Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Nordea: Finansiell rapport for tredje kvartal 2019

Nordea Bank Abp - Innsideinformasjon - Delårsrapport (1. kv. og 3.kv.)

Konsernsjef Frank Vang-Jensens kommentar til resultatet:

- I tredje kvartal økte både netto renteinntekter og netto
provisjonsinntekter som følge av økt forretningsvolum. Netto resultat
på poster til virkelig verdi gikk ned som følge av betydelige
rentebevegelser i løpet av sommeren. Den samlede inntekten gikk ned
med 2 % i lokal valuta. Driftsunderskuddet på EUR 421 millioner i
tredje kvartal inkluderer flere engangsposter som samlet utgjør EUR
1,3 milliarder. Dette beløpet omfatter en nedskriving av immaterielle
IT-eiendeler på EUR 735 millioner, en omstruktureringsavsetning på
EUR 204 millioner, en kostnad knyttet til salget av Luminor-aksjer på
EUR 75 millioner og ytterligere avsetning for tap på utlån på EUR 282
millioner.

I min nye rolle som konsernsjef har jeg ledet en strategisk
gjennomgang av banken, og vi har utformet en ny forretningsplan for å
sikre sterkere finansielle resultater som innfrir de nye økonomiske
målene. Den nye planen vil i betydelig grad forbedre Nordeas
prestasjoner gjennom styrket kundefokus og forbedret
driftseffektivitet samt kostnadsreduksjon og tiltak som øker
inntektene. For 2020 forventer vi at de samlede kostnadene vil være
under EUR 4,7 milliarder, med videre planlagte netto
kostnadsreduksjoner etter 2020.

Nordeas nye økonomiske mål for 2022 er:

·
en avkastning på egenkapitalen på over 10 %

·
et forhold mellom kostnader og inntekter på 50 %

Den nye kapitalpolicyen stipulerer en kapitalbuffer på 150-200
basispunkter over det lovpålagte kravet for kjernekapitaldekning og
et utdelingsforhold på 60-70 %, begge fra 2020. Vi vil kontinuerlig
vurdere muligheten til å bruke tilbakekjøp av aksjer som et verktøy
for fordeling av overskuddskapital. For 2019 er Nordeas mål et
utbytte på EUR 0,4 per aksje.

Jeg har vært i Nordea siden 2017, men i løpet av den korte tiden min
som konsernsjef har jeg fått muligheten til å møte mange kollegaer
fra ulike deler av banken. Jeg er imponert over medarbeidernes
ekspertise, kundeengasjement og besluttsomhet for å forbedre
forretningsresultatet vårt. Jeg er overbevist om at et sterkt
kundefokus kombinert med bedre driftseffektivitet vil gjøre oss i
stand til å levere på målene og den nye strategien, og til å oppnå en
betydelig forbedring av Nordeas økonomiske resultat.

Tredje kvartal 2019 mot tredje kvartal 2018 (tredje kvartal 2019 mot
andre kvartal 2019)

·
Netto renteinntekter EUR 1083m, -4 %; -1 % i lokal valuta (1 %, 2 % i
lokal valuta)

·
Samlede driftsinntekter EUR 2085m, -1 %; 1 % i lokal valuta (-3 %, -2
% i lokal valuta)

·
Samlede driftskostnader EUR 2175m, 91 %; 93 % i lokal valuta (84 %, 84
% i lokal valuta)

·
Samlede driftskostnader[1] EUR 1161m, 2 %; 3 % i lokal valuta (-2 %,
-1 % i lokal valuta)

·
Netto tap på utlån EUR -331m, -653 %; -642 % i lokal valuta (-443 %,
-439 % i lokal valuta)

·
Netto tap på utlån[2] EUR -49m, -20 %; -19 % i lokal valuta (11 %, 11
% i lokal valuta)

·
Driftsresultat EUR -421m, -146 %; -146 % i lokal valuta (-147 %, -146
% i lokal valuta)

·
Driftsresultat EUR 823m[1,3,4], -3 %; -2 % i lokal valuta (-5 %, -3 %
i lokal valuta)

·
Ren kjernekapitaldekning[5,6] 15,4 % mot 20,3 % (15,4 % mot 14,8 %)

·
Kostnader i forhold til inntekter 104 % mot 55 % (104 % mot 54 %)

·
Kostnader i forhold til inntekter[2,3] 56 % mot 55 % (56 % mot 54 %)

·
Tap i forhold til utlån på 55 basispunkter mot 10 basispunkter (55
basispunkter mot 8 basispunkter)

·
Avkastning på egenkapitalen -4,4 % mot 9,1 % (-4,4 % mot 9,2 %)

·
Avkastning på egenkapitalen[1,3,7 ]8,4 % mot 8,5 % (8,4 % mot 8,8 %)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 3. kvartal 2019:
DKK 7,4644, NOK 9,7720 og SEK 10,5660.

[1 ]Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 1. kvartal 2019:
Ikke-fradragsberettiget kostnad på EUR 95m satt av til pågående
arbeid knyttet til bekjempelse av hvitvasking. I 3. kvartal 2019:
Kostnad på EUR 735m knyttet til nedskriving av kapitaliserte
IT-systemer, EUR 559m etter skatt, kostnad på EUR 204m knyttet til
omstrukturering, EUR 155m etter skatt, ikke-fradragsberettiget
kostnad på EUR 75m knyttet til salg av Luminor.

[2 ]Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 3 kvartal 2019: Tap
på EUR 282m knyttet til nedskrivinger for tap på utlån på grunn av
oppdateringer av modeller og samtaler med Den europeiske
sentralbanken, som tegn på mer dempede prognoser i enkelte bransjer,
EUR 214m etter skatt.

