Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Nordax Group AB (publ): NORDAX GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

JANUARI-SEPTEMBER 2017

Siffror jämfört med januari-september 2016

· Låneportföljens tillväxt var 7 procent, i oförändrade valutor var
den 9 procent

· Räntenettomarginalen minskade till 9,1% (9,2%)

· Totala rörelseintäkter ökade till 892 MSEK (882). Justerade totala
rörelseintäkter ökade till 901 MSEK (812)

· Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 26,1%
(27,7%)

· Rörelseresultatet minskade till 403 MSEK (433). Justerat
rörelseresultat ökade med 17 procent till 421 MSEK (360)

· Nettoresultatet minskade till 311 MSEK (336)

· Resultat per aktie var 2,81 SEK (3,03). Justerat resultat per aktie
var 2,94 SEK (2,53)

· Kapitaliseringen fortsatte att stärkas och den totala
kapitalrelationen ökade till 16,9% (16,0% per 31 december) och
kärnprimärkapitalrelationen ökade till 14,9% (14,0%)

TREDJE KVARTALET 2017

Siffror jämfört med tredje kvartalet 2016

· Låneportföljens tillväxt var 7 procent, i oförändrade valutor var
den 9 procent

· Räntenettomarginalen minskade till 8,9% (9,1%)

· Totala rörelseintäkter var stabila och uppgick till 311 MSEK (312).
Justerade totala rörelseintäkter ökade till 299 MSEK (279)

· Rörelseresultatet minskade till 154 MSEK (168). Justerat
rörelseresultat ökade med 5 procent till 145 MSEK (138)

· Nettoresultatet minskade till 119 MSEK (131)

· Resultat per aktie var 1,08 SEK (1,18). Justerat resultat per aktie
uppgick till 1,01 SEK (0,97)

VD HAR ORDET

Ökade tillväxtmöjligheter med vidgat produkterbjudande

Det var med stor glädje jag den 1 september tog över som vd för
Nordax. Tempot har sedan dess varit högt med fokus på att tydliggöra
den strategiska agendan.

Digitaliseringen av bankmarknaden accelererar och banklandskapet
förändras snabbt. Framväxten av fintech-bolag fokuserade på
användarvänliga lösningar och effektiva processer kommer att skapa
ökat kundvärde och vi kommer att se nya partnerskap formas. I andra
änden av spektrumet ser vi hur ökad automatisering och
standardisering gör att många kunder inte passar in i de
traditionella aktörernas ramar. Trenden att nischaktörer tar
marknadsandelar i full-servicebankernas värdekedja kommer att
fortsätta. För privatutlåning utan säkerhet är det redan ett faktum,
medan andra delar av bankmarknaden står inför samma utveckling.

Nordax kommer även fortsatt att kapitalisera på den utvecklingen.
Genom vår centrala plattform och spets- kompetens inom mer
komplicerad kreditbedömning avser vi att vidga vårt kunderbjudande på
ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Ett område vi tittar närmare på är ett segment inom bolånemarknaden
där kunder idag nekas möjligheten till investering i ett boende på
grund av storbankernas standardiserade processer och
kreditbedömningar. Marknaden drivs också av den framväxande så
kallade "gig"-ekonomin i det morderna samhället. På arbetsmarknaden
ersätts fasta anställningar av projektuppdrag eller eget företagande.
Här finns det en roll för Nordax att spela. Vi kan med vår expertis
utföra en mer kvalificerad kreditbedömning av individen och
möjliggöra att fler kunder kan få ett bolån utan att göra avkall på
vår riskprofil.

För fortsatt framgång måste Nordax ständigt utvecklas. Därför har jag
lagt mycket tid på att skapa en mer dynamisk och effektiv
organisation. Vi har nu stärkt vår kompetens kring kund, marknad, IT
och HR i ledningsgruppen. En affärsutvecklingsenhet har skapats för
att kartlägga nya möjligheter kopplat till en breddning av
produkterbjudandet och den geografiska mixen i Nordeuropa.

