Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

Nordea: Beslut av Nordeas årsstämma 2014

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) fastställdes resultat-
och balansräkningar för 2013 och beslutades om utdelning om 0,43 euro
per aktie och den 25 mars 2014 som avstämningsdag för utdelning.
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för 2013. Robin Lawther valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman
fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av konvertibler samt förvärv och överlåtelse av egna aktier,
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och en
maximal kvot mellan den fasta och den rörliga delen av den totala
ersättningen för vissa anställda.

Val av styrelse
Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Elisabeth Grieg, Svein Jacobsen, Tom
Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh omvaldes
till styrelseledamöter till nästa årsstämma och Robin Lawther valdes
till ny styrelseledamot för samma tid. Björn Wahlroos omvaldes till
styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Marie
Ehrling till styrelsens vice ordförande samt informerades det om att
följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola, Toni H.
Madsen, Lars Oddestad (suppleant) och Hans Christian Riise.

Val av revisor
KPMG AB omvaldes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsens ledamöter med 259 550
euro åt ordföranden, 123 250 euro åt vice ordföranden och 80 250 euro
åt övriga ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens tre utskott ska
därutöver utgå med 21 350 euro åt utskottsordförandena och 15 150
euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i
Nordeakoncernen ska inte utgå.

Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till
nästa bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens
ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska
bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som
utses av de fyra aktieägare som röstmässigt har de största
aktieinnehaven i Nordea den 31 augusti 2014.

Emission av konvertibler
Styrelsen bemyndigades att före nästa årsstämma fatta beslut om
emission av konvertibler i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet
ska kunna ökas med maximalt tio procent av aktiekapitalet. Emission
av konvertibler med stöd av bemyndigandet får ske med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna och ska ske på marknadsmässiga
villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv
anpassning av bolagets kapitalstruktur till de nya
kapitaltäckningsreglerna och därmed sammanhängande instrument.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
Förvärv får ske över börs eller genom förvärvserbjudande till
samtliga ägare. Nordeas innehav av egna aktier får inte vid något
tillfälle överstiga tio procent av samtliga aktier i Nordea.

Syftet med förvärv av egna aktier är att möjliggöra en anpassning av
Nordeas kapitalstruktur till rådande kapitalbehov och att möjliggöra
användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av
förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om överlåtelse av egna
aktier att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av
företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske på annat sätt än över
börs.

Förvärv av egna aktier inom värdepappersrörelsen
Årsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier inom
värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något
tillfälle överstiga en procent av samtliga aktier i Nordea.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (VD och övriga medlemmar av koncernledningen).
Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som
erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med
kompetens och kapacitet att genomföra strategin och nå de uppsatta
målen så att Nordea kan bli en "great European bank".

Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön. De ledande
befattningshavarna kommer att erbjudas rörlig lön i form av ett
Executive Incentive Programme 2014 (GEM EIP 2014), vilket belönar
uppfyllelsen av i förväg överenskomna mål på koncernnivå,
affärsområdes-/koncernfunktionsnivå och individuell nivå. Hur
resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. GEM
EIP 2014 har en resultatmätningsperiod om ett år och utfallet ska
inte överstiga den fasta lönen. Utfallet från GEM EIP 2014 betalas
över en femårsperiod i form av kontant ersättning och är föremål för
justering av uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas
totalavkastning (TSR) samt förfoganderestriktioner enligt
Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, med beaktande
av lokala regler och förhållanden när detta är relevant. De ledande
befattningshavarna erbjöds ett liknande program för 2013 (GEM EIP
2013).

Maximal kvot mellan fast och rörlig del av total ersättning
För VD och övriga medlemmar av koncernledningen gäller att den rörliga
lönen inte får överstiga 100 procent av den fasta lönen. För vissa
andra anställda beslutade årsstämman om införande av en maximal kvot
på 200 procent mellan den fasta och den rörliga delen av den totala
ersättningen.

För att Nordea ska kunna behålla sin ställning som ledande europeisk
bank inom affärsområden med anställda direkt exponerade för
internationell konkurrens, måste Nordea ha möjlighet att tillämpa en
maximal kvot på 200 procent och följaktligen kunna erbjuda
ersättningssystem som inte avsevärt avviker från internationell
marknadsstandard. Alternativet skulle vara att höja den fasta
ersättningen, vilket skulle minska flexibiliteten i Nordeas
kostnadsbas. Total ersättning anpassad till prestation och välavvägt
risktagande ger lämplig flexibilitet i förhållande till kostnadsbasen
och underlättar Nordeas möjligheter att stärka sin kapitalbas utan
begränsningar av höga fasta kostnader.

Den maximala kvoten mellan fast och rörlig del av total ersättning för
varje enskild person ska vara 200 procent, eller den lägre maximala
procentsats som kan komma att anges i de svenska regler och
bestämmelser som inför direktiv 2013/36/EU.

Den maximala kvoten ska gälla för ersättning till personalkategorier
inbegripet verkställande ledningen, risktagare, personal som utövar
kontrollfunktioner och alla anställda vars totala ersättning medför
att de kommer i samma ersättningsklass som den verkställande
ledningen och risktagare, vars yrkesutövning har väsentlig inverkan
på institutets riskprofil, samt ytterligare personalkategorier som
kan komma att definieras i de svenska regler och bestämmelser som
inför direktiv 2013/36/EU.

Den maximala kvoten ska gälla för ovanstående personalkategorier inom
enheterna Markets Equities, Markets FICC (Fixed Income, Currencies
and Commodities), Markets Investment Banking och Group Treasury i
Nordea Bank AB (publ).

Den maximala kvoten ska tillämpas för tillhandahållna tjänster eller
resultat under 2014.

Den maximala kvoten ska även tillämpas för dotterbolag till Nordea
Bank AB (publ) för ovanstående personalkategorier inom enheterna
Markets Equities, Markets FICC, Markets Investment Banking, Asset
Management, International Private Banking och Group Treasury, om
detta ej förhindras av bindande regler och bestämmelser i de enskilda
länderna.

För ytterligare information:
Helena Östman, informationschef, +46 8 614 84 64
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 52

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska
offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=274825...
http://mb.cision.com/Main/434/9555227/223021.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.