Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-07-21

Nordean tulos - puolivuosikatsaus 2021

Nordea Bank Oyj
Puolivuosikatsaus
21. heinäkuuta 2021 klo 7.30 Suomen aikaa

Yhteenveto toisesta neljänneksestä:

Vahva tulos, tuotot kasvoivat voimakkaasti. Liikevoitto kasvoi 1 338 miljoonaan euroon viime vuoden toisen neljänneksen 306 miljoonasta eurosta. Kasvua tukivat liiketoiminnan tuottojen huomattava paraneminen, tiukka kulujen hallinta ja luottotappioiden vähäinen määrä. Korkokate nousi 13 prosenttia ja nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 30 prosenttia. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä oli vakaa ja lähempänä tavanomaista tasoa kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Asiakasliiketoiminnan volyymien kasvu jatkui vahvana kaikissa Pohjoismaissa. Nordean liiketoiminta oli vilkasta, ja konsernin markkinaosuudet paranivat kaikissa Pohjoismaissa. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat edelleen reipasta tahtia, 6 prosenttia viime vuodesta. Luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille lisääntyi 8 prosenttia. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 24 prosenttia ja oli ennätykselliset 387 miljardia euroa. Kasvua tukivat sijoitustuotteiden arvon vahva kehitys ja uuden hoitoon saadun varallisuuden positiivinen nettomäärä. Uutta rahaa virtasi etenkin vähittäismarkkinoille suunnattuihin sijoitusrahastoihin ja Private Bankingiin.

Kulut pysyivät aiemmalla tasollaan - näkymiä on muutettu liiketoiminnan huomattavan vilkastumisen vuoksi. Kulut kasvoivat 9 prosenttia vakausmaksut pois lukien Nordea Finance Equipmentin toimintojen yhdistämisen, tulokseen sidottujen tulosperusteisten palkkioiden nousun ja valuuttakurssimuutosten vaikutusten vuoksi. Kun näitä eriä ei oteta huomioon, kulut pysyivät aiemmalla tasollaan. Näin ollen vuoden 2021 kulujen odotetaan nyt olevan noin 4,6 miljardia euroa (aiemmin alle 4,6 miljardia euroa).

Luottosalkun laatu pysyi vahvana ja luottotappioiden nettomäärä oli positiivinen. Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli 51 miljoonaa euroa positiivinen, eli luottotappiotaso oli -6 pistettä. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä luottotappiotaso oli 85 pistettä. Toteutuneiden luottotappioiden nettomäärä oli edelleen vähäinen. Nettomääräisten luottotappioiden odotetaan jäävän vuonna 2021 selvästi alle vuoden 2020 tason.

Kulu/tuotto-suhde ja kannattavuus paranevat. Nordean kulu/tuotto-suhde parani vuoden takaisesta 52 prosentista 49 prosenttiin tuottojen vahvan kasvun ja parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Oman pääoman tuotto nousi 11,4 prosenttiin, vaikka omaa pääomaa on erittäin paljon jakamattomien osinkojen ja ylimääräisen pääoman vuoksi. Osakekohtainen tulos parani 0,06 eurosta 0,25 euroon.

Pääomaa kertyi vahvasti - vakavaraisuus on Euroopan parhaita. Nordean ydinvakavaraisuussuhde parani vuoden takaisesta 15,8 prosentista 18 prosenttiin, joka sisältää myös vuosien 2019-2020 maksamattomat osingot ja vuoden 2021 aikana kertyneen osingon. Aiemmin kerrotun mukaisesti Nordea on valmis jakamaan vuosien 2019-2020 maksamattomat osingot (yhteensä 0,72 euroa osakkeelta) lokakuussa sen jälkeen kun nykyiset rajoitukset kumotaan. Lisäksi Nordea suunnittelee aloittavansa osakkeiden takaisinostot ja on käynnistänyt niitä koskevan hakemusprosessin.

Vuodelle 2022 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Nordea keskittyy edelleen kolmeen painopistealueeseen eli luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia, kasvattamaan tuottoja ja optimoimaan toiminnan tehokkuuden. Nordea etenee kohti taloudellisten tavoitteidensa saavuttamista. Tavoitteena ovat 50 prosentin kulu/tuotto-suhde ja yli 10 prosentin oman pääoman tuotto.

(Lue myös konsernijohtajan kommentti sivulla 2. Määritelmät englanninkielisen tulosraportin sivulla 54.)
 

