Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Nordea: Årsregnskabsmeddelelse 2019

Nordea Bank Abp - Årsregnskabsmeddelelse

Koncernchef Frank Vang-Jensens kommentar til resultatet:

"Vi er begyndt at eksekvere på vores nye forretningsplan. Vores fokus
er på at levere på de finansielle mål, som blev præsenteret på vores
kapitalmarkedsdag i oktober - og det forløber planmæssigt.

Vores kundefokus og initiativer på indtægtssiden sikrede bedre
forretningsmomentum i den sidste del af 2019, hvilket også fremgår af
toplinjen. I forhold til 4. kvartal 2018 steg indtægterne med 6 pct.
Vi har også leveret på vores omkostningsplaner med et fald i
omkostningerne på 5 pct. og dermed en forbedring af
omkostningsprocenten til 57. Selvom vi er på vej i den rigtige
retning, venter der fortsat et stort stykke arbejde for at nå vores
mål om en omkostningsprocent på 50 i 2022.

Kundernes oplevelser bliver fortsat bedre, og i 2019 lancerede vi
vores nye nordiske mobilbankplatform, som er blevet godt modtaget af
kunderne. Selvom vi ikke er tilfredse, ser vi nu en positiv tendens i
kundetilfredsheden indenfor alle forretningsområder.

Jeg er glad for at kunne meddele, at udlånet stiger i alle
forretningsområder, og for 4. kvartal i træk så vi en nettotilgang i
kapital under forvaltning, der steg til et rekordhøjt niveau på EUR
324 mia.

Den egentlige kernekapitalprocent steg til 16,3. Dette er ca. 320 bp
over det forventede lovkrav i 1. kvartal 2020 og ca. 120 bp over
kapitalbufferen. Det betyder, at vi har en stærk balance, som gør os
i stand til at imødekomme potentielle ændringer i lovkrav samt
udnytte vækstmuligheder.

Den justerede egenkapitalforrentning i kvartalet var 7,6 pct. i
forhold til vores mål for 2022 på over 10 pct.

Bestyrelsen foreslår et udbytte pr. aktie på EUR 0,40, på linje med
hvad vi kommunikerede i delårsrapporten for 3. kvartal.

Der er flere lovende tegn i starten af Nordeas nye fase, men vi har
stadig meget arbejde foran os, før vi er, hvor vi gerne vil være.
Derfor vil vi fortsat fokusere på vores tre nøgleprioriteter for at
levere på vores finansielle mål for 2022: 1) at optimere
driftseffektiviteten, 2) at gennemføre initiativer, der øger
indtægterne, og 3) at skabe positive kundeoplevelser. Vi er på vej i
den rigtige retning og fast besluttet på at levere."

Helåret 2019 i forhold til helåret 2018

· Nettorenteindtægter EUR 4.318 mio., -4 pct.
· Driftsindtægter i alt EUR 8.635 mio., -6 pct.
· Driftsindtægter i alt[1] EUR 8.497 mio., -1 pct.
· Driftsomkostninger i alt EUR -5.986 mio., 19 pct.
· Driftsomkostninger i alt[1] EUR -4.877 mio., -1 pct.
· Nedskrivninger på udlån EUR -536 mio., 210 pct.
· Nedskrivninger på udlån[1] EUR -254 mio., 47 pct.
· Ordinært resultat EUR 2.113 mio., -47 pct.
· Justeret ordinært resultat[1,2] EUR 3.366 mio., -4 pct.
· Egentlig kernekapitalprocent[3] 16,3 mod 15,5
· Omkostningsprocent 69 mod 55
· Omkostningsprocent[1] 57 mod 57
· Omkostningsprocent[1,2] 57 mod 57
· Nedskrivningsandel, netto, amortiseret kostpris 22 bp mod 7 bp
· Egenkapitalforrentning 5,0 pct. mod 9,7 pct.
· Egenkapitalforrentning[1,4] 8,1 pct. mod 8,5 pct.

