Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

Nordea: Ledelsens kommentar til rapporten om undersøgelsen af Nordea Private Banking

I kølvandet på de såkaldte Panama-papirer iværksatte Nordeas
koncernchef Casper von Koskull en intern undersøgelse, for at fastslå
om Nordea Bank S.A. i Luxembourg (NBSA) har fulgt de interne og
eksterne regler for aktiviteter i forbindelse med
offshore-konstruktioner. Undersøgelsen er nu afsluttet og er blevet
præsenteret for Nordeas bestyrelse. Alle relevante myndigheder er
eller vil blive informeret om undersøgelsens resultater. Nordea har
besluttet at iværksætte en række tiltag for øjeblikkelig at
imødekomme undersøgelsens væsentligste konklusioner og anbefalinger.

Fakta om undersøgelsen:

Nordea Group Compliance og Nordea Group Operational Risk har stået i
spidsen for den interne uafhængige undersøgelse med rådgivning og
bistand fra Mannheimer Swartling samt lokale revisions- og
advokatfirmaer.

Undersøgelsen har omfattet offshore-konstruktioner, der administreres
af advokatfirmaet Mossack Fonseca og/eller er indregistreret i
Panama, og som havde et kundeforhold med Nordea Bank S.A. i
Luxembourg (NBSA) 15. april 2016:

- Den 15. april 2016 havde NBSA 129 kunder med
offshore-konstruktioner, der faldt inden for rammerne af
undersøgelsen, ud af i alt 562 offshore-konstruktioner i NBSA.

- Desuden er 16 konstruktioner i Nordic Private Banking blevet
gennemgået.

- Skattedelen af undersøgelsen har omfattet hele perioden 2010-2016,
hvor 137 konstruktioner faldt inden for rammerne af undersøgelsen,
men nogle få af disse blev afviklet før 15. april 2016.

- Den samlede kapital under forvaltning i de 129 konstruktioner udgør
216 mio. euro. Fem af konstruktionerne har egentlige ejere bosiddende
i Norden.

Desuden har koncernchefen og bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ)
udpeget det svenske advokatfirma Mannheimer Swartling til at foretage
en særskilt gennemgang, med henblik på at vurdere hvordan NBSA's
ledelse og bestyrelse har varetaget deres forpligtelser i relation
til aktiviteterne i forbindelse med offshore-konstruktioner ud fra et
ledelses- og risikostyringssynspunkt.

De væsentligste konklusioner i den interne undersøgelse:

· Undersøgelsen konkluderer, at NBSA har tilbudt administrative
ydelser til kunder, men der er hverken fundet bevis for, at
medarbejdere har initieret oprettelse af offshore-konstruktioner,
eller at de proaktivt har bidraget til kunders eventuelle
skatteunddragelse.

· De relevante retningslinjer og instruktioner, fx i relation til
kend din kunde (KYC), forebyggelse af hvidvask, indberetning af skat
og overholdelse af skattereglerne, var og er på plads i NBSA, der har
overholdt Nordeas koncerndirektiver, lovgivningen i Luxembourg og
ICMA's retningslinjer.

· Ud over undersøgelsen af Private Banking har Nordea gennemgået den
russiske ledelses ejerandele i private offshore-konstruktioner. Vi
har ikke fundet bevis for, at Nordeas interne retningslinjer for at
etablere eller opretholde sådanne konstruktioner er overtrådt.
Dokumentation fra medarbejdere understøtter endvidere, at disse
konstruktioner er indberettet til de relevante skattemyndigheder i
overensstemmelse med russisk lovgivning. Gennemgangen har vist et
enkelt tilfælde, hvor de etiske retningslinjer for rådgivning i
Nordea Bank Rusland ikke er fulgt.

· De etiske retningslinjer, der blev vedtaget af NBSA i efteråret
2009, og som er mere vidtgående end lovgivningen i Luxembourg og
foreskriver, at Nordeas medarbejdere med rimelighed skal sikre, at
kunderne overholder de relevante regler for indberetning og
beskatning, er ikke blevet implementeret konsekvent. Instruktionerne
for, hvordan det dokumenteres, at retningslinjerne er blevet fulgt,
har været utilstrækkelige.

