Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-16

Nordea: Beslut av Nordeas årsstämma 2017

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) fastställdes resultat-
och balansräkningar för 2016 och beslutades om utdelning om 0,65 euro
per aktie och den 20 mars 2017 som avstämningsdag för utdelning.
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för 2016. Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona och Lars Wollung
valdes till nya styrelseledamöter. Årsstämman bemyndigade styrelsen
att fatta beslut om emission av konvertibler.

Val av styrelse
Björn Wahlroos, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell,
Silvija Seres, Kari Stadigh och Birger Steen omvaldes till
styrelseledamöter och Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona och Lars
Wollung valdes till nya styrelseledamöter till nästa årsstämma. Björn
Wahlroos omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Lars
G Nordström till styrelsens vice ordförande samt informerades om att
följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola (suppleant),
Toni H. Madsen, Gerhard Olsson och Hans Christian Riise.

Val av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor till nästa
årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsens ledamöter med 294 600
euro åt ordföranden, 141 300 euro åt vice ordföranden och 91 950 euro
åt övriga ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens
complianceutskott, revisionsutskott och riskutskott ska därutöver
utgå med 48 650 euro åt utskottsordföranden och 29 600 euro åt övriga
ledamöter och för arbete i styrelsens kompensationsutskott med 36 050
euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter.
Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Inrättande av valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till
nästa bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens
ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska
bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som
utses av de fyra aktieägare som röstmässigt har de största
aktieinnehaven i Nordea den 31 augusti 2017.

Emission av konvertibler
Styrelsen bemyndigades att före nästa årsstämma fatta beslut om
emission av konvertibler i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet
ska kunna ökas med maximalt tio procent av aktiekapitalet. Emission
av konvertibler med stöd av bemyndigandet får ske med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna och ska ske på marknadsmässiga
villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och
effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till
kapitaltäckningsreglerna.

Förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen
Årsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier för
att underlätta värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får
inte vid något tillfälle överstiga det lägre av antingen 0,1 procent
av samtliga aktier i Nordea eller 10 procent av Nordeas överskjutande
kärnprimärkapital.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (koncernchef, ställföreträdande koncernchef och
övriga medlemmar av koncernledningen). Nordea ska ha de
ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att
rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och
kapacitet att genomföra strategin och nå de uppsatta målen så att
Nordea kan bli en "great European bank".

Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön. De ledande
befattningshavarna kommer att erbjudas rörlig lön i form av ett
Executive Incentive Programme 2017 (GEM EIP 2017), med i förväg
överenskomna mål på koncernnivå, affärsområdes-/koncernfunktionsnivå
och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska
beaktas när målen beslutas. Utfallet från GEM EIP 2017 kommer att
baseras på styrelsens bedömning av utfallet av de i förväg
överenskomna målen. Utfallet från GEM EIP 2017 betalas över en
femårsperiod i form av kontant ersättning och är föremål för
justering av uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas
totalavkastning TSR (exklusive utdelning under uppskjutandeperioden)
samt förfoganderestriktioner enligt Finansinspektionens föreskrifter
om ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden
när detta är relevant. GEM EIP 2017 har en resultatmätningsperiod om
ett år och utfallet ska inte överstiga den fasta lönen. De ledande
befattningshavarna har erbjudits liknande program sedan 2013.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för extern kommunikation, tel 072 141 67 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordea/r/beslut-av-nordeas-arsstamma-2017,c221...
http://mb.cision.com/Main/434/2216951/644045.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.