Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Nordea: Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp - Börsmeddelande - Kallelse till ordinarie
bolagsstämma

Aktieägarna i Nordea Bank Abp ("Bolaget") kallas till ordinarie
bolagsstämma som hålls torsdagen den 28 maj 2020 klockan 15.00 lokal
tid (EET) på Nordeas huvudkontor på Hamnbanegatan 5 i Helsingfors,
Finland. Aktieägare kan delta på stämman och utöva sina rättigheter
endast genom att rösta på förhand eller genom ombud, samt genom att
lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand. Närmare
anvisningar till aktieägare finns i avsnitt C i denna kallelse. Det
är inte möjligt att närvara personligen på stämman.

På grund av coronapandemin och för att säkerställa Bolagets
aktieägares, medarbetares och andra intressenters välbefinnande och
säkerhet har Nordea Bank Abp:s styrelse beslutat om extraordinära
mötesrutiner med stöd av den tillfälliga lagstiftning som den finska
riksdagen godkände den 24 april 2020.

Aktieägare kan följa en sändning av stämman via internet enligt
anvisningarna på www.nordea.com/sv/ordinarie-bolagsstaemma. Det är
inte möjligt att ställa frågor eller rösta via sändningen, och att
följa sändningen utan att rösta på förhand eller ge fullmakt åt ombud
räknas inte som deltagande på den ordinarie bolagsstämman.

A. Ärenden som behandlas på den ordinarie bolagsstämman

På den ordinarie bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

Ordförande för den ordinarie bolagsstämman är lagman Johan Aalto. Om
Johan Aalto av vägande skäl inte skulle kunna agera som ordförande
utser Bolagets styrelse, efter eget gottfinnande, den person som är
bäst lämpad att agera som ordförande på den ordinarie bolagsstämman.

3. Val av protokollsjusterare och övervakare av rösträkningen

Protokolljusterare och övervakare av rösträkningen är jurist Lauri
Marjamäki. Om Lauri Marjamäki av vägande skäl inte skulle kunna agera
som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen utser Bolagets
styrelse, efter eget gottfinnande, den person som är mest lämpad att
agera som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av
röstlängden

Alla aktieägare som har röstat på förhand enligt anvisningarna i denna
kallelse, och som i enlighet med 5 kap. 6 § och 6a § i den finska
aktiebolagslagen har rätt att delta på stämman, registreras som
närvarande vid stämman.

6. Framläggande av bokslut, förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse för år 2019

Vd och koncernchefens anförande presenteras för aktieägarna via
sändningen av stämman.

Årsredovisningen, som innehåller bokslutet, förvaltningsberättelsen
och revisionsberättelsen, finns på Bolagets webbplats
www.nordea.com/sv/ordinarie-bolagsstaemma och anses därför vara
framlagd på stämman.

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
utdelning

Mot bakgrund av coronapandemin och den rekommendation som Europeiska
centralbanken ("ECB") utfärdade den 27 mars 2020 föreslår styrelsen
att beslutet om utdelning för räkenskapsåret 2019 skjuts upp, vilket
meddelades den 31 mars 2020.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta
om utdelning av högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med
utbetalning vid ett eller flera tillfällen.

Bemyndigandet skulle gälla fram till början av Bolagets nästa
ordinarie bolagsstämma. Styrelsen avser att följa den rekommendation
som utfärdats av ECB och avstå från att besluta om någon utdelning
med stöd av bemyndigandet före den 1 oktober 2020. Nordea kommer att
publicera eventuella beslut som styrelsen fattat om utdelning separat
och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för
utdelningen.

Eventuell utdelning utbetalas till de aktieägare som på
avstämningsdagen för utdelningen är upptagna i Bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy i Finland,
Euroclear Sweden AB i Sverige eller VP Securities A/S i Danmark.

I enlighet med den finska kreditinstitutslagen 10 kap. 2a § omfattas
inte Nordea Bank Abp av bestämmelserna om minoritetens rätt att kräva
vinstutdelning i 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören

10. Rådgivande beslut om fastställande av Bolagets ersättningspolicy
för styrande organ

Styrelsen föreslår för stämman, efter att ha konsulterat aktieägarnas
nomineringsråd i fråga om ersättning till styrelseledamöter, att
Bolagets ersättningspolicy för styrande organ genom ett rådgivande
beslut ska fastställas att tillämpas fram till den ordinarie
bolagsstämman år 2024.

Ersättningspolicyn för styrande organ är ett ramverk för ersättningar
till styrelseledamöter, vd:n och koncernchefen samt ställföreträdande
vd:n.

Ersättningspolicyn för styrande organ har offentliggjorts genom ett
börsmeddelande och publicerats på Bolagets webbplats på
www.nordea.com/sv/ordinarie-bolagsstaemma, och anses därför vara
framlagd på stämman.

