Du är här

2017-10-02

Nordax Bank AB: Förändringar i redovisningen och beräkning av kapitaltäckning för Nordax Bank

Nordax Bank AB (publ) ("Banken") har informerat Finansinspektionen om
att det kommer att ske en förändring i hur Banken beräknar sin
kapitaltäckning. Förändringen har sin grund i diskussionerna kring en
redovisningsmässig förändring för Banken som kommer att tillämpas
från och med tredje kvartalet 2017. Detta kommer inte att ha någon
påverkan på den konsoliderade situationen i vilken Banken ingår och
inte heller föranleda någon förändring i redovisningen eller
koncernredovisningen för Nordax Group AB (publ).

Bakgrunden är i korthet följande. Banken har helägda dotterbolag
(nedan SPVn) till vilka kreditportföljer har överlåtits. SPVerna har
i sin tur upptagit extern finansiering. Historiskt har Banken använt
sig av redovisningsmässiga bortbokningsregler (derecognition-regler),
vilka inneburit att Banken från sin balansräkning bokat bort de lån
som överlåtits till SPVerna. Ur ett kapitaltäckningsperspektiv har
Banken behandlat kreditportföljerna som överlåtits till SPVerna
utifrån att en betydande kreditrisk överförts, vilket medfört att
tillgångarna i SPVerna inte riskvägts vid beräkningen av Bankens
kapitaltäckning.

Efter en intern genomgång tillsammans med Bankens nya revisorer har
bedömningen gjorts och beslut fattats att bortbokningsreglerna inte
kommer att kunna tillämpas på ovan angivet sätt framöver och
redovisningsmässigt kommer därför en ändring att ske från och med
tredje kvartalet 2017. Effekten av detta är att Bankens
balansomslutning kommer att öka, medan det inte kommer att få någon
påverkan på nettoresultatet för Banken. I samband med diskussionerna
om ändringarna av redovisningen i Banken har noterats att att
kreditportföljerna som överlåtits till SPV-erna framöver bör hanteras
på ett annat sätt även ur ett kapitaltäckningsperspektiv, på så vis
att tillgångsmassan i respektive SPV i sin helhet kommer att behöva
kapitaltäckas, istället för Bankens exponeringar mot SPVn. Det
innebär att de riskvägda tillgångarna i Banken avseende kreditrisk
och operativ risk kommer att öka.

Om de förändringar som beskrivs ovan hade tillämpats av Banken
historiskt, hade rapporteringen av Bankens kapitaltäckning och
kapitaltäckningsrelationerna varit lägre än de som tidigare
redovisats. Detta skulle kunna innebära att Bankens historiska
rapportering av kapitaltäckningen inte har uppfyllt tillämpliga
regler. Banken har gjort en genomgång av Bankens historiska
kapitalsituation för perioden 1 januari 2014 till 30 juni 2017. Mot
bakgrund av genomgången bedömer Banken att en tillämpning av det
ovanstående inte vid någon tidpunkt under perioden 1 januari 2014
till 30 juni 2017 skulle ha föranlett någon kapitalbrist för Banken
(avseende vare sig Pelare 1-krav, det kombinerade buffertkravet eller
Bankens internt bedömda Pelare 2-krav).

Ovan angiven förändring har inte någon påverkan på de riskvägda
tillgångarna eller kapitalrelationerna för den konsoliderade
situationen i vilken Banken ingår.

Banken har informerat Finansinspektionen om ovan angiven förändring i
kapitalberäkningen.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jacob Lundblad, VD

Tel: 0704 422 952

E-post: jacob.lundblad@nordax.se

Lennart Erlandson, CFO

Tel: 0722 298 148

E-post: lennart.erlandson@nordax.se

Andreas Frid, IR-ansvarig

Tel: 0705 290 800

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax har en vision att bli den ledande nischbanken i Nordeuropa.
Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, Norge,
Finland och Tyskland. Vi finns som ett komplement till storbankerna
och koncentrar oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på att
hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd
med. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett
centralt kontor i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår
kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är
finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en
inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 30 juni 2017
uppgick utlåningen till 13,1 miljarder kronor och inlåningen från
allmänheten till 8,4 miljarder kronor. För mer information, se
www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden,
gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se,
www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Denna information är sådan information som Nordax Bank AB (publ) är skyldigt |
|att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. |
|Informationen lämnades, genom Andreas Frids försorg, för offentliggörande den|
|2 oktober 2017 kl. 09.45 CET. |
+-----------------------------------------------------------------------------+

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=448336...
http://mb.cision.com/Main/7708/2358249/730286.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.