Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

Nordea: Johdon kommentti Nordea Private Bankingin toimintaa koskevasta selvityksestä

Niin kutsuttujen Panama-paperien noustua julkisuuteen Nordean
konsernijohtaja Casper von Koskull käynnisti sisäisen selvityksen
siitä, onko Nordea Bank S.A. (NBSA) Luxemburgissa noudattanut
asiakkaiden offshore-yrityksiin liittyvissä järjestelyissä konsernin
sisäisiä ohjeita sekä ulkoisia säännöksiä. Selvitys on nyt saatu
päätökseen ja sen tulokset esitelty Nordean hallitukselle. Tulokset
käydään läpi myös kaikkien asianomaisten valvontaviranomaisten
kanssa. Nordea on päättänyt ryhtyä tiettyihin välittömiin
toimenpiteisiin selvityksen tulosten sekä selvitysryhmän tekemien
suositusten pohjalta.

Tietoa selvityksestä:

Riippumaton sisäinen selvitys suoritettiin Nordea-konsernin
Compliance- ja Operational Risk -toimintojen johdolla. Lisäksi
Mannheimer Swartling sekä paikalliset tilintarkastus- ja
lakitoimistot tarjosivat selvitystyöhön liittyvää neuvontaa ja tukea.

Selvityksen kohteena olivat sellaiset offshore-yritykset, joilla oli
asiakassuhde Luxemburgissa toimivan Nordea Bank S.A.:n (NBSA) kanssa
15. huhtikuuta 2016 ja joita joko hallinnoi lakitoimisto Mossack
Fonseca tai jotka oli rekisteröity Panamaan:

- NBSA:lla oli 15. huhtikuuta 2016 asiakkaana 129 yllä mainitun
kaltaista offshore-yritystä, kun yhteensä offshore-yrityksiä oli
asiakkaina 562.

- Tämän lisäksi selvityksessä tutkittiin 16 yritystä, jotka ovat
Nordean private banking -asiakkaita Pohjoismaissa.

- Selvityksen verotusta koskevassa osiossa käytiin läpi vuodet 2010 -
2016. Tänä aikana selvityksen kriteerit täyttäneitä yrityksiä oli
137, joskin muutama yrityksistä oli lopettanut toimintansa ennen

15. huhtikuuta 2016.
- Edellä mainittujen 129 yrityksen hallinnoitava varallisuus on
yhteensä noin 216 miljoonaa euroa. Viidellä yrityksistä on
Pohjoismaissa asuva tosiasiallinen edunsaaja.

Nordean konsernijohtaja ja Nordea Bank AB:n hallitus ovat lisäksi
nimenneet ruotsalaisen lakitoimiston Mannheimer Swartlingin tekemään
erillisen selvityksen siitä, miten NBSA:n johto ja hallitus ovat
suoriutuneet hallintoon ja riskienhallintaan liittyvistä tehtävistään
offshore-yritysten kohdalla.

Sisäisen selvityksen tärkeimmät tulokset:

· Selvityksen mukaan NBSA on tarjonnut asiakkailleen näiden
offshore-yrityksiin liittyviä hallinnollisia palveluita.
Selvityksessä ei kuitenkaan löytynyt todisteita siitä, että NBSA:n
työntekijät olisivat olleet aloitteellisina offshore-yritysten
perustamisessa tai aktiivisesti edesauttaneet asiakkaiden mahdollista
veronkiertoa.

· NBSA:n toimintaa ohjaavat muun muassa tunne asiakkaasi
-menettelyyn (KYC), rahanpesun estämiseen (AML), veroraportointiin ja
verosäännösten noudattamiseen liittyvät toimintaperiaatteet ja
ohjeistukset sekä Nordea-konsernin toimintaohjeet, Luxemburgin
lainsäädäntö ja ICMA-ohjeistukset.

· Private Bankingiä koskevan selvityksen lisäksi Nordea on
selvittänyt konsernin Venäjällä toimivan johdon yksityisiä
offshore-omistuksia. Selvityksessä ei löydetty todisteita siitä, että
tällaisten yritysten perustamisessa tai hallinnoinnissa olisi rikottu
Nordean sisäisiä toimintaperiaatteita. Työntekijöiden toimittamien
asiakirjojen mukaan offshore-yrityksistä on toimitettu
veroviranomaisille Venäjän lain vaatimat tiedot. Selvityksessä tuli
ilmi yksi tapaus, jossa Nordean Venäjän toiminnoissa oli rikottu
konsernin toimintatapasääntöjä neuvontapalveluita tarjottaessa

· NBSA laati syksyllä 2009 Luxemburgin lainsäädäntöä tiukemman
eettisen ohjeistuksen, jonka mukaan Nordean työntekijöiden on
varmistettava, että asiakkaat suorittavat ilmoitus- ja
verovelvoitteensa. Ohjeistusta ei kuitenkaan ole otettu käyttöön
johdonmukaisesti, koska sen noudattamista koskevaan raportointiin
liittyvässä osassa on ollut puutteita.

