Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Nordic Entertainment Group: Kv2 2021 kvartalsrapport januari-juni

Levererar enligt femårsstrategin - 31% organisk tillväxt och 21% ökning av Viaplay-abonnenter 

Antalet betalande Viaplay-kunder ökade med 21% från föregående år, till 3 287k (2 716) med 140k tillkommande abonnenter under kvartalet, varav 113k nordiska abonnenter och 27k internationella abonnenter. Målet för antalet internationella abonnenter vid utgången av 2021 har höjts från mer än 250k till 500k.

31% organisk försäljningstillväxt med rapporterad försäljning uppgående till 3 072 (2 624 Mkr inklusive 238 Mkr från den numera avkonsoliderade verksamheten Viasat Consumer).

Rörelseresultatet före intressebolag och jämförelsestörande poster ökade med 56% till 244 (156) Mkr och inkluderade -50 Mkr avseende Viaplays internationella expansion. Rörelseresultatet ökade 98% på underliggande basis justerat för föregående års bidrag om 33 Mkr från Viasat Consumer verksamheten.

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 179 (2 594) Mkr inklusive 9 (54) Mkr i resultat från intressebolag samt jämförelsestörande poster om -74 (2 383) Mkr. Föregående års reavinst uppstod vid sammanslagningen för att bilda vårt joint venture Allente.

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 87 (2 517) Mkr.

Periodens justerade resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 266 (148) Mkr och det justerade resultatet per aktie från kvarvarande verksamheter till 3,41 (2,20) kr.

Periodens resultat, totala verksamheter, uppgick till 92 (2 515) Mkr, och resultat per aktie till 1,18 (37,34) kr.

[][][][]
Finansiellt
sammandrag

Kv2 Kv2 H1 H1 Helår
(Mkr) 2021 2020 2021 2020 2020
Kvarvarande
verksamheter
Nettoförsäljning 3 072 2 624 6 054 5 994 12 003
Organisk tillväxt 31,3% -12,6% 23,2% -6,9% 0,1%

Rörelseresultat 244 156 407 375 978
före intressebolag
och
jämförelsestörande
poster
Resultat från 9 54 57 54 100
intressebolag
Rörelseresultat 253 210 463 429 1 077
före
jämförelsestörande
poster
Jämförelsestörande -74 2 383 -74 2 383 2 109
poster[1)]
Rörelseresultat 179 2 594 390 2 813 3 186

Periodens 87 2 517 242 2 673 2 869
resultat,
kvarvarande
verksamheter
Periodens 5 -3 -4 -2 -643
resultat,
avvecklade
verksamheter[2)]
Periodens 92 2 515 238 2 671 2 226
resultat, totala
verksamheter
Resultat per aktie 1,18 37,34 3,15 39,67 33,06
före utspädning
(kr)

Justerat resultat 266 148 497 305 957
från kvarvarande
verksamheter[3)]
Justerat resultat 3,41 2,20 6,58 4,53 14,21
per aktie från
kvarvarande
verksamheter
(kr)[3)]

 
Koncernchefen har ordet

"Det momentum som vi har skapat fortsatte in i det andra kvartalet av vår femåriga strategiperiod och vi är på god väg för att nå våra mål. 21% abonnenttillväxt för Viaplay, 31% organisk försäljningstillväxt för koncernen och 98% förbättring i underliggande resultat visar på styrkan och potentialen i verksamheten. För första gången var Viaplay vår största intäktskategori, vilket är en viktig milstolpe i vår transformation. Takten i vår internationella expansion ökar nu med den närliggande lanseringen i Polen och vi höjer våra abonnent- och investeringsmål för helåret för att reflektera styrkan i vårt innehållserbjudande och de nya partnerskap vi ingår. Hållbarhet är centralt i allt vi gör och vi håller just nu på att ta fram en ny femårig strategi i dialog med våra intressenter som ska styra vår leverantörskedja, värna om dataskydd och den personliga integriteten, främja mångfald och minska vårt miljöavtryck."

Viaplays intäkter (35% av försäljningen) ökade med 36% på organisk basis jämfört med föregående år till följd av en abonnenttillväxt på 21%. I kvartalet adderade vi 113k abonnenter i Norden och 27k internationellt och avslutade därmed det första halvåret med 3 287k betalande abonnenter. Försäljningstillväxten reflekterade också de prisjusteringar som genomfördes under våren. Det totala antalet streamade minuter för våra originalproduktioner ökade med 82% jämfört med i fjol och våra sändningar från EM i fotboll gav skjuts till abonnenttillväxten i Danmark. Vi har höjt vår ambitionsnivå för antalet Viaplay Originals-premiärer till minst 50 för helåret och har flera stora sporträttigheter som börjar streamas efter sommaren. Vi är på god väg att nå vårt mål för helåret att addera minst 400k betalande abonnenter i Norden.

Lanseringen av Viaplay i de tre baltiska länderna har gått enligt plan. Vi har ett starkt inflöde av abonnenter i den kostnadsfria provperioden, sjösätter ett antal attraktiva nya B2B- och D2C-kampanjer och kommer snart att addera UEFA-turneringarna till vårt erbjudande. Vi kommer lansera Viaplay i Polen den 3 augusti och står redo med ett väldigt starkt innehåll, samt har flera B2B-distributionsavtal redo att rullas ut. Det har gjort att vi dubblar vårt ursprungliga mål för internationella abonnenter till 500k vid årets slut. Vi har också ökat investeringarna i Viaplays internationella expansion och förväntar oss nu en påverkan på rörelseresultatet med -500 Mkr för 2021, varav -86 Mkr har tagits under det första halvåret. På vår kapitalmarknadsdag i september kommer vi ge en uppdatering av femårsplanen inklusive påverkan från de nyligen förvärvade rättigheterna till engelska Premier League på ytterligare fem marknader i sex år med start 2022.

