyisi vuoden 2026 lopussa. Hallitus asettaa vuosittain tulosperusteisten osakepalkkioiden suorituskriteerit sekä valittujen kriteerien painotukset ja tavoitteet varmistaakseen, että ne tukevat Nokian pitkän aikavälin liiketoimintastrategiaa ja taloudellista menestystä. Lisätietoja osakepalkkio-ohjelman vuosittaisesta toimeenpanosta on saatavilla yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivustolla.

Osakepalkkio-ohjelman perusteella vuosina 2021, 2022 ja 2023 myönnettävät osakepalkkiot voivat johtaa yhteensä enintään 350 miljoonan Nokian osakkeen antamiseen. Ennen kuin Nokian osakkeet on annettu, tulosperusteisiin tai ehdollisiin osakepalkkioihin ei liity osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia kuten äänioikeutta tai oikeutta osinkoon. Mikäli ohjelmaan osallistuvan henkilön työsuhde Nokiaan päättyy ennen palkkion tai sen osan erääntymistä, henkilö ei pääsääntöisesti ole oikeutettu maksuun ohjelman nojalla.

Osakesäästöohjelma vuosille 2021-2023

Osakesäästöohjelman tarkoituksena on kannustaa Nokian työntekijöitä omistamaan yhtiön osakkeita, mikä lisää sitoutumista ja omistajuuden tunnetta. Vuosien 2021-2023 osakesäästöohjelman perusteella, hallituksen päättäessä kunkin vuosittaisen ohjelmakauden aloittamisesta, ohjelmaan oikeutetuille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus ohjata osa verojen jälkeisestä kuukausipalkastaan Nokian osakkeiden ostoon markkinahintaan vuosineljänneksittäin ennalta määrättyinä päivinä soveltuvan ohjelmakauden aikana. Nokia antaa kullekin vuosittaiseen ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle yhden lisäosakkeen jokaista sellaista kahta ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä on hallussaan soveltuvan ohjelmakauden lopussa. Lisäksi, hallitus voi päättää tarjota osallistujille ilmaisia osakkeita hallituksen määrittämien osallistumiseen liittyvien ehtojen mukaisesti.  

Osakesäästöohjelman perusteella vuosina 2021, 2022 ja 2023 aloitettavat vuosittaiset ohjelmat  voivat johtaa yhteensä enintään 35 miljoonan Nokian osakkeen antamiseen. Osakkeenomistajan oikeudet markkinoilta hankittuihin osakkeisiin kuuluvat välittömästi ohjelmaan osallistuville työntekijöille. Ennen kuin Nokian osakkeina toimitettavat ilmaiset tai lisäosakkeet on annettu, niihin ei liity osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia kuten äänioikeutta tai oikeutta osinkoon.

Laimennusvaikutus

Jo myönnettyjen Nokian osakepalkkio-ohjelmien nojalla annettavat osakkeet edustivat 31.12.2020 enimmillään noin 1,87 prosenttia Nokian liikkeeseen lasketuista osakkeista (pois lukien Nokia-konsernin hallussa olevat omat osakkeet), olettaen, että erääntymättömien tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita.

Tämä edustaa annettavien osakkeiden nettomäärää sen jälkeen kun arvioidut verot on vähennetty palkkion kokonaisarvosta.

Uuden osakepalkkio-ohjelman ja osakesäästöohjelman nojalla vuosina 2021, 2022 ja 2023 myönnettävien palkkioiden perusteella mahdollisesti annettavien osakkeiden nettomäärän lisäksi Nokian voimassa olevien osakepalkkiojärjestelmien laimennusvaikutus, näiden ohjelmien enimmäissuorituksella, ei ylitä viittä prosenttia Nokian tämän hetkisestä liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrästä (pois lukien Nokia-konsernin hallussa olevat omat osakkeet).

Nokia

Luomme teknologiaa ja kriittisiä verkkoja tuomaan yhteen maailman innovaatiot ja osaamisen eri toimialoilla, kaupungeissa, tuotantoketjuissa ja yhteisöissä.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon ja teknologiajohtajuuteen palkitun Nokia Bell Labsin johdolla. Mahdollistamme viimeisintä teknologiaa ja osaamista hyödyntäviä verkkoratkaisuja niin mobiili-, infrastruktuuri- kuin pilvipalveluissa.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Seuraa meitä ja uusimpia uutisiamme verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus ja vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset koskien markkinoillamme tapahtuvaa kilpailua, markkinoiden kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta ja rakenteellisia ja oikeudellisia muutoksia maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla että alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tukitoimintojen kulujen alentamiseen, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G, ReefShark ja lisääntynyt digitalisaatio; M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden toimintaan, mukaan lukien käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin ja kykyymme vastata asiakkaiden odotuksiin ja säilyttää asiakkuudet; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokka...

Författare GlobeNewswire