Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-08

Nordax Bank AB: Nordax meddelar att villkoret för lägsta anslutningsgrad om 66,67 % har uppfyllts för det frivilliga rekommenderade kontanta uppköpserbjudandet för samtliga aktier i Bank Norwegian ASA

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURSIDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER SKULLE KRÄVA FÖRTIDA GODKÄNNANDE.

FÖR MER INFORMATION OM NORDAX FRIVILLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE, SE NORDAX FORMELLA OFFENTLIGGÖRANDE AV ERBJUDANDET SOM FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ: WWW.COLLABORATE-TO-SCALE.COM.

Med hänvisning till erbjudandehandlingen daterad 5 augusti 2021 ("Erbjudandehandlingen") för det rekommenderade frivilliga erbjudandet från Nordax Bank AB (publ) ("Nordax") om att förvärva samtliga utestående aktier i Bank Norwegian ASA ("Bolaget") mot ett kontantvederlag om NOK 105 per aktie (med förbehåll för justeringar enligt Erbjudandehandlingen) ("Budpriset") ("Erbjudandet"). Budpriset är Nordax bästa och slutliga erbjudande. Med ytterligare hänvisning till offentliggörandet daterat 6 september 2021, där Nordax offentliggjorde en förlängning av acceptperioden till kl. 16.30 (norsk tid) den 24 september 2021 och offentliggörandet daterat 7 september 2021 i vilket Nordax delvis frånföll villkoret för lägsta anslutningsgrad ned till 2/3 av aktierna på en fullt utspädd basis, sammanslaget med de aktier som har förvärvats eller där överenskommelser existerar för förvärv utanför Erbjudandet  ("Villkoret för Lägsta Anslutningsgrad").

Nordax offentliggjorde idag att Villkoret för Lägsta Anslutningsgrad om 2/3 har uppfyllts. Nordax har idag förvärvat 2 870 591 aktier i Bolaget. Per dagens datum, med förbehåll för sedvanlig bekräftelse, har Nordax erhållit accept, förvärvat eller villkorat godkännande att förvärva totalt 66,76 % av aktierna och rösterna i Bolaget, varav 42,50 % är erhållna accepter i Erbjudandet. 

Jacob Lundblad, vd, Nordax, kommenterar: "Erbjudandet har nu stöd av en solid majoritet av aktieägarna, vilket visar på attraktiviteten i vårt bud. Vi hoppas att denna viktiga milstolpe kommer att uppmuntra kvarvarande aktieägare att acceptera budet. Vi ser väldigt positivt på den starka anslutningsgraden så här långt, och målet kvarstår att nå 90%".

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att de villkor för Erbjudandet som framgår av Erbjudandehandlingen uppfylls eller frånfalles av Nordax, utöver Villkoret för Lägsta Anslutningsgrad, inklusive erhållande av myndighetstillstånd, som vidare framgår av Erbjudandehandlingen. Per dagens datum har Erbjudandet godkänts av den norska konkurrensmyndigheten och godkännande har även erhållits från den norska finansiella regulatoriska myndigheten Finanstilsynet. Relevanta regulatoriska godkännanden från den svenska Finansinspektionen har ännu inte erhållits, i enlighet med den förväntade tidplanen för ansökningsprocessen.

För mer information om Erbjudandet, besök www.collaborate-to-scale.com.

Mediaförfrågningar

Oscar Karlsson, Brunswick Group

okarlsson@brunswickgroup.com
+46 709 62 78 42

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2021 kl. 16.15 CET.

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har cirka 287 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst - privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 350 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 juni 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 30,1 miljarder kronor och inlåningen till 28,4 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax http://www.nordaxgroup.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att förvärva, eller en uppmaning om eller ett erbjudande att sälja några värdepapper. Erbjudandet kommer endast att lämnas på grundval av en erbjudandehandling godkänd av Oslo Børs och kan enbart accepteras på de villkor som framgår av en sådan erbjudandehandling. Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion där detta skulle kunna strida mot lagar i en sådan jurisdiktion eller skulle kräva att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av norska lagar och regler. Pressmeddelandet och all dokumentation relaterad till Erbjudandet distribueras inte och får inte postas till eller på något annat sätt distribueras eller skickas till eller inom något land där sådan distribution eller erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion - ingen sådan åtgärd kommer vara godkänd eller sanktionerad av Nordax. Varje försök till accept av Erbjudandet som görs direkt eller indirekt i strid med dessa restriktioner kommer inte att accepteras.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive huruvida Nordax kommer att fullfölja Erbjudandet, information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt effekter av det avsedda Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Nordax kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Nordax har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.