Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

Nordea: Ledningens kommentar till rapporten om utredningen av Nordea Private Banking

Som en följd av de så kallade Panama-dokumenten inledde Nordeas vd och
koncernchef Casper von Koskull en intern utredning för att klargöra
huruvida Nordea Bank S.A. i Luxemburg (NBSA) har följt interna regler
och gällande lagstiftning för verksamhet kopplad till
offshorestrukturer. Utredningen är nu klar och har presenterats för
Nordeas styrelse. Alla berörda tillsynsmyndigheter har informerats
eller kommer att informeras om resultatet. Nordea har beslutat om ett
antal åtgärder för att omedelbart agera på de slutsatser och
rekommendationer som kommit från utredningen.

Fakta om utredningen:

Den interna oberoende utredningen har letts av Nordea Group Compliance
och Nordea Group Operational Risk, med rådgivning och stöd från
Mannheimer Swartling samt lokala revisions- och advokatbyråer.

Utredningens omfattning har begränsats till offshorestrukturer som
administreras av advokatbyrån Mossack Fonseca och/eller har sitt säte
i Panama och som hade en kundrelation med Nordea Bank S.A. i
Luxemburg (NBSA) den 15 april 2016:

- Den 15 april 2016 hade NBSA 129 offshorestrukturkunder som
omfattades av utredningen, av totalt 562 offshorestrukturer i NBSA.

- Därutöver har 16 strukturer i Nordic Private Banking granskats.
- Skattedelen i utredningen avsåg perioden 2010-2016 och omfattade
137 strukturer, men några av dessa stängdes före den 15 april 2016.

- Totalt uppgick det förvaltade kapitalet i de 129 strukturerna till
216 mn euro. Fem av strukturerna har verkliga huvudmän som är bosatta
i Norden.

Dessutom har koncernchefen och styrelsen för Nordea Bank AB (publ)
gett advokatbyrån Mannheimer Swartling i uppdrag att göra en separat
granskning för att fastställa hur ledningen och styrelsen för NBSA
har fullgjort sina skyldigheter i fråga om den verksamhet som hänför
sig till offshorestrukturer, ur ett bolagsstyrnings- och
riskhanteringsperspektiv.

Viktiga slutsatser från den interna utredningen:

· Utredningen fastslår att NBSA har erbjudit kunder administrativa
tjänster, men har inte funnit belägg för att medarbetare skulle ha
initierat bildandet av offshorestrukturer, och inte heller att de
proaktivt skulle ha bistått kunder att undgå eventuell skatt.

· NBSA har haft ändamålsenliga riktlinjer och instruktioner för
kundkännedom, bekämpning av penningtvätt, skatterapportering,
efterlevnad av skatteregler, etc, och har följt både Nordeas
koncerndirektiv, luxemburgsk lag och ICMA:s riktlinjer.

· Oberoende av Private Banking-utredningen har Nordea också granskat
den ryska ledningens ägande i privata offshorestrukturer. Vi har inte
funnit några belägg för brott mot Nordeas interna riktlinjer i fråga
om att bilda eller upprätthålla sådana strukturer. Handlingar som
överlämnats av medarbetarna visar också att dessa strukturer har
rapporterats till berörda skattemyndigheter enligt rysk lag. Inom
ramen för granskningen hittades ett fall av rådgivning som bryter mot
Nordea Bank Rysslands etiska riktlinjer.

· De etiska riktlinjerna som fastställdes av NBSA hösten 2009, och
som går utöver vad som krävs enligt luxemburgsk lag och anger att
Nordeas medarbetare på ett rimligt sätt ska säkerställa att kunderna
följer gällande regler för deklaration och beskattning, har inte
implementerats på ett konsekvent sätt. Instruktionerna för att
dokumentera att riktlinjerna har följts har varit otillräckliga.

