Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-03

Nordax Bank AB: Nordax offentliggör tvångsinlösen av resterande aktier i Bank Norwegian ASA

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER SKULLE KRÄVA FÖRTIDA GODKÄNNANDE.

Med hänvisning till offentliggörandet den 2 november 2021 gällande fullföljande av det frivilliga rekommenderade uppköpserbjudandet av Nordax Bank AB (publ) ("Nordax") avseende samtliga utestående aktier i Bank Norwegian ASA ("Bolaget") mot ett kontantvederlag om NOK 105 per aktie ("Erbjudandet").

Efter fullföljandet av Erbjudandet äger Nordax 178 665 254 aktier i Bolaget, motsvarande 95,6 % av aktiekapitalet och rösterna.

Styrelsen i Nordax har beslutat att, efter handelsdagens slut på Oslobörsen idag, den 3 november 2021, genomföra tvångsinlösen av samtliga aktier i Bolaget som inte ägs av Nordax, enligt sektion 6-22 i den norska lagen om handel med värdepapper, jmf sektion 4-25 i den norska aktiebolagslagen.

Nordax kommer som en följd därav automatiskt att bli ägare till aktierna som är föremål för tvångsinlösen, och kommer per dagens datum därmed att vara ägare av 100 % av aktierna i Bolaget.

Det erbjudna lösenpriset under tvångsinlösen kommer att vara NOK 105 per aktie, vilket motsvarar priset i Erbjudandet, och, enligt sektion 6-22 i den norska lagen om handel med värdepapper, är det tillämpliga lösenpriset i ett efterföljande tvångsinlösenförfarande.

Nordax har erhållit en garanti för den betalning som ska göras i tvångsinlösen enligt sektion 6-22 (3) no. 3 i den norska lagen om handel med värdepapper. Eventuella invändningar mot eller avvisningar av det erbjudna lösenpriset måste göras senast den 10 januari 2022. Tidigare aktieägare i Bolaget som inte motsätter sig eller avvisar det erbjudna lösenpriset innan tidsfristen löper ut kommer att anses ha accepterat det erbjudna priset.

Utbetalning av lösenpriset till minoritetsaktieägare kommer att ske så snart som möjligt och inte senare än den 9 november 2021. Ett brev om tvångsinlösen kommer att skickas till alla tidigare aktieägare i Bolaget med tillgängliga adresser vilka hade aktier som har förvärvats genom tvångsinlösen. Dessutom kommer tvångsinlösen förfarandet att tillkännages elektroniskt genom det norska företagsregistret.  

Efter tvångsinlösen kommer Nordax ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Oslobörsen.

För mer information, besök https://www.collaborate-to-scale.com.

Medieförfrågningar

Oscar Karlsson, Brunswick Group

okarlsson@brunswickgroup.com
+46 709 62 78 42

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 kl. 17.10 CET.

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 294 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst - privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 360 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 september 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 31,7 miljarder kronor och inlåningen till 27,5 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax http://www.nordaxgroup.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att förvärva, eller en uppmaning om eller ett erbjudande att sälja några värdepapper. Pressmeddelandet och all dokumentation relaterad till Erbjudandet distribueras inte och får inte postas till eller på något annat sätt distribueras eller skickas till eller inom något land där sådan distribution skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion - ingen sådan åtgärd kommer vara godkänd eller sanktionerad av Nordax.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive huruvida Nordax kommer att fullfölja Erbjudandet, information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt effekter av det avsedda Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Nordax kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Nordax har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Författare Cision