4. kvartal 2019 mod 4. kvartal 2018

· Nettorenteindtægter EUR 1.108 mio., -3 pct.
· Driftsindtægter i alt EUR 2.294 mio., 8 pct.
· Driftsindtægter i alt[1] EUR 2.156 mio., 6 pct.
· Driftsomkostninger i alt EUR -1.179 mio., -15 pct.
· Driftsomkostninger i alt[1] EUR -1.179 mio., -5 pct.
· Nedskrivninger på udlån EUR -102 mio., 240 pct.
· Nedskrivninger på udlån[1] EUR -102 mio., 240 pct.
· Ordinært resultat EUR 1.013 mio., 44 pct.
· Justeret ordinært resultat[1,2] EUR 822 mio., 14 pct.
· Egentlig kernekapitalprocent[3] 16,3 mod 15,5
· Omkostningsprocent 51 mod 65
· Omkostningsprocent[1] 57 mod 61
· Omkostningsprocent[1,2] 57 mod 63
· Nedskrivningsandel, netto, amortiseret kostpris 17 bp mod 5 bp
· Egenkapitalforrentning 9,9 pct. mod 6,3 pct.
· Egenkapitalforrentning[1,4] 7,6 pct. mod 6,7 pct.

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser for
4. kvartal 2019: DKK 7,4661, NOK 9,8499 og SEK 10,5848.

[1] Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden, se også side 6 i
Q4 2019 report.

[2] Justeret for resolutionsafgifter før skat: I 4. kvartal 2019 EUR
-53 mio., i 3. kvartal 2019 EUR -52 mio. og i 4. kvartal 2018 EUR -42
mio. (amortiseret lineært).

[3] Kapitalprocenterne er inklusive resultat efter beregnet udbytte.
Tallene for 2018 er ikke tilpasset som følge af den ændrede
indregning og præsentation af resolutionsafgifterne (se også Note 1 i
Q4 2019 report).

[4] Justeret for resolutionsafgifter efter skat: I 4. kvartal 2019 EUR
-40 mio., i 3. kvartal 2019 EUR -40 mio. og i 4. kvartal 2018 EUR -32
mio. (amortiseret lineært).

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Resultatopgørelse

4. 3. Ændr. 4. Ændr. 1.-4. 1.-4. Ændr.
kvt. kvt. kvt. kvt. kvt.
2019 2019 % 2018 % 2019 2018 %
EUR mio.
Nettorenteindtægter 1.108 1.083 2 1.142 -3 4.318 4.491 -4
Gebyrer og 775 756 3 720 8 3.011 2.993 1
provisionsindtægter,
netto
Nettoresultat af poster til 266 211 26 182 46 1.024 1.088 -6
dagsværdi
Resultat af kapitalinteresser
og joint
ventures efter equity-metoden -1 13 -108 15 -107 50 124 -60
Andre driftsindtægter 146 22 564 60 143 232 476 -51
Driftsindtægter i alt 2.294 2.085 10 2.119 8 8.635 9.172 -6

Personaleudgifter -648 -924 -30 -744 -13 -3.017 -2.998 1
Andre udgifter -375 -366 2 -390 -4 -1.639 -1.566 5
Afskrivninger på materielle og
immaterielle aktiver -156 -885 -82 -250 -38 -1.330 -482 176
Driftsomkostninger i alt -1.179 -2.175 -46 -1.384 -15 -5.986 -5.046 19

Resultat før nedskrivninger 1.115 -90 735 52 2.649 4.126 -36

Nedskrivninger på udlån, netto -102 -331 -69 -30 240 -536 -173 210
Ordinært resultat 1.013 -421 705 44 2.113 3.953 -47

Udgift til indkomstskat -263 89 -200 32 -571 -872 -35
Periodens resultat 750 -332 505 49 1.542 3.081 -50

Forretningsomfang,
hovedposter[1]

