Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Nordic Credit Partners: Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) ("NCP III" eller "Fonden")
offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital-
och vinstandelslån ("Andelslånen") uppgick till 6 652 kronor per
andel vid marknadens stängning den 31 mars 2020.

Under mars månad föll den nordiska företagsobligationsmarknaden med ca
23%[1] vilket är mer och snabbare än någonsin tidigare. Orsaken till
fallet var att ett antal daglighandlade obligationsfonder drabbades
av omfattande utflöden vilket tvingade dem att sälja en stor mängd
obligationer samtidigt som det saknades köpare till dessa. Marknaden
stabiliserades först efter att ca 30 obligationsfonder, efter samråd
med Finansinspektionen, den 20 mars stängde sina fonder för
ytterligare uttag.

Värdet på NCP III:s innehav har dock fallit mindre än marknaden under
månaden. Det beror på att portföljen som helhet har kort snittlöptid,
saknar exponering mot oljeservice- och E&P-sektorerna (som i snitt
fallit med 45%[1] respektive 42%[1] under samma period) och har
allmänt god kreditkvalitet. Prisfallet har dock lett till att
belåningen, som normalt sett ökar den riskjusterade avkastningen,
under månaden istället förstärkt värdeminskningen i Andelslånen. Till
skillnad från daglighandlade fonder har NCP III inte några utflöden
men har - i syfte att hålla nere belåningsgraden i den fallande
marknaden och minska kreditrisken i enskilda innehav - gjort vissa
förändringar i portföljen. Värdeförändringen sedan föregående månad
förblir dock till stor del orealiserad och förväntas reverseras
framöver.

Portföljen påverkas både direkt och indirekt av effekterna av
coronasmittan. Två innehav (motsvarande ca 7% av
Investeringsportföljen) bedöms vara särskilt påverkade men båda har
pant i stora materiella anläggningstillgångar vilket begränsar
förlustrisken.

Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 24 strategiska
innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, IT-infrastruktur,
underhåll och service, konsumentvaror, fastigheter och
bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att
finansiera Investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 31
mars 2020 till 49,0%.

Nyckeltal för portföljen per den 31 mars 2020

+--------------------------+----------------+
|Effektiv ränta (%) | 17,43%|
+--------------------------+----------------+
|Kreditduration (år) | 2,50 |
+--------------------------+----------------+
|Ränteduration (år) | 0,43 |
+--------------------------+----------------+
|Modifierad duration (%) | 0,40% |
+--------------------------+----------------+

Största innehav per den 31 mars 2020

+-----------------------------------+---------------+---------------+
|Emittent |ISIN |% av portföljen|
+-----------------------------------+---------------+---------------+
|SGL TransGroup International A/S |SE0013101219 | 5,8% |
+-----------------------------------+---------------+---------------+
|OPR Finance Oyj |FI4000292180 | 5,7% |
+-----------------------------------+---------------+---------------+
|Magnolia Bostad AB |SE0009155625 | 5,4% |
+-----------------------------------+---------------+---------------+
|Heimstaden AB |SE0012455111 | 5,2% |
+-----------------------------------+---------------+---------------+
|Logent AB |SE0013358686 | 5,0% |
+-----------------------------------+---------------+---------------+

Styrelsen och förvaltarna fokuserar nu på att först ta Andelslånens
substansvärde tillbaka till par (10 000 kronor per andel) och
därefter fortsätta generera en nettoavkastning om 7-9% per år
framöver. I enlighet med villkoren utgår inget förvaltningsarvode
förrän Fonden genererat en nettoavkastning om minst 4% per år sedan
start. Fonden har med hänvisning till rådande marknadsläge också
beslutat att öka informationsgivningen till investerarna och kommer
att offentliggöra substansvärde, nyckeltal och marknadskommentarer
månadsvis, istället för kvartalsvis, framöver.

Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på Fondens hemsida
www.ncpgroup.se under fliken Fonder.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ
investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska
högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5
år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering,
långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från
finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och
attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid.
Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell,
finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett
slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden
strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och
geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för
att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast
förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där
investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4
procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning
delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och
kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt
aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på
Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är
Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en
auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står
under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 april 2020 kl.
15:30.

[1]DNB Markets Nordic High Yield Index, total return in %

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-credit-partners/r/nordic-credit-partne...
https://mb.cision.com/Main/16639/3083554/1226167.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.