Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Nordea: Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Nordea Bank Abp - Insiderinformation - Interimsrapport

Vd Frank Vang-Jensens kommentar till resultatet:

"Under det tredje kvartalet steg både räntenettot och provisionsnettot
tack vare ökade affärsvolymer. Nettoresultatet av poster till
verkligt värde minskade till följd av betydande ränteförändringar
under sommaren. Totalt minskade intäkterna med 2 procent i lokala
valutor. Det tredje kvartalets rörelseförlust på 421 mn euro
inkluderar flera engångsposter på sammanlagt 1,3 md euro, vilka
utgörs av en nedskrivningskostnad för immateriella IT-tillgångar på
735 mn euro, en avsättning för omstrukturering på 204 mn euro,
kostnader i samband med försäljningen av aktierna i Luminor på 75 mn
euro och slutligen en extra avsättning för kreditförluster på 282 mn
euro.

I min nya roll som vd har jag lett en strategisk översyn av banken där
vi utarbetat en ny affärsplan för att säkerställa starkare
finansiella resultat som uppfyller våra nya finansiella mål. Den nya
planen kommer avsevärt att förbättra prestandan i Nordeas verksamhet
genom såväl stärkt kundfokus och förbättrad operativ effektivitet som
kostnadsminskningar och initiativ för att öka intäkterna.

För 2020 räknar vi med att nå en kostnadsbas under 4,7 md euro med
planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Nordeas nya finansiella mål för 2022 är
· en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent
· ett K/I-tal på 50 procent.

Enligt vår nya kapitalpolicy ska vi ha en kapitalbuffert på 150-200
punkter över kärnprimärkapitalkravet och en utdelningskvot på 60-70
procent, från och med 2020. Vi kommer löpande att utvärdera
möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut
överskottskapital. För 2019 siktar Nordea på en utdelning på 0,4 euro
per aktie.

Jag har varit i Nordea sedan 2017 och under min korta tid som vd har
jag träffat många fler kollegor från olika delar av banken. Jag är
imponerad av våra medarbetares kompetens och starka engagemang för
våra kunder liksom den beslutsamhet att förbättra resultatet som vi
alla delar. Jag är övertygad om att vi genom ett starkt kundfokus i
kombination med förbättrad operativ effektivitet kan uppnå våra mål,
genomföra vår nya strategi och kraftigt förbättra Nordeas finansiella
resultat."

Tredje kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2018 (tredje
kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2019)

· Räntenetto 1 083 mn euro, -4 %; -1 % i lokala valutor (1 %, 2 % i
lokala valutor)

· Rörelseintäkter 2 085 mn euro, -1 %; 1 % i lokala valutor (-3 %,
-2 % i lokala valutor)

· Kostnader 2 175 mn euro, 91 %; 93 % i lokala valutor (84 %, 84 % i
lokala valutor)

· Kostnader[1] 1 161 mn euro, 2 %; 3 % i lokala valutor (-2 %, -1 %
i lokala valutor)

· Kreditförluster -331 mn euro, -653 %; -642 % i lokala valutor
(-443 %, -439 % i lokala valutor)

· Kreditförluster[2] -49 mn euro, -20 %; -19 % i lokala valutor (11
%, 11 % i lokala valutor)

· Rörelseresultat -421 mn euro, -146 %; -146 % i lokala valutor
(-147 %, -146 % i lokala valutor)

· Rörelseresultat 823 mn euro[1,3,4], -3 %; -2 % i lokala valutor
(-5 %, -3 % i lokala valutor)

· Kärnprimärkapitalrelation[5,6] 15,4 % jämfört med 20,3 % (15,4 %
jämfört med 14,8 %)

· K/I-tal 104 % jämfört med 55 % (104 % jämfört med 54 %)
· K/I-tal[2,3], 56 % jämfört med 55 % (56 % jämfört med 54 %)
· Kreditförlustrelation 55 punkter jämfört med 10 punkter (55
punkter jämfört med 8 punkter)

· Avkastning på eget kapital -4,4 % jämfört med 9,1 % (-4,4 %
jämfört med 9,2 %)

· Avkastning på eget kapital[1,3,7 ]8,4 % jämfört med 8,5 % (8,4 %
jämfört med 8,8 %)

Valutakurser som använts för kv3 2019 avseende poster i
resultaträkningen: 7,4644 DKK, 9,7720 NOK och 10,5660 SEK.

[1] Exklusive jämförelsestörande poster, under kv1 2019 en icke
avdragsgill kostnad på 95 mn euro relaterad till avsättningar för
pågående penningtvättsrelaterade ärenden. Kv3 2019: En kostnad på
735 mn euro avseende nedskrivning av kapitaliserade IT-system, 559 mn
euro efter skatt, en kostnad på 204 mn euro relaterad till
omstrukturering, 155 mn euro efter skatt och en ej avdragsgill
kostnad på 75 mn euro relaterad till försäljningen av Luminor.

[2] Exklusive jämförelsestörande poster under kv3 2019: en förlust på
282 mn euro (214 mn euro efter skatt) avseende avsättningar för
kreditförluster till följd av uppdaterade modeller och en dialog med
ECB, som speglar mer dämpade utsikter i vissa sektorer.

