Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Nordea: Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp - Börsmeddelande - Kallelse till ordinarie
bolagsstämma

Aktieägarna i Nordea Bank Abp ("Bolaget") kallas till ordinarie
bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2020 klockan 13.00 lokal
tid i Messukeskus Helsingfors, Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors.

Personer som har anmält sig till stämman emottas från och med klockan
11.00 lokal tid.

A. Ärenden som behandlas på den ordinarie bolagsstämman

På den ordinarie bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman

3. Val av protokollsjusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2019

- Anförande av vd och koncernchef

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår för stämman att en utdelning om 0,40 euro per aktie utbetalas för räkenskapsåret 2019.

Utdelningen utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 27 mars 2020 är antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige eller VP Securities A/S i Danmark.

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen utbetalas tidigast den 3 april 2020, eller så fort som möjligt efter den dagen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Rådgivande beslut om fastställande av Bolagets ersättningspolicy för styrande organ

Styrelsen föreslår för stämman, efter att ha konsulterat aktieägarnas
nomineringsråd i fråga om ersättning till styrelseledamöter, att
Bolagets ersättningspolicy för styrande organ genom ett rådgivande
beslut ska fastställas att tillämpas fram till den ordinarie
bolagsstämman år 2024.

Ersättningspolicyn för styrande organ är ett ramverk för ersättningar
till styrelseledamöter, vd:n och koncernchefen samt ställföreträdande
vd:n.

Bolagets ersättningspolicy för styrande organ offentliggörs med ett
börsmeddelande och publiceras på Bolagets webbplats
http://www.nordea.com senast den 4 mars 2020.

11. Beslut om styrelseledamöternas arvode

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att följande
årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den
ordinarie bolagsstämman:

Roll 2020 föreslagen (euro) 2019 (euro) Ökning (%)
Ordförande 300 000 300 000 0
Vice ordförande 145 000 145 000 0
Övriga styrelsemedlemmar 95 000 95 000 0

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår ytterligare följande årsarvoden
för kommittéordförande och kommittéledamöter:

Roll 2020 föreslagen (euro) 2019 (euro) Ökning (%)
Ordförande i 42 000 42 000 0
ersättningskommittén
Ledamöter i 26 000 26 000 0
ersättningskommittén
Alla övriga 60 000 60 000 0
kommittéordförande
Alla övriga 30 000 30 000 0
kommittéledamöter

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i
Nordeakoncernen.

Vidare föreslås att Bolaget betalar eller ersätter styrelseledamöterna
för alla deras kostnader eller utgifter som hänför sig till eller
uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman, att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman för perioden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma fastställs till tio.

I styrelsen ingår dessutom tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

13. Val av styrelsens ledamöter och ordförande

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma

- omval av Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen, Sarah
Russell, Robin Lawther, Pernille Erenbjerg, Kari Jordan, Petra van
Hoeken och John Maltby som styrelseledamöter

- val av Jonas Synnergren som ny styrelseledamot, och

- omval av Torbjörn Magnusson som styrelseordförande.

Maria Varsellona är inte tillgänglig för omval.

Jonas Synnergren föreslås som ny styrelseledamot

Jonas Synnergren, M. Sc. (Econ.), född 1977 och svensk medborgare, är partner i Cevian Capital AB och chef för Cevian Capitals verksamhet i Sverige sedan 2012. Han har omkring 19 års tidigare erfarenhet från exempelvis kapitalförvaltning och konsultarbete inom finanssektorn. Jonas Synnergren är styrelseledamot i Veoneer Inc och har tidigare varit styrelseledamot i Tieto Abp (2012-2019). Han är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp och dess betydande aktieägare, enligt den finska koden för bolagsstyrning. Jonas Synnergren innehar för närvarande inga aktier i Nordea Bank Abp.

Samtliga föreslagna kandidater har accepterat nomineringen som
styrelseledamöter i Nordea Bank Abp, och Torbjörn Magnusson har
accepterat nomineringen som styrelseordförande.

Berörd myndighet har godkänt den nya kandidaten.