· Vid tidpunkten för kontoöppnande har NBSA haft tillräckliga belägg
för efterlevnad av skatteregler i enlighet med de etiska riktlinjerna
i 114 av de 137 offshorestrukturerna.

· Efter det första kontoöppnandet finns i 68 av kundakterna från
2010-2016 diverse tecken av annat slag som kräver ytterligare analys
för att bekräfta att de verkliga huvudmännen i dessa strukturer har
följt Nordeas riktlinjer i fråga om efterlevnad av skatteregler. De
flesta fall avser tiden före 2013.

· Utredningen granskade 21 Private Banking-kunder (5 i NBSA och 16 i
Nordic Private Banking) bosatta i Norden och med en aktiv
offshorestruktur under perioden 2010-2016. Bland dessa kunder finns
fem fall som kräver ytterligare analys.

· Utredningen slår fast att många av de granskade
kundkännedomshandlingarna inte alls når upp till de standarder som
anges i koncernens riktlinjer. Detta avser främst rutinen för så
kallad utökad kundkännedom, som krävs för högriskkunder. Regelverket
kräver också att alla kundakter ska uppdateras regelbundet genom så
kallad löpande kundkännedom, något som inte har gjorts i tillräcklig
utsträckning i de granskade handlingarna. Vi har sett en förbättring
under senare år.

· Utredningen hittade sju fall där förnyelsen av fullmakter inte har
skett enligt de interna riktlinjerna. Men alla kriterier som krävs
för att detta ska anses vara olagligt uppfylls troligen inte, det
vill säga medarbetarna har inte tydligt gynnats eller uppnått
otillåtna fördelar av bakdatering.

Uttalande från advokatbyrån Mannheimer Swartling:

Baserat på granskningen har Mannheimer Swartling kommit fram till att
det föreligger brister i NBSA:s styrnings- och kontrollstrukturer.
Resultaten från den interna oberoende utredning som utförts av
Nordeas Group Compliance och Group Operational Risk visar tydligt att
det finns vissa brister i NBSA avseende bekämpning av penningtvätt
och på skatteområdet. Även om styrelsen och högsta ledningen för NBSA
har känt till verksamheten avseende offshorestrukturer och också
identifierat vissa risker hänförliga till penningtvätt och
skattefrågor, så har de inte betraktat, identifierat eller hanterat
offshorestrukturer som något som är förenat med särskilda risker och
inte heller mottagit rapporter om sådana risker från exempelvis
risk-, kapital- eller compliance-funktionerna.

"Vi anser att den insyn vi har fått under den oberoende interna
utredning som utförts av Nordeas Group Compliance och Group
Operational Risk är tillräcklig och lämplig som utgångspunkt för vår
bedömning att den har genomförts med hög grad av professionalism vid
bestämningen av omfattning, metod, struktur och dokumentation av
resultaten, att slutsatserna på ett bra sätt speglar insamlade fakta
och att inga väsentliga resultat har utelämnats i de slutsatser som
presenteras", säger Biörn Riese på Mannheimer Swartling.

Casper von Koskull, vd och koncernchef för Nordea, kommenterar den
slutförda utredningen:

"Group Compliance och Group Operational Risk har gjort en mycket
grundlig utredning där ca 60 personer har ägnat drygt 30 000 timmar
åt att gå igenom mer än 10 000 dokument för att lägga alla fakta på
bordet.

Utredningen visar att Nordea i Luxemburg i ett tidigt skede införde
nya, striktare riktlinjer och standarder för efterlevnad av
skatteregler 2009, långt innan detta var marknadspraxis eller
lagstadgat. Detta kompletterades med utbildningar och rekrytering av
skatteexperter.

Till min besvikelse visar dock utredningen att implementeringen var
otillräcklig. Det är inte acceptabelt. De brister vi upptäckt beror
till stor del på styrning och kontroll. Samtidigt är det betryggande
att det inte finns några belägg för att Nordeas medarbetare proaktivt
skulle ha bidragit till skatteflykt.