· Selvityksen mukaan 137 offshore-yrityksestä 114 oli toimittanut
NBSA:lle asiakassuhteen aloittamisvaiheeseen mennessä yhtiön eettisen
ohjeistuksen mukaiset riittävät todisteet verosäännösten
noudattamisesta.

· Asiakkaaksitulovaiheen jälkeen 68 asiakkaan tiedoissa on
havaittavissa vuosina 2010 - 2016 viitteitä seikoista, jotka vaativat
lisäselvityksiä, jotta voidaan varmistaa, että yritysten
tosiasialliset edunsaajat ovat noudattaneet Nordean veronkierron
estämistä koskevia toimintaperiaatteita. Useimmat tapauksista ovat
tapahtuneet ennen vuotta 2013.

· Selvityksessä tutkittiin 21 pohjoismaista private banking
-asiakasta, joilla on ollut toimiva offshore-yritys vuosina 2010 -
2016 (näistä 5 on ollut asiakkaana NBSA:ssa ja 16 Pohjoismaissa).
Näistä viidessä tapauksessa tarvitaan lisäselvityksiä.

· Selvityksessä havaittiin useita tapauksia, joissa tunne asiakkaasi
-menettelyyn liittyvä dokumentaatio ei selvästikään täyttänyt
Nordea-konsernin toimintaperiaatteiden mukaisia vaatimuksia. Nämä
tapaukset liittyivät enimmäkseen korkean riskin asiakkaisiin
sovellettavaan tehostettuun asiakkaan tuntemismenettelyyn (EDD).
Kaikki asiakastiedot tulee lisäksi päivittää säännöllisesti.
Selvityksen mukaan asiakastietoja ei kuitenkaan ole kaikissa
tapauksissa päivitetty riittävässä määrin. Viime vuosina
päivittämisestä on huolehdittu aiempaa paremmin.

· Selvityksessä havaittiin seitsemän tapausta, joissa valtakirjojen
uusimisessa ei ollut noudatettu sisäisiä toimintaperiaatteita.
Lainvastaisen toiminnan kriteerit eivät kuitenkaan näissä tapauksissa
todennäköisesti täyttyneet, toisin sanoen työntekijät eivät ole
selvästi hyötyneet tai saaneet laitonta etua päivämäärien
muuttamisesta takautuvasti.

Ruotsalaisen lakitoimiston Mannheimer Swartlingin lausunto:

Selvityksen perusteella Mannheimer Swartling on todennut, että NBSA:n
hallinto- ja valvontarakenteissa on puutteita. Nordea-konsernin
Compliance- ja Operational Risk -toimintojen suorittaman
riippumattoman selvityksen tulokset osoittavat, että NBSA:n
toiminnassa on tiettyjä rahanpesun estämiseen ja veroasioihin
liittyviä puutteita. NBSA:n hallitus ja ylin johto ovat olleet
tietoisia offshore-yrityksiin liittyvistä toimista. Lisäksi he ovat
tiedostaneet, että rahanpesun estämiseen ja veroasioihin liittyy
tällä alueella tiettyjä riskejä. Johto ja hallitus eivät kuitenkaan
ole katsoneet, että offshore-yrityksiin liittyy erityisiä riskejä
eivätkä esimerkiksi yhtiön riski-, pääoma- tai compliance-toiminnot
ole raportoineet johdolle tai hallitukselle näistä riskeistä.

"Uskomme, että Nordea-konsernin Compliance- ja Operational Risk
-toimintojen suorittaman riippumattoman selvityksen tulokset antavat
meille riittävät ja asianmukaiset perusteet todeta, että selvityksen
laajuuden määrittely, tutkimusmenetelmät, rakenne ja tulosten
dokumentointi on tehty erittäin ammattitaitoisesti ja että
tutkimuksesta vedetyt johtopäätökset heijastavat tosiasioihin
perustuvia löydöksiä eikä mitään merkittäviä löydöksiä ole jätetty
johtopäätösten ulkopuolelle", toteaa Mannheimer Swartlingin edustaja
Biörn Riese.

Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull kommentoi selvityksen
tuloksia seuraavasti:

"Nordea-konsernin Compliance- ja Operational Risk -toiminnot ovat
tehneet suuren työn varmistaessaan, että kaikki tosiseikat tulevat
esiin: noin 60 henkilöä on käyttänyt yli 30 000 tuntia käydäkseen
läpi yli 10 000 asiakirjaa selvitystä varten.