· NBSA havde i forbindelse med etablering af kundeforholdene
omfattet af undersøgelsen tilstrækkeligt bevis for, at skattereglerne
blev overholdt i overensstemmelse med de etiske retningslinjer i 114
af de 137 offshore-konstruktioner.

· Ved undersøgelse af skatteforholdene for de 137
offshore-konstruktioner er der i 68 af kundesagerne fra perioden
2010-2016 behov for en yderligere analyse, for at kunne bekræfte at
de egentlige ejere af konstruktionerne har fulgt Nordeas
retningslinjer for at forhindre skatteunddragelse. De fleste tilfælde
ligger i perioden forud for 2013.

· I undersøgelsen er 21 private banking-kunder (5 i NBSA og 16 i den
nordiske private banking-forretning) bosiddende i Norden og med
aktive offshore-konstruktioner i perioden 2010-2016 blevet
gennemgået. Blandt disse kunder er der fem tilfælde, der skal
analyseres nærmere.

· Undersøgelsen har fundet, at mange af de gennemgåede kend din
kunde-oplysninger bestemt ikke lever op til de standarder, der er
beskrevet i koncernens retningslinjer. Det drejer sig primært om de
skærpede krav til identifikation af højrisikokunder. Reglerne
foreskriver desuden, at alle kundeoplysninger skal opdateres
regelmæssigt, den såkaldte løbende overvågning af kundeforhold, og
det har ikke i tilstrækkelig grad været tilfældet i de undersøgte
sager. Der er sket en forbedring i de senere år.

· Undersøgelsen har fundet syv tilfælde, hvor de interne
retningslinjer for fornyelse af fuldmagter ikke er fulgt, men det kan
ikke betegnes som ulovligt, da medarbejdere ikke har haft en fordel
ved at baguddatere.

Erklæring fra det svenske advokatfirma Mannheimer Swartling:

På baggrund af gennemgangen har Mannheimer Swartling konkluderet, at
der er mangler i forbindelse med ledelses- og kontrolstrukturerne i
NBSA. I lyset af resultaterne af den interne uafhængige undersøgelse
gennemført af Nordea Group Compliance og Group Operational Risk står
det klart, at der er en række mangler i NBSA i forbindelse med
forebyggelse af hvidvask og på skatteområdet. Mens bestyrelsen og
ledelsen i NBSA har været bekendt med aktiviteterne i forbindelse med
offshore-konstruktioner og også har identificeret visse risici i
forbindelse med forebyggelse af hvidvask og skattespørgsmål, har de
ikke set på, identificeret eller håndteret offshore-konstruktioner
som værende forbundet med særlige risici eller modtaget rapportering
om sådanne risici fra fx risiko- og kapital- eller
compliance-funktionerne.

"Efter vores opfattelse har vi på baggrund af den uafhængige interne
undersøgelse gennemført af Nordea Group Compliance og Group
Operational Risk opnået et tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt grundlag
for vores vurdering af, at undersøgelsen er gennemført på et højt
professionelt niveau ved fastlæggelsen af undersøgelsens rammer,
metode, struktur samt dokumentation af undersøgelsens resultater.
Ligeledes er det vores vurdering, at konklusionerne på en god måde
afspejler resultaterne, og at der i de fremlagte konklusioner ikke er
udeladt væsentlige resultater," siger Biörn Riese fra Mannheimer
Swartling.

Efter undersøgelsens afslutning har Nordeas koncernchef Casper von
Koskull følgende kommentarer:

"Group Compliance og Group Operational Risk har gennemført en grundig
undersøgelse, hvor ca. 60 personer har brugt over 30.000 timer på at
gennemgå over 10.000 dokumenter for at afdække alle fakta.

