Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Nordax Group AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Nordax 2016

Sammanfattning av besluten vid årsstämman i Nordax Group AB (publ)
2016. Stämman hölls idag i Stockholm under Arne Bernroths
ordförandeskap.

Fastställande av utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 0,50 kronor per aktie, totalt
cirka 55 miljoner kronor. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes
till den 13 maj 2016 och utdelningen beräknas utbetalas genom
Euroclear Sweden AB den 18 maj 2016.

Fastställande av arvoden

Styrelsens arvode fastställdes till totalt 3 450 000 kronor, i
enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt
följande: 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor
vardera till årsstämmovald ledamot som inte är anställd i bolaget
samt totalt 350 000 kronor för kommittéarbete. För arbete i
ersättnings-, revisions- och riskkommittéerna utgår 50 000 kronor
vardera i ersättning till kommittéordföranden och ledamöter. För
styrelsens ordförande utgår inget arvode för kommittéarbete. Andrew
Rich erhåller inget styrelsearvode.

Val av styrelseledamöter och ordförande

Till styrelseledamöter omvaldes, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, Christian Beck, Arne Bernroth, Katarina Bonde, Morten
Falch, Hans Larsson, Andrew Rich och Synnöve Trygg. Jenny Rosberg
valdes till ny ledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Arne
Bernroth. Noterades att Daryl Cohen och Richard Pym avböjt omval.

Val av revisor

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes till bolagets revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Helena Kaiser de Carolis är
huvudansvarig revisor.

Godkännande av riktlinjer för ersättningar till VD och ledande
befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättningar till VD och ledande befattningshavare. Enligt
riktlinjerna ska ledande befattningshavare ersättas genom en lämplig
balans mellan fast och rörlig ersättning. Fast ersättning består av
månadslön och pensionsavsättningar. Fasta ersättningar ska vara
marknadsorienterade, konkurrenskraftiga och tillräckligt höga för att
tillåta en nedsättning av rörliga ersättningar till noll. Principen
är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 100 procent av
den fasta årslönen. Den rörliga lönedelen baseras på individuell
prestation, resultatet för den aktuella affärsenheten och Nordax
totala affärsresultat.

Godkännande av långfristigt kontant- och aktiebaserat
incitamentsprogram

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett långfristigt kontant-
och aktiebaserat incitamentsprogram, Management Incentive Plan (MIP)
2016. Programmet omfattar 17 personer, bestående av VD och ledande
befattningshavare. Programmet innebär att 40 procent av den rörliga
ersättningen ska betalas ut kontant samma år som beslutet om att
bevilja ersättningen fattas. 60 procent av den rörliga ersättningen
ska skjutas upp i tre år eller, när det gäller VD, fem år (den s.k.
kvalificeringsperioden), i form av rättigheter till framtida
tilldelning av aktier. En förutsättning för att deltagaren ska ha
rätt att erhålla tilldelning av aktier är att deltagaren fortsätter
vara anställd under hela kvalificeringsperioden.

Godkännande av förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid
var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.
Samtliga förvärvade aktier får överlåtas. Bemyndigandet får utnyttjas
vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2017.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att
uppfylla skyldigheter till följd av tilldelningar av aktier till
anställda inom ramen för koncernens långfristiga incitamentsprogram.
Därtill kan återköpta aktier förvärvade under återköpsbemyndigandet
överlåtas, dels på Nasdaq Stockholm, dels utanför Nasdaq Stockholm
för att användas som likvid eller finansiering vid eventuella
framtida förvärv av företag eller verksamheter.

Årsstämman godkände vidare styrelsens förslag om överlåtelse av högst
455 000 egna aktier till deltagarna i Management Incentive Plan för
2015 och Management Incentive Plan för 2016.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs
kommittéledamöterna enligt följande:

Ersättningskommittén: Arne Bernroth (ordförande), Christian Beck och
Synnöve Trygg

Revisionskommittén: Jenny Rosberg (ordförande), Hans Larsson och
Andrew Rich

Riskkommittén: Hans Larsson (ordförande), Katarina Bonde och Jenny
Rosberg

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, chef Investerarrelationer

Tel: 0705 290 800

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning
till mer än 100 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och
Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade
under ett tak på kontoret i Stockholm. Nordax grundades av sex
entreprenörer med gedigen erfarenhet av riskhantering. Vår
kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund
och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den
typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det
nationella genomsnittet. Den 31 mars 2016 uppgick utlåningen till
11,3 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 6,1
miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen
sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga
insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För
mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive
lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och
www.nordax.de.

Nordax Group AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för
emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj
2016 kl. 20.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordax-group-ab--publ-/r/kommunike-fran-arssta...
http://mb.cision.com/Main/12531/2007211/514605.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.