[3] Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 1.kvartal 2018:
Gevinst på EUR 135m fra oppdatering av verdsettelsesmodell i Danmark,
EUR 105m etter skatt, 2. kvartal 2018: skattefri gevinst knyttet til
salg av aksjer i UC på EUR 87m og skattefri gevinst knyttet til salg
av Nordea Liv & Pension Denmark på EUR 262m.

[4] Justert for resolusjonsavgifter før skatt: EUR -52m i 3. kvartal
2019, EUR -52m i 2. kvartal 2019, EUR -42m i 3. kvartal 2018, EUR 51m
i jan-sep 2019 og EUR 42m i jan-sep 2018 (avskrevet lineært).

[5] Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte.
[6] Kapitaldekningen for 2018 har ikke blitt revidert på grunn av
endret innregning og presentasjon av resolusjonsavgifter (se Note 1 i
rapporten (på engelsk) for mer informasjon).

[7] Justert for resolusjonsavgifter etter skatt: EUR -40m i 3.
kvartal 2019, EUR -40m i 2. kvartal 2019, EUR -32m i 3. kvartal 2018,
EUR 39m i jan-sep 2019 og EUR 32m i jan-sep 2018 (avskrevet lineært).

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Resultatregnskap

3. kv 2. kv Lokal 3. kv Lokal Jan-sep Jan-sep Lokal
2019 2019 Endr val. 2018 Endr val. 2019 2018 Endr val.
% % % % % %
EURm
Netto renteinntekter 1083 1071 1 2 1123 -4 -1 3210 3349 -4 -2
Netto gebyr- og 756 743 2 2 703 8 9 2236 2273 -2 0
provisjonsinntekter
Netto resultat på 211 283 -25 -27 205 3 -4 758 906 -16 -18
poster til
virkelig verdi
Resultatet fra
tilknyttede
selskaper og joint
ventures vurdert 13 24 -46 -46 48 -73 -70 51 109 -53 -53
etter
egenkapitalmetoden
Andre driftsinntekter 22 20 10 10 18 22 16 86 416 -79 -79
Sum driftsinntekter 2085 2141 -3 -2 2097 -1 1 6341 7053 -10 -9

Personalkostnader -924 -727 27 27 -726 27 28 -2369 -2254 5 6
Andre utgifter -366 -304 20 20 -323 13 15 -1264 -1176 7 9
Avskrivning,
amortisering og
nedskrivning
på varige -885 -149 494 493 -87 917 930 -1174 -232 406 412
driftsmidler og
immaterielle
eiendeler
Sum driftskostnader -2175 -1180 84 84 -1136 91 93 -4807 -3662 31 33

Resultat før tap på -90 961 -109 -109 961 -109 -109 1534 3391 -55 -54
utlån

Netto tap på utlån -331 -61 443 439 -44 652 642 -434 -143 203 204
Driftsresultat -421 900 -147 -146 917 -146 -146 1100 3248 -66 -66

Skattekostnad 89 -219 -141 -140 -193 -146 -146 -308 -672 -54 -53
Resultat for perioden -332 681 -149 -148 724 -146 -146 792 2576 -69 -69

Forretningsvolum,
nøkkelposter[1]

30. 30. Lokal 30. Lokal
sep jun sep
2019 2019 Endr val. 2018 Endr val.
% % % %
EURmrd
Utlån til kunder 328,3 323,8 1 2 316,5 4 6
Utlån til kunder 299,5 300,2 0 0 291,7 3 5
ekskl.
gjenkjøpsavtaler
Innskudd og lån fra 168,3 176,5 -5 -4 174,2 -3 -2
kunder
Innskudd fra kunder 161,9 167,0 -3 -2 160,5 1 2
ekskl.
gjenkjøpsavtaler
Samlede eiendeler 585,9 582,9 1 572,8 2
Midler til 313,8 306,5 2 309,0 2
forvaltning
Egenkapital 30,5 31,1 -2 32,6 -6

Nøkkeltall[2]

3. kv 2. kv 3. kv Jan-sep Jan-sep
2019 2019 Endr 2018 Endr 2019 2018 Endr
% % %
Resultat per aksje, -0,08 0,17 -147 0,18 -144 0,19 0,64 -70
utvannet,
EUR
Resultat per aksje, 0,32 0,58 -45 0,79 -59 0,32 0,79 -59
løpende 12
mnd. til slutten av
perioden,
EUR
Aksjekurs[1], EUR 6,50 6,39 2 9,40 -31 6,50 9,40 -31
Samlet avkastning til 12,4 4,0 20,2 1,5 4,4
aksjonærene, %
Resultat per 7,55 7,69 -2 8,08 -7 7,55 8,08 -7
aksje[1], EUR
Potensielt utestående 4050 4050 0 4050 0 4050 4050 0
aksjer[1],
millioner
Vektet 4035 4032 0 4037 0 4033 4037 0
gjennomsnittlig
antall
utvannede aksjer,
millioner
Avkastning på -4,4 9,1 9,2 3,4 10,9
egenkapital, %
Avkastning på -5,0 10,6 10,6 3,9 12,6
egenkapital ekskl.
immaterielle
eiendeler, %
Avkastning på -0,9 1,7 2,4 0,7 2,8
risikovektede
eiendeler, %
Avkastning på -4,9 8,5 8,8 3,6 11,0
egenkapital med
periodiserte
resolusjonsavgifter,
%
Kostnader i % av 104 55 54 76 52
inntekter
Kostnader i % av 107 58 56 75 ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.