Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

Nordea: Ledelsens kommentar til rapporten etter granskningen av Nordea Private Banking

Som en følge av de såkalte Panama-dokumentene har Nordeas
administrerende direktør og konsernsjef, Casper von Koskull, satt i
gang en intern granskning for å klargjøre om Nordea Bank Luxembourg
S.A. (NBSA) har fulgt de interne retningslinjene og de eksterne
forskriftene for aktiviteter som er knyttet til offshoreselskaper.
Granskningen er nå avsluttet og har blitt lagt frem for Nordeas
styre. Alle relevante tilsynsmyndigheter har blitt eller vil bli
informert om resultatet. På bakgrunn av flere viktige konklusjoner og
anbefalinger etter granskningen har Nordea besluttet å treffe en
rekke tiltak med umiddelbar virkning.

Fakta om granskningen

Den interne uavhengige granskningen har vært ledet av Nordea Group
Compliance og Nordea Group Operational Risk, med rådgivning og støtte
fra Mannheimer Swartling og lokale revisjons- og advokatbyråer.

Omfanget av granskningen har vært begrenset til offshoreselskaper som
enten har vært administrert av advokatbyrået Mossack Fonseca, eller
som har sitt sete i Panama, og som hadde et kundeforhold hos Nordea
Bank Luxembourg S.A. (NBSA) den 15. april 2016.

- Den 15. april 2016 hadde NBSA 129 offshoreselskaper som ble omfattet av granskningen, av i alt 562 offshoreselskaper i NBSA.
- I tillegg har 16 selskaper i Nordic Private Banking blitt gransket.
- Skattedelen av granskningen har dekket hele perioden fra 2010 til 2016 og har omfattet 137 selskaper. Noen av disse ble imidlertid avsluttet før 15. april 2016.
- I alt beløp den forvaltete kapitalen i de 129 selskapene seg til 216 millioner euro. Fem av selskapene har faktiske hovedmenn som er bosatt i Norden.

I tillegg har konsernsjefen og styret for Nordea Bank AB (publ) gitt
det svenske advokatbyrået Mannheimer Swartling i oppdrag å
gjennomføre en egen granskning for å fastslå hvordan ledelsen og
styret i NBSA har oppfylt sine plikter når det gjelder virksomheten
forbundet med offshoreselskaper fra et selskapsstyrings- og
risikohånteringsperspektiv.

Hovedkonklusjoner etter den interne granskningen

· Granskningen har fastslått at NBSA har tilbudt kundene
administrative tjenester, men den har ikke gitt noe grunnlag for å
konkludere at medarbeidere har tatt initiativ til etablering av
offshoreselskaper, og heller ikke at de aktivt har bistått kunder med
å unndra seg eventuell skatt.

· NBSA har hatt relevante retningslinjer og instrukser på plass
vedrørende kundekjennskap, bekjempelse av hvitvasking av penger,
skatterapportering og etterlevelse av skatteregler og har fulgt både
Nordeas konserndirektiv, lovene i Luxemburg og ICMA-retningslinjer.

· Uavhengig av Private Banking-granskningen har Nordea også gransket
den russiske ledelsens eierskap i private offshoreselskaper. Vi har
ikke funnet bevis på eventuelle brudd på Nordeas interne
retningslinjer når det gjelder å etablere eller opprettholde slike
selskaper. Dokumenter som medarbeiderne har overlevert, viser også at
kontoene til disse selskapene har blitt rapportert til relevante
skattemyndigheter i samsvar med russisk lov. Gjennomgangen har påvist
ett tilfelle av rådgivning som har vært i strid med de etiske
retningslinjene i Nordea Bank Russland.

· De etiske retningslinjene som NBSA innførte høsten 2009, og som
går utover det som kreves av Luxemburgs lov, og som fastsetter at
Nordeas medarbeidere i rimelig grad må sikre på at kundene følgende
gjeldende regler for deklarering og skatt, har ikke vært konsekvent
gjennomført. Instruksjonene for hvordan man skal dokumentere at
retningslinjene har blitt fulgt, har vært utilstrekkelige.