Undersøgelsen viser, at Nordea i Luxembourg allerede i 2009
introducerede nye og strengere retningslinjer og standarder med
henblik på overholdelse af skattereglerne, længe før det var
markedspraksis eller påkrævet i henhold til lovgivningen. Dette blev
suppleret med uddannelsesprogrammer og ansættelse af medarbejdere med
skattemæssige kompetencer.

Jeg er dog skuffet over, at undersøgelsen viser, at implementeringen
var utilstrækkelig. Det er ikke acceptabelt. Manglerne er i vid
udstrækning af ledelses- og kontrolmæssig karakter. Alligevel finder
jeg det betryggende, at der ikke er fundet bevis for, at Nordeas
medarbejdere proaktivt har bidraget til skatteunddragelse.

Jeg ønsker at gøre det helt klart. Vi vil ikke acceptere, at Nordea
bliver misbrugt til skatteunddragelse eller aggressiv
skatteplanlægning. Nordea er den største bank i Norden og har en
særlig forpligtelse til at vise samfundsmæssigt ansvar. Man skal
betale sin skat, og virksomheders og enkeltpersoners overholdelse af
skattereglerne er afgørende for samfundet som helhed. Vi anerkender,
at det ikke er nok at følge lovens bogstav. Vi skal tilpasse os vores
interessenters forventninger og samfundets nuværende normer, så vi
kan gøre os fortjent til kundernes tillid.

Jeg har iværksat en række initiativer for at imødekomme dette:

· Nordeas Business Ethics and Values Committee er en operationel
enhed, der arbejder proaktivt med at udvikle væsentlige
retningslinjer og strategier og sikre, at de er i overensstemmelse
med vores nordiske værdier samt vores interessenters krav og syn på,
hvad en ansvarlig bank skal leve op til.

· Retningslinjer vil blive ændret, så mulighederne for individuel
fortolkning minimeres. Vi skal have en fælles opfattelse af
compliance og sikre en konsekvent implementering af vores
retningslinjer i hele Nordea koncernen.

· Tax Board, der er oprettet på koncernniveau, vil træffe afgørelser
i komplekse spørgsmål og sikre konsekvens i afgørelserne.

Med disse initiativer og tiltagene nedenfor er jeg overbevist om, at
vi har afhjulpet de mangler, som undersøgelsen peger på. Compliance
bliver man i sagens natur aldrig færdig med. Vi går nu videre med
vores undersøgelse som led i det fortsatte arbejde med operationelle
risici og compliance, og vi vil fortsat investere i og styrke vores
compliance-funktioner."

Sammenfatning af Nordeas tiltag i forbindelse med undersøgelsens
resultater:

· Nordea vil sikre en strammere styring af Nordea Bank S.A. i
Luxembourg (NBSA) og integrere NBSA i den nordiske organisation med
respekt for det juridiske og ledelsesmæssige ansvar, som bestyrelsen
og ledelsen i NBSA har. Beslutningen om at integrere NBSA i Private
Banking-organisationen skal sikre en konsekvent implementering af
retningslinjer samt en kultur, hvor alle regler overholdes. NBSA får
en ny bestyrelsessammensætning, herunder et eksternt
bestyrelsesmedlem, og de interne kontrolfunktioner bliver styrket.
Der bliver ligeledes foretaget en gennemgang af NBSA's strategi og
risici i forhold til de jurisdiktioner, hvor vores kunder er. I
gennemgangen vil bl.a. indgå relevante nordiske kriterier for
forretningsforhold. Dette forventes at medføre en række
begrænsninger.

· NBSA har handlet med det samme og spærret de konti, hvor der blev
fundet mistænkelige indikationer. Det gælder de 68 tilfælde fremhævet
af Group Compliance. I overensstemmelse med vores retningslinjer
undersøger vi disse konti yderligere, så vi opnår rimelig sikkerhed
for, at kunderne overholder de relevante regler for indberetning og
beskatning. I modsat fald bliver deres konti lukket. Selvom en konto
lukkes, vil NBSA fortsat leve op til sin indberetningspligt i henhold
til OECD's Common Reporting Standard (C...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.