Konsernin osavuositulos ja tunnusluvut, Q2/2021

Q2/20 Q2/20 Muutos, Q1/20 Muutos, 1-6 1-6 Muutos,
21 20 % 21 % 2021 2020 %
Milj. euroa
Korkokate 1 232 1 091 13 1 212 2 2 444 2 200 11

Palkkiotuotot 878 673 30 827 6 1 705 1 438 19
ja -kulut,
netto
Nettotulos 278 316 -12 370 -25 648 426 52
käypään arvoon
arvostettavista
eristä
Muut tuotot 30 10 11 41 28 46
Liiketoiminnan 2 418 2 090 16 2 420 0 4 838 4 092 18
tuotot
yhteensä
Liiketoiminnan -1 -1 9 -1 3 -2 -2 4
kulut 131 039 095 226 134
yhteensä pl.
vakausmaksut
Liiketoiminnan -1 -1 4 -1 -14 -2 -2 5
kulut 131 088 319 450 336
yhteensä
Tulos ennen 1 287 1 002 28 1 101 17 2 388 1 756 36
luottotappioita
Luottotappiot 51 -696 -52 -1 -851
ja muut
vastaavat erät,
netto
Liikevoitto 1 338 306 1 049 28 2 387 905

Kulu/tuotto 49 52 48 48 55
-suhde ml.
jaksotetut
vakausmaksut,
%
Oman pääoman 11,4 3,0 11,0 11,2 5,0
tuotto ml.
jaksotetut
vakausmaksut,
%
Laimennettu 0,25 0,06 0,19 0,44 0,17
osakekohtainen
tulos,
euroa

Konsernijohtajan kommentti

"Olemme viime kuukausien aikana nähneet, miten Pohjoismaat alkavat vähitellen avautua. Rajoituksia puretaan, rokotusohjelmat etenevät hyvin ja odotettavissa on paluu normaalimpaan tilanteeseen. Meidän on silti otettava jatkossakin huomioon mahdolliset takaiskut, joita yllättävät virusmuunnokset voivat aiheuttaa. Me Nordeassa tuemme edelleen asiakkaitamme siirtymisessä pandemian jälkeiseen maailmaan. Liiketoimintamme perustekijät ovat ennallaan: asiakkaat ovat kaiken toimintamme A ja O.

Olemme edistyneet hyvin monikanavaisen pankkitoimintamallimme luomisessa. Mobiilipankkisovellukseemme kirjaudutaan nyt vuosittain yli miljardi kertaa, ja siihen lisätään säännöllisesti uusia toimintoja. Asiakkaat voivat esimerkiksi hakea asuntolainaa sovelluksen kautta ja saada lainalupauksen muutamassa minuutissa. He voivat myös allekirjoittaa asuntolainasopimuksen sähköisesti ja vaihtaa muutamalla napautuksella lainansa koron vaihtuvasta kiinteäksi ja päinvastoin. Henkilöasiakkaille suunnattujen säästämisen tuotteiden myynnistä 65 prosenttia tapahtuu nyt digitaalisten kanavien kautta. Yritysasiakkaista yli 50 prosenttia käyttää uutta verkkopankkiamme, johon myös lisätään säännöllisesti uusia toimintoja.

Kasvatimme toisella vuosineljänneksellä liike- ja asiakastoimintaamme edelleen merkittävästi. Markkinaosuutemme paranivat kaikissa Pohjoismaissa. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 6 prosenttia vuoden takaisesta, ja luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille lisääntyi 8 prosenttia. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 24 prosenttia 387 miljardiin euroon. Sitä kasvattivat neljänneksen aikana vahva markkinakehitys ja uusi hoitoon saatu varallisuus, jota virtasi vähittäismarkkinoille suunnattuihin rahastoihin nettomääräisesti 1,8 miljardia euroa ja Private Bankingiin nettomääräisesti 2,0 miljardia euroa.

Tämän positiivisen kehityksen ansiosta neljännesvuositulos oli vahva. Liikevoitto kasvoi 1 338 miljoonaan euroon edellisvuoden toisen neljänneksen 306 miljoonasta eurosta tuottojen vahvan kasvun, tiukan kulujen hallinnan ja luottotappioiden vähäisen määrän ansiosta. Oman pääoman tuotto nousi 11,4 prosenttiin. Tuotot kasvoivat 16 prosenttia vuoden takaisesta ja korkokate nousi 13 prosenttia, mikä oli nopein kasvuvauhti kymmeneen vuoteen. Nettomääräiset palkkiotuotot nousivat 30 prosenttia pääosin säästämisen tuotteisiin ja neuvontapalveluihin liittyvien palkkiotuottojen kasvun ansiosta. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä oli vakaa, ja sitä tukivat vilkas asiakastoiminta ja nousseet arvostukset.