· På tidspunktet for åpning av konto har NBSA hatt tilstrekkelige
bevis for etterlevelse av skattereglene i samsvar med de etiske
retningslinjene i 114 av de 137 offshoreselskapene.

· Etter den første kontoåpningen er det i 68 av kundedokumentene fra
2010 til 2016 diverse tegn av annet slag som krever videre analyse
for å bekrefte at de faktiske hovedmennene i disse selskapene har
fulgt Nordeas retningslinjer for etterlevelse av skattereglene. De
fleste av disse tilfellene gjelder tiden før 2013.

· Granskningen har sett på 21 Private Banking-kunder (5 i NBSA og 16
i Nordic Private Banking) som er bosatt i Norden og med et aktivt
offshoreselskap fra 2010 til 2016. Blant disse kundene er det fem
saker som krever videre analyse.

· Granskningen slår fast at mange av de undersøkte
kundekjennskapsdokumentene helt klart ikke holder den standarden som
er fastsatt i konsernets retningslinjer. Dette er i hovedsak knyttet
til rutinen for den såkalte forbedrede kundekjennskapen som kreves
for høyrisikokunder. Retningslinjene krever også at alle
kundedokumenter skal oppdateres med jevne mellomrom gjennom en
løpende kundekjennskap, noe som ikke har vært gjort i tilstrekkelig
grad i de tilfellene som har vært undersøkt. Vi har sett en
forbedring i senere år.

· Granskningen har avdekket syv tilfeller hvor fornyelsen av
fullmaktene ikke har fulgt de interne retningslinjene. Samtidig er
sannsynligvis ikke alle kriteriene som kreves for at de skal kunne
betegnelse som ulovlig, oppfylt, med andre ord at medarbeidere ikke
har hatt en klar fordel eller oppnådd ulovlige fordeler av
tilbakedateringen.

Uttalelse fra det svenske advokatbyrået Mannheimer Swartling

Basert på granskningen har Mannheimer Swartling kommet til den
konklusjon at det foreligger mangler i NBSAs styre- og
kontrollstrukturer. Resultatene fra den interne uavhengige
granskningen som er utført av Nordeas Group Compliance og Group
Operational Risk, viser tydelig at det finnes visse mangler i NBSA
når det gjelder bekjempelsen av hvitvasking av penger og på
skatteområdet. Selv om styret og den øverste ledelsen i NBSA har hatt
kjennskap til virksomheten når det gjelder offshoreselskaper og
dessuten har identifisert visse risikofaktorer når det gjelder
hvitvasking av penger og skattespørsmål, har de ikke ansett,
identifisert eller behandlet offshoreselskaper som noe som medfører
særlig risiko, og de har heller ikke mottatt rapporter om slik risiko
fra for eksempel risiko-, kapital- eller etterlevelsesfunksjonene.

- Vi anser at det innsynet vi har fått i løpet av den uavhengige
interne granskningen som har vært utført av Nordeas Group Compliance
og Group Operational Risk, er tilstrekkelig, sier Biörn Riese hos
Mannheimer Swartling,- og at den egner seg som et utgangspunkt for
vår vurdering om at den har vært gjennomført med en høy grad av
profesjonalisme ved fastsettelsen av omfang, metode, struktur og
dokumentasjon av resultatene, at konklusjonene på en god måte
gjenspeiler de innsamlede fakta, og at ingen vesentlige resultater er
utelatt i de konklusjonene som er lagt frem.

Kommentar fra Casper von Koskull, adm. dir. og konsernsjef for Nordea,
vedrørende granskningen

«Group Compliance og Group Operational Risk har gjennomført en svært
grundig granskning der ca. 60 personer har brukt mer enn 30 000 timer
å gå gjennom mer enn 10 000 dokumenter for å få alle fakta på bordet.

Granskningen viser at Nordea i Luxembourg på et tidlig stadium
innførte nye og strengere retningslinjer og standarder for
overholdelse av skattereglene i 2009, lenge før dette var
markedspraksis eller lovpålagt. Dette ble supplert med kurs og
ansettelse av skatteeksperter.

