Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Nordea: Delårsrapport for 3. kvartal 2019

Nordea Bank Abp - Intern viden - Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1
og Q3)

Koncernchef Frank Vang-Jensens kommentar til resultatet:

"I 3. kvartal steg både nettorenteindtægter og
nettoprovisionsindtægter som følge af øget forretningsomfang.
Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt efter betydelige
renteudsving hen over sommeren. De samlede indtægter er 2 pct. lavere
i lokal valuta. Det ordinære resultat for 3. kvartal på EUR -421 mio.
omfatter flere engangsposter på i alt EUR 1,3 mia. Disse består af en
nedskrivning af immaterielle IT-aktiver på EUR 735 mio., en
hensættelse til omstruktureringer på EUR 204 mio., en udgift på EUR
75 mio. i forbindelse med salget af aktier i Luminor og endelig
yderligere nedskrivninger på udlån på EUR 282 mio.

I min nye rolle som koncernchef har jeg stået i spidsen for en
strategisk gennemgang af banken, og vi har udarbejdet en ny
forretningsplan for at sikre stærkere økonomiske resultater, der
opfylder de nye finansielle mål. Vores nye plan vil forbedre Nordeas
driftsudvikling betydeligt gennem et stærkere kundefokus og forbedret
driftseffektivitet samt omkostningsbesparelser og initiativer, der
øger indtægterne. I 2020 forventer vi et omkostningsniveau på under
EUR 4,7 mia. med yderligere planlagte nettobesparelser efter 2020.

Nordeas nye finansielle mål for 2022 er

· en egenkapitalforrentning på over 10 pct.
· en omkostningsprocent på 50.

Vores nye kapitalpolitik fastsætter en kapitalbuffer på 150-200 bp
over lovkravet til den egentlige kernekapital og en payout ratio på
60-70 pct. begge fra 2020. Vi vurderer løbende muligheden for at
bruge aktietilbagekøb som et værktøj til at udlodde overskydende
kapital. For 2019 er Nordeas mål et udbytte på EUR 0,40 pr. aktie.

Jeg har været i Nordea siden 2017, men i min korte tid som koncernchef
har jeg haft lejlighed til at møde mange flere kolleger fra
forskellige områder i banken. Jeg er imponeret over medarbejdernes
ekspertise, deres passion for at betjene vores kunder og deres fælles
vilje til at forbedre vores forretningsresultater. Jeg er overbevist
om, at et stærkt kundefokus kombineret med forbedret
driftseffektivitet vil gøre det muligt for os at levere på vores mål
og nye strategi og forbedre Nordeas økonomiske resultater
betydeligt."

3. kvartal 2019 i forhold til 3. kvartal 2018 (3. kvartal 2019 i
forhold til 2. kvartal 2019)

· Nettorenteindtægter EUR 1.083 mio., -4 pct.; -1 pct. i lokal
valuta (1 pct., 2 pct. i lokal valuta)

· Driftsindtægter i alt EUR 2.085 mio., -1 pct.; 1 pct. i lokal
valuta (-3 pct., -2 pct. i lokal valuta)

· Driftsomkostninger i alt EUR 2.175 mio., 91 pct.; 93 pct. i lokal
valuta (84 pct., 84 pct. i lokal valuta)

· Driftsomkostninger i alt[1] EUR 1.161 mio., 2 pct.; 3 pct. i lokal
valuta (-2 pct., -1 pct. i lokal valuta)

· Nedskrivninger på udlån EUR -331 mio., -653 pct.; -642 pct. i
lokal valuta (-443 pct., -439 pct. i lokal valuta)

· Nedskrivninger på udlån[2] EUR -49 mio., -20 pct.; -19 pct. i
lokal valuta (11 pct., 11 pct. i lokal valuta)

· Ordinært resultat EUR -421 mio., -146 pct.; -146 pct. i lokal
valuta (-147 pct., -146 pct. i lokal valuta)

· Ordinært resultat EUR 823 mio.[1,3,4], -3 pct.; -2 pct. i lokal
valuta (-5 pct., -3 pct. i lokal valuta)

· Egentlig kernekapitalprocent[5,6 ]15,4 mod 20,3 (15,4 mod 14,8)
· Omkostningsprocent 104 mod 55 (104 mod 54)
· Omkostningsprocent[2,3], 56 mod 55 (56 mod 54)
· Nedskrivningsandel 55 bp mod 10 bp (55 bp mod 8 bp)
· Egenkapitalforrentning -4,4 pct. mod 9,1 pct. (-4,4 pct. mod 9,2
pct.)

· Egenkapitalforrentning[1,3,7 ]8,4 pct. mod 8,5 pct. (8,4 pct. mod
8,8 pct.)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 3.
kvartal 2019: DKK 7,4644, NOK 9,7720 og SEK 10,5660.

[1] Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 1. kvartal 2019:
Ikke-fradragsberettigede omkostninger på EUR 95 mio. relateret til
hensættelsen for hvidvask-relaterede sager. I 3. kvartal 2019: Udgift
på EUR 735 mio. i forbindelse med nedskrivning af aktiverede
IT-systemer, EUR 559 mio. efter skat, udgift på EUR 204 mio. i
forbindelse med omstruktureringer, EUR 155 mio. efter skat,
ikke-fradragsberettiget udgift på EUR 75 mio. i forbindelse med
salget af Luminor.

[2] Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 3. kvartal 2019:
Tab på EUR 282 mio. i forbindelse med nedskrivninger på udlån som
følge af modelopdateringer og dialog med ECB, som afspejler mere
afdæmpede forventninger til visse sektorer, EUR 214 mio. efter skat.