31. 30. Ændr. 31. Ændr.
dec. sep. dec.
2019 2019 % 2018 %
EUR mia.
Udlån 322,7 328,3 -2 308,3 5
Udlån ekskl. repoudlån 303,9 299,5 1 291,6 4
Indlån og anden gæld 168,7 168,3 0 165,0 2
Indlån ekskl. repoindlån 166,4 161,9 3 160,2 4
Aktiver i alt 554,8 585,9 -5 551,4 1
Kapital under forvaltning 324,1 313,8 3 280,1 16
Egenkapital 31,5 30,5 3 32,9 -4

Nøgletal[2]

4. 3. Ændr. 4. Ændr. 1.-4. 1.-4. Ændr.
kvt. kvt. kvt. kvt. kvt.
2019 2019 % 2018 % 2019 2018 %
Resultat pr. aktie (udvandet), 0,19 -0,08 0,13 46 0,38 0,76 -50
EUR
Res. pr. aktie, rull. 12 mdr. 0,38 0,32 19 0,76 -50 0,38 0,76 -50
til ult. perioden, EUR
Børskurs[1], EUR 7,24 6,50 11 7,30 -1 7,24 7,30 -1
Samlet afkast til 18,7 12,4 -17,5 10,5 -19,5
aktionærerne,
pct.
Foreslået/faktisk udbytte pr. 0,40 0,69 -42
aktie, EUR
Egenkapital pr. aktie[1], EUR 7,80 7,55 3 8,15 -4 7,80 8,15 -4
Antal potentielt cirkulerende 4.050 4.050 0 4.050 0 4.050 4.050 0
aktier[1], mio.
Vægtet gennemsnitligt antal 4.039 4.036 0 4.037 0 4.035 4.037 0
aktier (udv.), mio.
Egenkapitalforrentning, pct. 9,9 -4,4 6,3 5,0 9,7
Egenkapitalforrentning ekskl. 11,3 -5,0 7,2 5,7 11,1
immaterielle aktiver, pct.
Afkast af den samlede 2,0 -0,9 1,3 1,0 2,0
risikoeksponering, pct.
Egenkapitalforrentning med 9,4 -4,9 5,9 5,0 9,7
periodiserede resolutionsafg.,
pct.
Omkostningsprocent 51 104 65 69 55
Omkostningsprocent med 54 107 67 69 55
periodiserede resolutionsafg.,
pct.
Nedskrivningsandel, netto, 17 55 -69 5 240 22 7 214
amortiseret kostpris bp[3]
Egentlig 16,3 15,4 15,5 16,3 15,5
kernekapitalprocent[1,4,5,6,7]
Kernekapitalprocent[1,4,5,7] 18,3 17,4 17,3 18,3 17,3
Solvensprocent[1,4,5,7] 20,8 20,0 19,9 20,8 19,9
Kernekapital[1,4,7], EUR mia. 27,5 27,3 1 27,0 2 27,5 27,0 2
Samlet risikoeksponering[4], 150 156 -4 156 -4 150 156 -4
EUR mia.
Antal medarbejdere (omregnet 29.000 29.469 -2 28.990 0 29.000 28.990 0
til fuldtid)[1]
Økonomisk kapital[1,7], EUR 25,7 26,5 -3 26,6 -3 25,7 26,6 -3
mia.
[1 ]Ultimo.
[2] For yderligere oplysninger
om nøgletal defineret som
alternative nøgletal se
www.nordea.com/en/investor
-relations/reports-and
-presentations/group-interim
-reports/.
[3] Inklusive udlån indregnet
under aktiver disponible for
salg i 1. kvartal 2018.
[4 ]Inklusive periodens
resultat.
[5 ]Ændringer til gældende
kapitalkrav (se også kapitlet
Other information i Q4 2019
report).
[6 ]Inklusive periodens
resultat justeret for beregnet
udbytte.
[7 ]Kapitalprocenterne for
2018
er ikke tilpasset som følge af
den ændrede indregning og
præsentation af
resolutionsafgifter (se også
Note 1 i Q4 2019 report).

Forventninger

Författare Cision News