Utöver de ovan föreslagna kandidaterna har styrelsen i Nordea Bank Abp tre ordinarie ledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen. För perioden från slutet av Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2020 och fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har arbetstagarna utsett Gerhard Olsson, Kari Ahola och Dorrit Groth Brandt till ordinarie styrelseledamöter och Hans Christian Riise till styrelsesuppleant.

Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, och att Torbjörn Magnusson är lämplig för posten som styrelseordförande.

Personbeskrivningar för nuvarande styrelseledamöter finns på
http://www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/styrelse/styrelsens-le....
Den föreslagna nya styrelseledamotens CV finns tillgängliga på
http://www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/ordinarie-bolagsstaemm....

Oberoende enligt den finska koden för bolagsstyrning

Samtliga föreslagna styrelseledamöter som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman är enligt den finska koden för bolagsstyrning oberoende i förhållande till Bolagets betydande aktieägare, med undantag för Torbjörn Magnusson, verkställande direktör för Sampo Abp och vd och koncernchef för Sampokoncernen, eftersom Sampo Abp är en betydande aktieägare i Nordea Bank Abp. Vidare anses samtliga föreslagna styrelseledamöter som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman vara oberoende i förhållande till Bolaget, inklusive Sarah Russell som, om hon omväljs av den ordinarie bolagsstämman, har varit styrelseledamot i Bolaget och dess rättsliga föregångare under tio år i följd. På basen av en helhetsbedömning anses hennes oberoende inte äventyras som en följd av hennes mångåriga styrelsearbete, och inga andra faktorer eller omständigheter har identifierats som skulle kunna minska hennes oberoende.

De ordinarie styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen, och är därmed inte oberoende i förhållande till Bolaget.

14. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår i enlighet med revisionskommitténs rekommendation för stämman att revisorns arvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

15. Val av revisor

Styrelsen föreslår i enlighet med revisionskommitténs rekommendation för stämman att revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy omväljs till revisor för perioden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat Bolaget att CGR Jukka Paunonen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

16. Beslut om godkännande av reviderad arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att stämman fattar beslut om godkännande av den reviderade arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd. Förändringarna föreslås i syfte att förtydliga och införliva lagkrav i arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd, exempelvis utvärdering av successionsplanen för styrelsen liksom urvalskriterier och urvalsprocess för högsta ledningen, granskning av ersättningspolicyn för styrande organ beträffande styrelsens ersättning samt beaktande av Nordeas mångfaldspolicy och dess mål. Vidare har vissa tekniska förändringar gjorts och processen för att fastställa de största aktieägarnas rätt att utse en representant har förtydligats.

Den reviderade arbetsordningen ingår i förslagen av aktieägarnas nomineringsråd och finns tillgänglig på http://www.nordea.com.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier (konvertibler) i Bolaget

Nordea behöver uppfylla vissa kapitalkrav i enlighet med europeisk och finsk lagstiftning. Inom ramen för denna lagstiftning kan kapitalinstrument som absorberar förluster genom konvertering till aktier användas för att möta delar av kapitalkravet. Styrelsen föreslår att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om emission av sådana kapitalinstrument.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av Bolagets kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna. Genom bemyndigandet kan styrelsen snabbt genomföra emissioner utan att först hålla extra bolagsstämma, vilket styrelsen anser vara lämpligt med hänsyn till att dessa kapitalinstrument främst är avsedda att emitteras på den internationella kapitalmarknaden. Styrelsen avser att utnyttja bemyndigandet om styrelsen bedömer att kapitalnivån vid vilken konvertering ska ske är på en sådan nivå som ger aktieägarna och styrelsen möjlighet att i god tid agera och föreslå alternativ till konvertering.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Bolagets styrelse för stämman att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till att mot betalning få nya aktier eller egna aktier som innehas av Bolaget (konvertibler) i enlighet med eller med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till teckning. Det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras enligt detta bemyndigande uppgår till 404 995 191 aktier, vilket motsvarar cirka 10 % av alla aktier i ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.