[3] Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 1. kvartal 2018:
Gevinst på EUR 135 mio. fra opdatering af værdiansættelsesmodel i
Danmark, EUR 105 mio. efter skat, 2. kvartal 2018: Skattefri gevinst
på EUR 87 mio. relateret til salg af aktier i UC og skattefri gevinst
på EUR 262 mio. relateret til salget af Nordea Liv & Pension i
Danmark.

[4] Justeret for resolutionsafgifter før skat: I 3. kvartal 2019 EUR
-52 mio., i 2. kvartal 2019 EUR -52 mio., i 3. kvartal 2018 EUR -42
mio., i 1.-3. kvartal 2019 EUR 51 mio. og i 1.-3. kvartal 2018 EUR 42
mio. (amortiseret lineært).

[5] Inklusive periodens resultat justeret for beregnet udbytte.
[6] Kapitalprocenterne for 2018 er ikke tilpasset som følge af den
ændrede indregning og præsentation af resolutionsafgifter (se også
Note 1 i Nordeas engelske delårsrapport).

[7] Justeret for resolutionsafgifter efter skat: I 3. kvartal 2019 EUR
-40 mio., i 2. kvartal 2019 EUR -40 mio., i 3. kvartal 2018 EUR -32
mio., i 1.-3. kvartal 2019 EUR 39 mio. og i 1.-3. kvartal 2018 EUR 32
mio. (amortiseret lineært).

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Resultatopgørelse

3. 2. Ændr. Lokal 3. Ændr. Lokal 1.-3. 1.-3. Ændr. Lokal
kvt. kvt. kvt. kvt. kvt.
2019 2019 % valuta 2018 % valuta 2019 2018 % valuta
% % %
EUR mio.
Nettorenteindtægter 1.083 1.071 1 2 1.123 -4 -1 3.210 3.349 -4 -2
Gebyrer og 756 743 2 2 703 8 9 2.236 2.273 -2 0
provisionsindtægter, netto
Nettoresultat af poster til 211 283 -25 -27 205 3 -4 758 906 -16 -18
dagsværdi
Resultat af kapitalinteresser
og joint
ventures efter equity-metoden 13 24 -46 -46 48 -73 -70 51 109 -53 -53
Andre driftsindtægter 22 20 10 10 18 22 16 86 416 -79 -79
Driftsindtægter i alt 2.085 2.141 -3 -2 2.097 -1 1 6.341 7.053 -10 -9

Personaleudgifter -924 -727 27 27 -726 27 28 -2.369 -2.254 5 6
Andre udgifter -366 -304 20 20 -323 13 15 -1.264 -1.176 7 9
Afskrivninger på materielle og
immaterielle aktiver -885 -149 494 493 -87 917 930 -1.174 -232 406 412
Driftsudgifter i alt -2.175 -1.180 84 84 -1.136 91 93 -4.807 -3.662 31 33

Resultat før nedskrivninger -90 961 -109 -109 961 -109 -109 1.534 3.391 -55 -54

Nedskrivninger på udlån, netto -331 -61 443 439 -44 652 642 -434 -143 203 204
Ordinært resultat -421 900 -147 -146 917 -146 -146 1.100 3.248 -66 -66

Udgift til indkomstskat 89 -219 -141 -140 -193 -146 -146 -308 -672 -54 -53
Periodens resultat, netto -332 681 -149 -148 724 -146 -146 792 2.576 -69 -69

Forretningsomfang,
hovedposter[1]

30. 30. Ændr. Lokal 30. Ændr. Lokal
sep. jun. sep.
2019 2019 % valuta 2018 % valuta
% %
EUR mia.
Udlån 328,3 323,8 1 2 316,5 4 6
Udlån ekskl. repoudlån 299,5 300,2 0 0 291,7 3 5
Indlån og anden gæld 168,3 176,5 -5 -4 174,2 -3 -2
Indlån ekskl. repoindlån 161,9 167,0 -3 -2 160,5 1 2
Aktiver i alt 585,9 582,9 1 572,8 2
Kapital under forvaltning 313,8 306,5 2 309,0 2
Egenkapital 30,5 31,1 -2 32,6 -6

Nøgletal[2]

3. 2. Ændr. 3. Ændr. 1.-3. 1.-3. Ændr.
kvt. kvt. kvt. kvt. kvt.
2019 2019 % 2018 % 2019 2018 %
Resultat pr. aktie (udvandet), -0,08 0,17 -147 0,18 -144 0,19 0,64 -70
EUR
Res. pr. aktie, rull. 12 mdr. 0,32 0,58 -45 0,79 -59 0,32 0,79 -59
til ult. perioden, EUR
Børskurs[1], EUR 6,50 6,39 2 9,40 -31 6,50 9,40 -31
Samlet afkast til 12,4 4,0 20,2 1,5 4,4
aktionærerne, pct.
Egenkapital pr. aktie[1], EUR 7,55 7,69 -2 8,08 -7 7,55 8,08 -7
Antal potentielt cirkulerende 4.050 4.050 0 4.050 0 4.050 4.050 0
aktier[1], mio.
Vægtet gennemsnitligt antal 4.035 4.032 0 4.037 0 4.033 4.037 0
aktier (udv.), mio.
Egenkapitalforrentning, pct. -4,4 9,1 9,2 3,4 10,9
Egenkapitalforrentning ekskl. -5,0 10,6 10,6 3,9 12,6
immaterielle aktiver, pct.
Afkast af den samlede -0,9 1,7 2,4 0,7 2,8
risikoeksponering, pct.
Egenkapitalforrentning med -4,9 8,5 8,8 3,6 11,0
periodiserede resolutionsafg,
pct.
Omkostningsprocent 104 55 54 ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.