Beklageligvis viser imidlertid granskningen at gjennomføringen var
utilstrekkelig, og dette er ikke akseptabelt. Manglene gjelder i stor
grad styringen og kontrollen. Samtidig finner jeg en viss trøst i
konklusjonen om at det ikke finnes belegg for å påstå at medarbeidere
i Nordea aktivt har bidratt til skatteunndragelse.

Her vil jeg slå fast at vi ikke på noen måte tolererer at Nordea blir
brukt som en plattform for skatteflukt eller aggressiv
skatteplanlegging. Nordea er den største banken i Norden og har
derfor en spesiell plikt til å være en god samfunnsaktør. Skatter er
noe alle må betale, og det er absolutt nødvendig for samfunnet
generelt at bedrifter og enkeltpersoner følger skattelovene. Vi
erkjenner at det ikke er nok å følge lovens bokstav. Vi må tilpasse
oss våre interessenters forventninger og de normene som finnes i
samfunnet i dag for å vinne kundene tillit.

Jeg har satt i gang en rekke initativer for å løse dette:

· Nordeas Ethics & Values Committee er en operativ funksjon som skal
foreta et forebyggende arbeide med å utvikle viktige retningslinjer
og strategier og sikre at de stemmer overens med våre nordiske
verdier og våre interessenters krav og syn på hva en ansvarlig bank
skal leve opp til.

· Retningslinjer vil bli endret for å gi mindre rom for individuelle
tolkninger. Vi må ha et felles syn på hvordan regelverk skal
etterleves og en konsekvent gjennomføring av våre retningslinjer i
hele Nordea-konsernet.

· På konsernnivå har vi etablert en egen Tax Board, som vil fatte
beslutninger i kompliserte spørsmål og sikre ensartede avgjørelser i
slike saker.

Med disse initiativene kombinert med de nedenstående tiltakene er jeg
overbevist om at vi har motvirket manglene som er avdekket.
Overholdelse av regelverk er noe man aldri blir ferdig med. Vi vil
fortsette granskningen som en del av vårt løpende operative arbeid
med risiko og etterlevelse av regelverk, og vi vil fortsette å
investere i og forsterke våre funksjoner for etterlevelse av
regelverk.»

Oppsummering av tiltak som Nordea har satt i verk som følge av
granskningen

· Nordea vil iverksette strengere styring av Nordea Bank Luxembourg
S.A. (NBSA) og integrere NBSA i den nordiske organisasjonen, og
samtidig respektere det ansvaret som styret og ledelsen for NBSA har
når det gjelder lover og selskapsledelse. Tanken med beslutningen om
å integrere NBSA i Private Banking-organisasjonen er å sikre en
ensartet iverksettelse av retningslinjene og en kultur som er preget
av etterlevelse av retningslinjer. NBSA vil få en ny
styresammensetning, med blant annet et eksternt medlem av styret, og
de interne kontrollfunksjonene vil bli forsterket. Dessuten skal vi
gjennomføre en strategi- og risikogranskning av NBSA med hensyn på
landene der kundene våre finnes og med hensyn til blant annet
relevante nordiske kriterier for selskapsrelasjoner. Sannsynligvis
blir resultatet et mer begrenset omfang fremover.

· NBSA har gått til det umiddelbare skrittet å sperre kontoer der
det har blitt oppdaget mistenkelige indikasjoner. Dette gjelder de 68
tilfellene som er identifisert av Group Compliance. I samsvar med
retningslinjene våre ser vi nærmere på disse kontoene for å finne
rimelig belegg for at kundene følger gjeldende regler for deklarasjon
og skatt. Hvis dette ikke er tilfelle, blir kontoen deres stengt.
Selv når en konto blir sperret, skal NBSA fremdeles oppfylle sitt
rapporteringsansvar under OECDs Common Reporting Standard (CRS).

· Kunder i Nordic Private Banking vil også bli håndter...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.