Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

Nordic Entertainment Group: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Nordic Entertainment Group AB (publ) ("NENT") kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 klockan 10.00 på
Stockholm Radisson Blu Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan
4 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 9.30.

INFORMATION OM DISTANSDELTAGANDE I ÅRSSTÄMMAN 2020

Med anledning av utbrottet av coronaviruset och för NENTs aktieägares
säkerhet, uppmanas NENTs aktieägare att inte delta vid årsstämman 2020
personligen. Aktieägare ombes istället att poströsta eller delta via
ombud.

Mer information om poströstning och fullmaktstjänster finns
tillgänglig på

NENTs hemsida
https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general

-meetings.
SÄRSKILDA ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Den fortsatta spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att med
någon

säkerhet bedöma. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande gäller
i

Sverige restriktioner mot att hålla allmänna sammankomster med fler än
50

personer. NENT värnar om våra aktieägares hälsa och kommer att iaktta
vid var

tid gällande restriktioner och begränsningar. Om antalet personer på
plats vid

årsstämman riskerar att överstiga de vid tidpunkten för stämman
gällande

restriktionerna och begränsningarna av sammankomster, kan NENT komma
att

flytta fram årsstämman till ett senare tillfälle. Som en
försiktighetsåtgärd

har NENT även beslutat att vidta bland annat följande särskilda
åtgärder vid

årsstämman 2020:
· NENTs styrelseordförande kommer inte att hålla sitt sedvanliga
öppningsanförande och NENTs VD kommer inte hålla sitt sedvanliga
anförande,

utan båda kommer istället närvara vid stämman per telefon;
· NENTs styrelse och ledning kommer närvara vid årsstämman per
telefon;

· aktieägarna kan skicka in frågor inför årsstämman genom att skicka
ett e

-post till agm@nentgroup.com senast den 18 maj kl. 12.00; och
· ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
NENT följer noga effekterna av utbrottet av coronaviruset i Sverige,
och kan i

händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från
regeringen

eller andra relevanta myndigheter komma att besluta om att vidta
ytterligare

försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman 2020. Information och
uppdateringar avseende de särskilda åtgärderna med anledning av
spridningen av

coronaviruset finns tillgängligt på NENTs hemsida
https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general-meetings.
ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen
den 13 maj 2020, och

· anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 13 maj 2020.
Anmälan görs på bolagets hemsida
https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general-meetings,
på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB
"Årsstämma, NENT", Box 5267, 102 46 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har
sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna
omregistrering ska vara genomförd onsdagen den 13 maj 2020 måste
aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna
dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör
skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god tid
före årsstämman.

VIKTIG INFORMATION OM ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN GENOM OMBUD SAMT
POSTRÖSTNING

NENT uppmanar sina aktieägare att inte delta personligen vid
årsstämman 2020. Aktieägare ombes istället att poströsta eller delta
via ombud.

Aktieägare som deltar genom ombud bör skicka behörighetshandlingar
till ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Mer
information om fullmaktstjänster, samt formulär för fullmakt och
poströstning finns tillgängligt på NENTs hemsida
https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general-meetings.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med
årsstämman, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....
Om du har frågor om NENTs personuppgiftshantering, eller vill
utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss på
dpo@nentgroup.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter:
a. David Chance (omval, valberedningens förslag);
b. Anders Borg (omval, valberedningens förslag);
c. Simon Duffy (omval, valberedningens förslag);
d. Kristina Schauman (omval, valberedningens förslag);
e. Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag); och
f. Pernille Erenbjerg (nyval, valberedningens förslag).
14. Val av styrelseordförande.
15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av
egna aktier.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

18. Beslut om ändringar i bolagsordningen.
19. Årsstämmans avslutande.
VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen väljs till
ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter
och styrelsens ordförande (punkterna 11, 13 (a)-(f) och 14)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av styrelseledamöterna David Chance, Anders Borg, Simon Duffy,
Kristina Schauman och Natalie Tydeman samt att Pernille Erenbjerg
väljs till ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att David Chance omväljs till styrelsens
ordförande.

Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 12)

Valberedningen föreslår oförändrade arvodesnivåer per ledamot, och ett
totalt arvode om 4 820 000 kronor till styrelsen.

Det föreslagna arvodet för arbetet i styrelsen för tiden intill slutet
av nästa årsstämma uppgår sammanlagt till 3 950 000 kronor och ska
allokeras enligt följande:

· 1 450 000 kronor till styrelsens ordförande, och
· 500 000 kronor till var och en av de övriga fem
styrelseledamöterna.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden
intill slutet av nästa årsstämma uppgår sammanlagt till 870 000
kronor och ska allokeras enligt följande:

· 235 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 130 000
kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna, och

· 140 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 52 500
kronor till var och en av de övriga två ledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkända fakturor.

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor och att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. KPMG AB har
informerat NENT om att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt
kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs
till revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Disposition av NENTs vinst (punkt 9)

Som offentliggjorts tidigare har styrelsen i NENT beslutat att inte
föreslå någon utdelning för räkenskapsåret 2019. NENTs balanserade
vinstmedel om totalt 1 759 Mkr föreslås därför föras över i ny
räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
(punkt 16)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om återköp av
NENTs egna aktier, för indragning av aktier genom minskning av
aktiekapitalet enligt följande villkor:

· Återköp av aktier (serie A och/eller serie B) ska ske på Nasdaq
Stockholm, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma.

· Högst så många aktier får återköpas att NENTs innehav vid var tid
inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i NENT.

· Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

· De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt
billigaste tillgängliga aktierna.

· Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flera alternativa metoder
i arbetet med att leverera långsiktigt aktieägarvärde och
totalavkastning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare:

Ersättningsriktlinjerna ("riktlinjerna") omfattar VD & Koncernchef och
övriga medlemmar i bolagets Verkställande Ledning ("ledande
befattningshavare"), för närvarande sju medlemmar. Riktlinjerna ska
tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits vid
årsstämman 2020. Styrelsen och dess Ersättningsutskott ("Utskottet")
har för avsikt att riktlinjerna ska gälla i fyra år från dess
godkännande. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman, exempelvis aktierelaterade långsiktiga
incitamentsplaner.

Vår policy avseende ersättning

NENTs ersättningspolicy är utformad med syfte att i) driva och belöna
företagets och individens långsi...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.