11. Beslut om styrelseledamöternas arvode

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att följande
årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den
ordinarie bolagsstämman:

+------------------------+----------------------+-----------+----------+
|Roll |2020 föreslagen (euro)|2019 (euro)|Ökning (%)|
+------------------------+----------------------+-----------+----------+
|Ordförande | 300 000 | 300 000 | 0 |
+------------------------+----------------------+-----------+----------+
|Vice ordförande | 145 000 | 145 000 | 0 |
+------------------------+----------------------+-----------+----------+
|Övriga styrelsemedlemmar| 95 000 | 95 000 | 0 |
+------------------------+----------------------+-----------+----------+

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår ytterligare följande årsarvoden
för kommittéordförande och kommittéledamöter:

+---------------------------------+----------------------+-----------+----------+
|Roll |2020 föreslagen (euro)|2019 (euro)|Ökning (%)|
+---------------------------------+----------------------+-----------+----------+
|Ordförande i ersättningskommittén| 42 000 | 42 000 | 0 |
+---------------------------------+----------------------+-----------+----------+
|Ledamöter i ersättningskommittén | 26 000 | 26 000 | 0 |
+---------------------------------+----------------------+-----------+----------+
|Alla övriga kommittéordförande | 60 000 | 60 000 | 0 |
+---------------------------------+----------------------+-----------+----------+
|Alla övriga kommittéledamöter | 30 000 | 30 000 | 0 |
+---------------------------------+----------------------+-----------+----------+

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i
Nordeakoncernen.

Vidare föreslås att Bolaget betalar eller ersätter styrelseledamöterna
för alla deras kostnader eller utgifter som hänför sig till eller
uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman, att antalet
styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman för
perioden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma
fastställs till tio.

I styrelsen ingår dessutom tre ordinarie styrelseledamöter och en
suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

13. Val av styrelsens ledamöter och ordförande

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till och med
utgången av nästa ordinarie bolagsstämma

- omval av Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen, Sarah
Russell, Robin Lawther, Pernille Erenbjerg, Kari Jordan, Petra van
Hoeken och John Maltby som styrelseledamöter

- val av Jonas Synnergren som ny styrelseledamot, och

- omval av Torbjörn Magnusson som styrelseordförande.

Maria Varsellona är inte tillgänglig för omval.

Jonas Synnergren föreslås som ny styrelseledamot

Jonas Synnergren, M. Sc. (Econ.), född 1977 och svensk medborgare, är
partner i Cevian Capital AB och chef för Cevian Capitals verksamhet i
Sverige sedan 2012. Han har omkring 19 års tidigare erfarenhet från
exempelvis kapitalförvaltning och konsultarbete inom finanssektorn.
Jonas Synnergren är styrelseledamot i Veoneer Inc och har tidigare
varit styrelseledamot i Tieto Abp (2012-2019). Han är oberoende i
förhållande till Nordea Bank Abp och dess betydande aktieägare,
enligt den finska koden för bolagsstyrning. Jonas Synnergren innehar
för närvarande inga aktier i Nordea Bank Abp.

Samtliga föreslagna kandidater har accepterat nomineringen som
styrelseledamöter i Nordea Bank Abp, och Torbjörn Magnusson har
accepterat nomineringen som styrelseordförande.

Berörd myndighet har godkänt den nya kandidaten.

Utöver de ovan föreslagna kandidaterna har styrelsen i Nordea Bank Abp
tre ordinarie ledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i
Nordeakoncernen. För perioden från slutet av Nordea Bank Abp:s
ordinarie bolagsstämma 2020 och fram till och med utgången av nästa
ordinarie bolagsstämma har arbetstagarna utsett Gerhard Olsson, Kari
Ahola och Dorrit Groth Brandt till ordinarie styrelseledamöter och
Hans Christian Riise till styrelsesuppleant.

Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma
åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för
uppdraget, både kollektivt och individuellt, och att Torbjörn
Magnusson är lämplig för posten som styrelseordförande.

Personbeskrivningar för nuvarande styrelseledamöter finns på
https://www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/styrelse/styrelsens-l....
Den föreslagna nya styrelseledamotens CV finns tillgängligt på
www.nordea.com/sv/ordinarie-bolagsstaemma.

Oberoende enligt den finska koden för bolagsstyrning

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är enligt den finska koden för
bolagsstyrning oberoende i förhållande till Bolagets betydande
aktieägare, med undantag för Torbjörn Magnusson, verkställande
direktör för Sampo Abp och vd och koncernchef för Sampokoncernen,
eftersom Sampo Abp är en betydande aktieägare i Nordea Bank Abp.
Vidare anses samtliga föreslagna styrelseledamöter som ska väljas av
den ordinarie bolagsstämman vara oberoende i förhållande till
Bolaget, inklusive Sarah Russell som, om hon omväljs av den ordinar...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.