Selvityksestä käy ilmi, että Nordean Luxemburgin yksikössä
tiukennettiin verotukseen liittyviä toimintaperiaatteita ja
käytäntöjä vuonna 2009 selvästi ennen kuin markkinatapa tai laki sitä
edellytti. Tämän lisäksi yksikössä tarjottiin verotusta käsittelevää
koulutusta ja sen palvelukseen palkattiin alan asiantuntijoita.

Olen kuitenkin pettynyt toimintaperiaatteidemme käytännön
toteutuksessa havaittuihin puutteisiin. Tällaista ei voida hyväksyä.
Puutteet toiminnassa liittyvät pääasiassa hallintorutiineihin ja
valvontaan. Olen silti hyvilläni siitä, että selvityksessä ei
löytynyt todisteita siitä, että Nordean työntekijät olisivat
aktiivisesti edesauttaneet veronkiertoa.

Haluan painottaa, että emme missään nimessä hyväksy sitä, että Nordeaa
käytettäisiin välineenä veronkierrossa tai aggressiivisessa
verosuunnittelussa. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja sillä on
erityinen velvollisuus toimia hyvänä yrityskansalaisena. Veronmaksu
on velvollisuus ja on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää, että
yritykset ja yksityishenkilöt noudattavat verotukseen liittyviä
säännöksiä. Haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Tähän
ei riitä, että noudatamme lain kirjainta, vaan meidän on otettava
huomioon myös sidosryhmiemme odotukset ja nyky-yhteiskunnan normit.

Tätä tavoitetta silmällä pitäen olen käynnistänyt useita aloitteita:

· Etiikkaan ja arvoihin keskittyvä toimikunta kehittää Nordean
toimintaperiaatteita ja strategioita ja varmistaa, että ne vastaavat
sekä pohjoismaisia arvojamme että sidosryhmiemme näkemyksiä siitä,
miten vastuullisen pankin tulee toimia.

· Toimintaohjeitamme muutetaan niin, että ne jättävät mahdollisimman
vähän tilaa erilaisille tulkinnoille. Koko konsernissa on oltava
yhdenmukainen käsitys lain ja säännösten noudattamiseen liittyvistä
asioista ja toimintaperiaatteita on noudatettava johdonmukaisesti.

· Olemme perustaneet lisäksi verotoimikunnan, joka ottaa kantaa
monimutkaisiin verotusasioihin konsernitasolla ja varmistaa, että
konsernin päätökset veroasioissa ovat johdonmukaisia.

Uskon vahvasti, että näiden aloitteiden sekä alla lueteltujen
toimenpiteiden avulla pystymme korjaamaan selvityksessä havaitut
puutteet. Lakien ja säännösten noudattamiseen tähtäävä compliance-työ
on jatkuvaa. Selvitystyö jatkuu tästä eteenpäin normaalina
operatiivisiin riskeihin ja compliance-toimintaan liittyvänä
perustyönä. Panostamme jatkossakin compliance-toimintomme
vahvistamiseen."

Tiivistelmä selvityksen tulosten pohjalta käynnistetyistä
toimenpiteistä:

· Nordea ottaa käyttöön aiempaa tiukemman hallintomallin
Luxemburgissa toimivassa Nordea Bank S.A.:ssa (NBSA) ja integroi
NBSA:n osaksi pohjoismaista organisaatiotaan. Integraatiossa otetaan
huomioon NBSA:n johdon ja hallituksen lakiin ja hallintoon perustuvat
velvoitteet. Integraation avulla pyritään varmistamaan, että Nordean
toimintaperiaatteita ja lakia ja säännöksiä noudatetaan
johdonmukaisesti koko konsernissa. NBSA:n hallituksen kokoonpano
uusitaan ja hallitukseen tulee yksi ulkopuolinen jäsen. Lisäksi
sisäistä valvontaa vahvistetaan. NBSA:ssa suoritetaan strategia- ja
riskikartoitus, jossa käydään läpi asiakkaidemme toimintamaat ja muun
muassa pohjoismaisten liiketoimintasuhteiden kriteerit. On
todennäköistä, että toimintaa tullaan jatkamaan suppeammassa
mittakaavassa.

· NBSA on ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin ja estänyt sellaisten
tilien käytön, joihin on havaittu liittyvän epäilyttäviä seikkoja.
Toimenpide koskee 68 tapausta, jotka Nordea-konsernin
Compliance-toiminto on tuonut esiin. Jatkamme näiden tilien
tutkimista, jotta saamme kohtuullisen varm...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.