Här vill jag vara väldigt tydlig. Vi tolererar inte att Nordea
utnyttjas som en bas för skatteflykt eller aggressiv skatteplanering.
Nordea är den största banken i Norden och har en särskild skyldighet
att vara en god samhällsaktör. Skatter är obligatoriska, och det är
absolut nödvändigt för samhället i stort att företag och
privatpersoner följer skattelagstiftningen. Vi förstår att det inte
räcker med att följa lagen. Vi måste anpassa oss till våra
intressenters förväntningar och till de normer som finns i samhället
idag för att förtjäna kundernas förtroende.

Jag har startat ett antal initiativ för att komma till rätta med
detta:

· Nordeas Business Ethics and Values Committee är en operativ
funktion som proaktivt ska arbeta med att ta fram viktiga riktlinjer
och strategier och säkerställa att de är samstämmiga med nordiska
värderingar och med våra intressenters krav och syn på vad en
ansvarstagande bank ska leva upp till.

· Riktlinjer kommer att ändras för att minimera utrymmet för
individuell tolkning. Vi måste ha en gemensam syn på regelefterlevnad
och ett konsekvent införande av våra riktlinjer i hela
Nordeakoncernen.

· På koncernnivå har vi inrättat en särskild Tax Board, som fattar
beslut i komplexa frågor och säkerställer konsekventa beslut i dessa
ärenden.

Med dessa initiativ samt åtgärderna nedan är jag övertygad om att vi
har rättat till de brister som har identifierats. Arbetet med
regelefterlevnad blir aldrig klart. Vi ska nu fortsätta vår utredning
som en del i vårt löpande operativa risk- och
regelefterlevnadsarbete, och vi fortsätter att investera i och
förstärka våra funktioner för regelefterlevnad."

Sammanfattning av åtgärder som Nordea vidtagit utifrån resultaten från
utredningen:

· Nordea kommer att tillämpa striktare styrning av Nordea Bank S.A.
i Luxemburg (NBSA) och integrera NBSA i den nordiska organisationen,
med respekt för det ansvar som styrelsen och ledningen för NBSA har
gällande lagar och bolagsstyrning. Beslutet att integrera NBSA i
Private Banking-organisationen ska säkerställa ett konsekvent
införande av riktlinjer och en kultur som fullt ut präglas av
regelefterlevnad. NBSA får en ny styrelsesammansättning, med bland
annat en extern styrelseledamot, och de interna kontrollfunktionerna
ska förstärkas. Dessutom ska en strategi- och riskgranskning av NBSA
genomföras, med avseende på de länder där våra kunder finns och med
beaktande av bland annat relevanta nordiska kriterier för
affärsförbindelser. Sannolikt blir utfallet begränsningar i
verksamhetens omfattning.

· NBSA har vidtagit omedelbara åtgärder och spärrat konton där
misstänkta indikationer hittades. Detta gäller de 68 fall som
identifierats av Group Compliance. I enlighet med våra riktlinjer
undersöker vi dessa konton närmare för att finna rimligt bevis för
att kunderna följer gällande regler för deklaration och beskattning.
I annat fall stängs deras konton. Även om ett konto stängs kommer
NBSA fortfarande att uppfylla sina rapporteringsförpliktelser enligt
OECD:s Common Reporting Standard (CRS).

· Kunder i Nordic Private Banking kommer också att hanteras utan
dröjsmål för att kontrollera att dokumentationen är fullständig.

· Nordea kommer att skärpa koncernens skattepolicy för
kundrådgivning.

· NBSA ska omedelbart inhämta de uppgifter som krävs i fråga om
kundkännedom.

· Nordea kommer att säga nej till alla nya bolagsstrukturer där
affärssyftet är oklart.

· NBSA ska införa nya, striktare kriterier för befintliga och nya
kunder med offshorestrukturer. Som en följd kommer antalet kunder med
offsh...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.