Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-07

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Första halvåret 2020 dominerades av coronasmittan och dess förväntade påverkan på företag och hushåll. Efter en stillsamt positiv inledning av året ökade osäkerheten i marknaden i slutet av februari. Den kulminerade sedan under andra halvan av mars när över 30 daglighandlade obligationsfonder, efter samråd med Finansinspektionen, stängde för uttag efter rekordstora utflöden och kraftigt fallande kurser. Marknaden stabiliserades något under april och har därefter delvis återhämtat sig. Den präglas dock fortfarande av genuin osäkerhet kring hur länge begränsningarna i ekonomin består, i vilken utsträckning emittenterna påverkas och vilken uthållighet de har gällande likviditet och belåningsgrad.

Fonden har under perioden kontinuerligt justerat portföljstorleken i syfte att bibehålla en konstant belåningsgrad. Belåningen, som initialt utgjorde en belastning i den fallande marknaden, har sedan april förstärkt återhämtningen i Fondens substansvärde. På lång sikt förväntas belåningen alltjämt öka Fondens riskjusterade avkastning. Fonden har under de senaste månaderna varit nettoköpare av obligationer (på historiskt attraktiva nivåer) genom att återinvestera erhållna kuponger och utnyttja övrig tillgänglig likviditet. Fondens utformning jämfört med t.ex. daglighandlade fonder har varit särskilt värdefull under denna period eftersom investeringar kunnat göras utan hänsyn till innehavens likviditet, risk för uttag från Fonden eller kortsiktiga prisrörelser.

Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 25 kärninnehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera Investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 30 juni 2020 till 47,9%.

Nyckeltal för portföljen per den 30 juni 2020

Effektiv ränta (%)           13,2%
Kreditduration (år)           2,46
Ränteduration (år)           0,51
Modifierad duration (%)           0,48%

Största innehav per den 30 juni 2020

Emittent ISIN % av portföljen
Catena Media Plc SE0010832154           6,2%
SGL TransGroup International A/S SE0013101219           5,1%
Heimstaden AB SE0012455111           5,0%
RE IV Ltd SE0012741064           4,5%
B2 Holding ASA NO0010822646           4,5%

Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på Fondens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Fonder.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

 

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 13:30.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.