Övriga abonnemangsintäkter (33% av försäljningen) ökade med 30% på organisk basis jämfört med föregående år när fjolårets bidrag från den numera avkonsoliderade Viasat Consumer-verksamheten exkluderats. Tillväxten förklaras främst av en ökning av intäkterna från Allente och låga jämförelsetal.

Reklamintäkterna (31% av försäljningen) ökade med 28% på organisk basis jämfört med föregående år då annonsmarknaden fortsatte att återhämta sig från nedgångarna som noterades i andra kvartalet i fjol. Vi bedömer att vår marknadsandel för TV- och radioreklam i Norden ökade och att efterfrågan ligger kvar på en hög nivå.
Intäkterna från den kvarvarande Studios-verksamheten (2% av försäljningen) ökade med 19% på organisk basis jämfört med föregående år, då NENT Studios brittiska distributionsverksamhet avyttrats i juni. Vår kvarvarande verksamhet har sett högre externa order- och produktionsvolymer men är nu primärt fokuserad på att producera innehåll för Viaplay. Avyttringen av den återstående Studios-verksamheten ute till försäljning aviserades tidigare den här månaden och affären förväntas avslutas i det tredje eller fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet före intressebolag och jämförelsestörande poster ökade med 98% när föregående års bidrag från Viasat Consumer exkluderats men våra investeringar i Viaplays internationella expansion inkluderats.

Vårt joint venture Allente är på god väg att realisera kostnadssynergierna på totalt 650 Mkr nästa år och arbetar därutöver med merförsäljning av Viaplay till sin abonnentbas. De kvartalsvisa integrationskostnaderna förväntas öka nu när takten i programmet ökar enligt plan, vilket gör att vi förväntar oss ett begränsat bidrag till resultatet det här året. Vi kommer att få utdelning kvartalsvis från Allente från och med det tredje kvartalet och förväntar oss att utdelningarna för helåret 2021 uppgår till minst 400 Mkr.

Vi rör oss snabbt framåt med vår expansion i Norden och internationellt och fångar nya möjligheter när de uppstår. Vi investerar mer och mer i lokalt originalinnehåll och säkrar nyckelrättigheter för flera år framåt. Vi kommer, utöver lanseringarna i Nederländerna och USA, att avisera ytterligare marknader i vår internationella expansion senast under vår kapitalmarknadsdag.

Vi har dragit stora lärdomar under pandemin och hittat nya flexibla arbetssätt som vi kommer att ha stor nytta av när vi gradvis öppnar våra kontor igen. Genomslaget för streamingtjänster hos konsumenterna har utan tvivel accelererats och vi är som alltid fullt fokuserade på att leverera de bästa kundupplevelserna på ett hållbart sätt för alla våra intressenter.

Anders Jensen
VD & Koncernchef  
 

Aktieägarinformation
Årsstämman 2021
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöter Anders Borg, Simon Duffy, Pernille Erenbjerg, Kristina Schauman och Natalie Tydeman samt val av Andrew House till ny styrelseledamot. Vidare valde årsstämman Pernille Erenbjerg till ny styrelseordförande.

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 och att godkänna att bolaget ingår ett swap-avtal med tredje part för att säkra det långsiktiga incitamentsprogrammet, enligt vilket den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i NENT Group till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet. Vidare omvalde årsstämman KPMG till revisor fram till slutet av årsstämman 2022. Tomas Gerhardsson har utsetts till ny huvudansvarig revisor.

Årsstämman godkände ersättningen till styrelsen och revisorerna i enlighet med valberedningens förslag och beslutade att anta nya uppdaterade riktlinjer för ersättningen till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 10%, vid var tid, av det totala antalet aktier i NENT Group, och ändra NENT Groups bolagsordning för att uppfylla formella krav enligt aktiebolagslagen.

Finansiell kalender
Kv3 delårsrapport                                        26 oktober 2021
Kv4 och Bokslutskommuniké                      8 februari 2022

Webbsändning och videohälsning från VD och Koncernchef Anders Jensen
En telefonkonferens och webbsändning hålls idag klockan 09.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Presentationen kommer att webbsändas på länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/e9x7gopo

Sverige   :                  +46 (0) 8 566 184 67
Storbritannien:           +44 (0) 2071 928 338
USA:                         +1 646 741 3167

Kod till telefonkonferensen är 8549677.
Klicka här för att se videohälsning från VD och Koncernchef Anders Jensen  (https://vimeo.com/577797551/cf9eda554d)

[image] (https://vimeo.com/577797551/cf9eda554d)
 

Kontakta oss
press@nentgroup.com(eller Roberta Alenius, Head of Corporate Communications: +46 70 270 72 17)
investors@nentgroup.com(eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 440 414)
 

Information till redaktionen
Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group)s streamingtjänst Viaplay finns i varje nordiskt land och i Estland, Lettland och Litauen. Viaplay lanseras i Polen och USA under 2021 och i Nederländerna under 2022, med lansering i ytterligare fyra marknader till slutet av 2023. Vi driver streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm och ett globalt perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (`NENT A' och `NENT B'). Denna information är sådan information som Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om...

Författare Cision