Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-17

Nordic Credit Partners: 11,1% nettoavkastning på Andelslånen i NCP III under 2019

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) ("NCP III") offentliggör
idag vinstandelsräntan för bolagets emitterade kapital- och
vinstandelslån ("Andelslånen") för perioden 1 januari till 31
december 2019. Räntan på Andelslånen uppgår till 1 111 kronor per
andel om 10 000 kr vilket motsvarar en årsränta om 11,1%. Sedan start
den 20 december 2017 uppgår räntan på Andelslånen till totalt 17,5%
vilket i snitt motsvarar 8,3% per år.

Vinstandelsräntan kommer att utbetalas den 30 januari 2020 och
avstämningsdag för ränteutbetalning är den 23 januari 2020.

Nettoresultatet före vinstandelsränta och orealiserade
värdeförändringar för perioden uppgår till 105,7 mkr vilket motsvarar
en årsränta om 14,1%. Orealiserade värdeförändringar uppgår till 9,1
mkr (1,2% i årsränta). Nettoresultatet före vinstandelsränta uppgår
till 96,7 mkr (12,9% i årsränta) och fördelas i enlighet med
villkoren för Andelslånen som 83,3 mkr (11,1% i årsränta) i ränta på
Andelslånen och 13,3 mkr (1,8% i årsränta) som vinst före skatt i
bolaget. Styrelsen bedömer att nedskrivningen av portföljen kommer
kunna återvinnas i sin helhet när innehaven återbetalas till parvärde
(nominellt belopp) under fondens resterande löptid.

Resultaträkning i sammandrag

+--------------------------------------------+--------------+---------------+
|Belopp i tkr |1 januari - 31|Motsv. årsränta|
| | december 2019| |
+--------------------------------------------+--------------+---------------+
|Netto av ränteintäkter, räntekostnader, | 105 737| 14,1%|
|administration och realiserade | | |
|värdeförändringar | | |
+--------------------------------------------+--------------+---------------+
|Orealiserade värdeförändringar | -9 053| -1,2%|
+--------------------------------------------+--------------+---------------+
|Nettoresultat före vinstandelsränta | 96 684| 12,9%|
+--------------------------------------------+--------------+---------------+
| | | |
+--------------------------------------------+--------------+---------------+
|Vinstandelsränta upp till tröskelbeloppet 4%| -30 000| -4,0%|
|per år | | |
+--------------------------------------------+--------------+---------------+
|Vinstandelsränta över tröskelbeloppet 4% per| -53 347| -7,1%|
|år | | |
+--------------------------------------------+--------------+---------------+
|Total vinstandelsränta | -83 347| -11,1%|
+--------------------------------------------+--------------+---------------+
| | | |
+--------------------------------------------+--------------+---------------+
|Vinst före skatt | 13 337| 1,8%|
+--------------------------------------------+--------------+---------------+

Baserat på nuvarande portföljsammansättning förväntas avkastningen för
2020 ligga inom det långsiktiga avkastningsmålet.

Uppgift om vinstandelsränta publiceras på emittentens hemsida
www.ncpgroup.se under fliken Fonder.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ
investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska
högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5
år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering,
långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från
finansmarknaden. Målsättningen är att generera en attraktiv
riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje
potentiell investering genomgår en omfattande operationell,
finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett
slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden
strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och
geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för
att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast
förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där
investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4
procent per år med s.k. high watermark. Av överskjutande avkastning
tillfaller 80 procent investerarna och 20 procent moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och
kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt
aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på
Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är
Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en
auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står
under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 januari 2020 kl.
13:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-credit-partners/r/11-1--nettoavkastnin...
https://mb.cision.com/Main/16639/3010714/1175766.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.