Keskitymme edelleen siihen, että tuotot kasvavat jatkuvasti nopeammin kuin kulut. Toisella neljänneksellä pääsimme tässä jälleen eteenpäin, kun konsernin kulu/tuotto-suhde parani vuoden takaisesta 52 prosentista 49 prosenttiin. Liiketoiminnan huomattava vilkastuminen neljänneksen aikana kasvatti tuottoja ja tulosta, mutta lisäsi jonkin verran myös liiketoiminnan kuluja, jotka sisältävät muun muassa tulosperusteisia palkkioita varten tehdyt varaukset. Koko vuoden 2021 kulujen odotetaan nyt olevan noin 4,6 miljardia euroa, kun niiden aiemmin odotettiin olevan alle 4,6 miljardia euroa. Kiinnitämme jatkossakin huomiota ennen kaikkea kulujen ja tuottojen suhteeseen, emme niinkään absoluuttiseen kulumäärään.

Luottosalkun laatu pysyi vahvana toisella neljänneksellä. Toteutuneita luottotappioita kertyi vähän, ja luottotappioiden nettomäärä oli 51 miljoonaa euroa positiivinen. Odotamme nettomääräisten luottotappioiden jäävän vuonna 2021 selvästi alle vuoden 2020 tason. Johdon harkintaan perustuva luottotappiovarauspuskuri pidettiin kuitenkin lähes ennallaan, koska pandemian täysimääräiset vaikutukset Nordean asiakkaisiin ovat yhä epävarmat.

Jatkamme uuden vastuullisuusstrategiamme toteuttamista koko pankissa. Vastuullisten pankkipalvelujen kysyntä on edelleen erittäin vahvaa. Hyödynnämme asiantuntemustamme vastuullisuuden edelläkävijänä ja neuvomme ja tuemme asiakkaitamme siirtymisessä entistä kestävämpään tulevaisuuteen. Teemme työtä etenkin ilmastoriskeille hyvin alttiilla sektoreilla toimivien asiakkaiden parissa ja autamme heitä laatimaan yksityiskohtaisia ja aikaan sidottuja siirtymäsuunnitelmia.

Kaikkien liiketoiminta-alueiden kehitys on ollut vahvaa. Personal Banking -liiketoiminta-alueella toiminta oli aktiivista. Asuntoluottovolyymien kasvu jatkui ja markkinaosuudet paranivat kaikissa maissa. Säästämiseen liittyvät tuotot kasvoivat 24 prosenttia erittäin vilkkaan asiakastoiminnan ja vähittäismarkkinoille suunnattujen sijoitusrahastojen suuren suosion ansiosta. Kulu/tuotto-suhde parani 54 prosentista 49 prosenttiin.

Business Banking -liiketoiminta-alueen luottovolyymit kasvoivat 8 prosenttia vuoden takaisesta. Liiketoiminta oli vilkasta, ja kasvu oli erityisen vahvaa Norjassa ja Ruotsissa. Jatkoimme vastuullisten tuotteidemme kehittämistä. Vastuullinen luotonantomme kasvoi kaiken kaikkiaan 20 prosenttia vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Vastuullisten tuotteiden osuus luottosalkustamme on nyt 3 miljardia euroa. Kulu/tuotto-suhde parani 50 prosentista 44 prosenttiin eli kaikkien aikojen parhaalle tasolle.

Large Corporates & Institutions -liiketoiminta-alueella etenemme kohti tavoitetta vähentää liiketoiminnan monimutkaisuutta ja parantaa kannattavuutta. Asiakastoiminta oli edelleen erittäin aktiivista kaikissa painopistesegmenteissä, etenkin välitys- ja neuvontapalveluissa. Taloudellisen pääoman tuotto oli 16 prosenttia.

Asset & Wealth Management -liiketoiminta-alueen asiakastoiminta jatkui erittäin aktiivisena - erityisesti kasvu pankin sisäisissä kanavissa oli voimakasta. Uutta rahaa virtasi vähittäismarkkinoille suunnattuihin sijoitusrahastoihin etenkin Suomessa ja Tanskassa. Private Banking sai uusia asiakkaita, ja hoitoon saatiin ennätysmäärä uutta varallisuutta - neljänneksen aikana nettomääräisesti kaiken kaikkiaan 2,0 miljardia euroa. Kiinnostus vastuullisia tuotteitamme kohtaan oli suurta kaikissa asiakasryhmissä. Kulu/tuotto-suhde parani 57 prosentista 41 prosenttiin.

Konsernin pääomarakenne on edelleen vahva. Konsernin ydinvakavaraisuussuhde parani vuoden takaisesta 2,2 prosenttiyksikköä 18,0 prosenttiin. Ylitämme viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 7,8 prosenttiyksiköllä - myös vähennettynä tilikausien 2019 ja 2020 osingoilla ja tilikaudelta 2021 toistaiseksi kertyneellä osingolla. Olemme siten pääomarakenteeltamme yksi Euroopan vahvimmista pankeista.

Pidämme ennallaan pääoma...

Författare Cision