[3 ]Exklusive jämförelsestörande poster, under kv1 2018 redovisades en
vinst på 135 mn till följd av en ny värderingsmodell i Danmark, 105
mn euro efter skatt. Under kv2 2018, en skattefri vinst på 87 mn euro
från försäljningen av aktier i UC och en skattefri vinst på 262 mn
euro från försäljningen av Nordea Liv & Pension Danmark.

[4] Justerat för resolutionsavgifter innan skatt, i kv3 2019: -52 mn
euro, i kv2 2019: -52 mn euro, i kv3 2018: -42 mn euro, för jan-sep
2019: 51 mn euro och för jan-sep 2018: 42 mn euro (periodiserat
linjärt).

[5] Inklusive periodens resultat justerat för upplupen utdelning.
[6] Kapitaltäckningstalen för 2018 har inte omräknats till följd av
förändrad redovisning och presentation av resolutionsavgifter (se not
1 för mer information).

[7] Justerat för resolutionsavgifter efter skatt, i kv3 2019: -40 mn
euro, i kv2 2019: -40 mn euro, i kv3 2018: -32 mn euro, för jan-sep
2019: 39 mn euro och för jan-sep 2018: 32 mn euro (periodiserat
linjärt).

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Resultaträkning

Kv 3 Kv 2 Föränd Lokal Kv 3 Föränd Lokal Jan Jan Föränd Lokal
- - -sep -sep -
2019 2019 ring % val. 2018 ring % val. 2019 2018 ring % val.
% % %
Mn euro
Räntenetto 1 083 1 071 1 2 1 123 -4 -1 3 210 3 349 -4 -2
Avgifts- och provisionsnetto 756 743 2 2 703 8 9 2 236 2 273 -2 0
Nettoresultat av poster till verkligt 211 283 -25 -27 205 3 -4 758 906 -16 -18
värde
Andelar i intresseföretags och
joint ventures resultat 13 24 -46 -46 48 -73 -70 51 109 -53 -53
Övriga rörelseintäkter 22 20 10 10 18 22 16 86 416 -79 -79
Summa rörelseintäkter 2 085 2 141 -3 -2 2 097 -1 1 6 341 7 053 -10 -9

Personalkostnader -924 -727 27 27 -726 27 28 -2 369 -2 254 5 6
Övriga kostnader -366 -304 20 20 -323 13 15 -1 264 -1 176 7 9
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar -885 -149 494 493 -87 917 930 -1 174 -232 406 412
Summa rörelsekostnader -2 175 -1 180 84 84 -1 136 91 93 -4 807 -3 662 31 33

Resultat före kreditförluster -90 961 -109 -109 961 -109 -109 1 534 3 391 -55 -54

Kreditförluster, netto -331 -61 443 439 -44 652 642 -434 -143 203 204
Rörelseresultat -421 900 -147 -146 917 -146 -146 1 100 3 248 -66 -66

Skatt 89 -219 -141 -140 -193 -146 -146 -308 -672 -54 -53
Periodens resultat -332 681 -149 -148 724 -146 -146 792 2 576 -69 -69

Volymer, nyckeluppgifter[1]

30 sep 30 jun Föränd Lokal 30 sep Föränd Lokal
- -
2019 2019 ring % val. 2018 ring % val.
% %
Md euro
Utlåning till allmänheten 328,3 323,8 1 2 316,5 4 6
Utlåning till allmänheten, exkl repor 299,5 300,2 0 0 291,7 3 5
In- och upplåning från allmänheten 168,3 176,5 -5 -4 174,2 -3 -2
Inlåning från allmänheten, exkl repor 161,9 167,0 -3 -2 160,5 1 2
Summa tillgångar 585,9 582,9 1 572,8 2
Kapital under förvaltning 313,8 306,5 2 309,0 2
Eget kapital 30,5 31,1 -2 32,6 -6

Nyckeltal[2]

Kv 3 Kv 2 Föränd Kv 3 Föränd Jan Jan Föränd
- - -sep -sep -
2019 2019 ring % 2018 ring % 2019 2018 ring %
Resultat per aktie efter utspädning, -0,08 0,17 -147 0,18 -144 0,19 0,64 -70
euro
EPS, rullande 12 månader till 0,32 0,58 -45 0,79 -59 0,32 0,79 -59
periodens slut, euro
Aktiekurs[1], euro 6,50 6,39 2 9,40 -31 6,50 9,40 -31
Totalavkastning, % 12,4 4,0 20,2 1,5 4,4
Eget kapital per aktie[1], euro 7,55 7,69 -2 8,08 -7 7,55 8,08 -7
Potentiellt antal utestående 4 050 4 050 0 4 050 0 4 050 4 050 0
aktier[1], miljoner
Vägt genomsnittligt antal aktier 4 035 4 032 0 4 037 0 4 033 4 037 0
efter utspädning, miljoner
Avkastning på eget kapital, % -4,4 9,1 9,2 3,4 10,9
Avkastning på eget kapital exkl. -5,0 10,6 10,6 3,9 12,6
immateriella tillgångar, %
Avkastning på riskexponeringsbelopp, -0,9 1,7 2,4 0,7 2,8
%
Avkastning på eget kapital med -4,9 8,5 8,8 3,6 11,0
periodiserade resolutionsavgifter, %

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.