Det finns även utrymme till förbättringar i vår befintliga affär genom
att stärka servicen och att bli mer effektiva i hur vi når nya
kunder. Därför måste vi bli bättre på att hitta vår kundgrupp och
interagera med dem i digitala kanaler. Vi utvecklar även våra
befintliga samarbeten med förmedlare och utvärderar nya typer av
partnerskap. I detta sammanhang blir det också allt viktigare att
stärka och kommunicera Nordax varumärke och position på marknaden.

I oktober lanserade vi "Mina sidor" för lånekunder i Sverige och
Norge. Där kan våra kunder få information om sitt engagemang och ges
ökade möjligheter till självservice vilket våra kunder efterfrågat.
Succesivt kommer vi att addera fler funktioner och använda
plattformen till att ge riktade erbjudanden till våra befintliga
kunder. Lanseringen av "Mina Sidor" är en viktig milstolpe i arbetet
med att bygga lojalitet och förlänga våra kundrelationer.

Smidiga och enkla processer i ansökningsskedet är centralt i valet av
bank. Vi tackar idag nej till många låneansökningar där kreditrisken
bedöms vara för hög och vi tappar också potentiella kunder som klarat
vår kreditprövning men som av olika anledningar väljer en annan
leverantör. Pris är en viktig faktor i valet av leverantör, men en
bra process är också betydelsefullt. Här behöver vi bli bättre och
jag ser fram emot att i närtid förbättra ansökningsprocessen med
digitala lösningar.

Vi arbetar strukturerat med att förbättra och förenkla servicen till
våra kunder vilket har gett resultat. Under kvartalet placerade vi
oss på plats 3 bland bolag i finansbranschen i den undersökning som
företaget Bright löpande ett stort steg framåt från plats 14 för
mindre än två år sedan.

Nordax är idag en mycket välkapitaliserad tillväxtbank med hög
avkastning på eget kapital. Vårt justerade rörelseresultat ökade med
17 procent för niomånadersperioden och utlåningstillväxten var 9
procent justerad för valutaeffekter. Vår utveckling är
tillfredställande givet att vi medvetet valt att bromsa
nyutlåningstakten i Norge, som är vår största marknad, samt givet
viss marginalpress i marknaden.

Vi ökar takten i vårt effektiviseringsarbete för att möjliggöra
satsningar till gagn för våra kunder. Vi ska också använda vår
kapitalbas än mer effektivt. Under fjärde kvartalet kommer vi att se
över kapitalstrategin avseende våra förfallna fordringar och
strategin kring hur vi valutasäkrar våra kapitaltäckningsrelationer.
Detta kan komma att frigöra kapital och därmed skapa ytterligare
utrymme för Nordax att tillvarata möjligheter i marknaden eller
återföra delar av kapitalet till aktieägarna.

Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Nordax och ser goda
möjligheter för oss att generera tillväxt och god avkastning åt våra
aktieägare. Det kommer jag inte att göra ensam. Jag vill framföra ett
stort tack till alla mina kollegor, det är ni som utvecklar Nordax.

Jacob Lundblad

VD

För mer information kan du kontakta:

Jacob Lundblad, VD, 08 690 18 32, jacob.lundblad@nordax.se

Lennart Erlandson, CFO, 08 690 14 84, lennart.erlandson@nordax.se

Andreas Frid, ansvarig för investerarrelationer, 0705 29 08 00,
andreas.frid@nordax.se

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en
telefonkonferens den 25 oktober kl. 10.30.

VD Jacob Lundblad och CFO Lennart Erlandson kommer att presentera
resultatet. Efter presentationen följer en frågestund.

Telefonnummer: Sverige: 08 566 426 92

Storbritannien: +44 203 008 98 02

USA: +1 855 831 59 45

Länk till ljudsändning:

https://tv.streamfabriken.com/nordax-q3-2017

Du kan även följa presentationen på:

https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/present...

Denna information är sådan information som Nordax Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 07.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordax-group-ab--publ-/r/nordax-group-delarsra...
http://mb.cision.com/Main/12531/2374778/741240.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.