Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

Nordic Entertainment Group: Kv3 2021 kvartalsrapport januari-september

Expansionen levererar, 10% organisk tillväxt och 28% ökning av Viaplay-abonnenter

Highlights för det tredje kvartalet

  • Antalet betalande Viaplay-kunder ökade med 28% från föregående år, till 3 608k (2 813) med 322k tillkommande abonnenter under kvartalet, varav 36k nordiska abonnenter och 286k internationella abonnenter
  • 9,9% organisk försäljningstillväxt med rapporterad försäljning uppgående till 3 054 (2 828) Mkr
  • Rörelseresultatet före intressebolag och jämförelsestörande poster uppgick till 80 (176) Mkr och inkluderade -200 Mkr avseende Viaplays internationella expansion
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 114 (256) Mkr inklusive 34 (80) Mkr i resultat från intressebolag
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 91 (199) Mkr
  • Periodens justerade resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 179 (219) Mkr och det justerade resultatet per aktie från kvarvarande verksamheter till 2,30 (3,25) kr
  • Periodens resultat, totala verksamheter, uppgick till 55 (188) Mkr, och resultat per aktie till 0,71 (2,79) kr
  • På den senaste kapitalmarknadsdagen presenterades högre Viaplay-abonnentmål, 5 nya expansionsmarknader och höjda finansiella mål

  

Finansiellt
sammandrag

Nio Nio
Kv 3 Kv 3 månader månader Helår
(Mkr) 2021 2020 2021 2020 2020
Kvarvarande
verksamheter
Nettoförsäljning 3 054 2 828 9 108 8 822 12 003
Organisk tillväxt 9,9% 10,4% 18,4% -1,9% 0,1%

Rörelseresultat 80 176 487 551 978
före intressebolag
och
jämförelsestörande
poster
Resultat från 34 80 91 134 100
intressebolag
Rörelseresultat 114 256 578 686 1 077
före
jämförelsestörande
poster
Jämförelsestörande - - -74 2 383 2 109
poster1)
Rörelseresultat 114 256 503 3 069 3 186

Periodens 91 199 333 2 873 2 869
resultat,
kvarvarande
verksamheter
Periodens -36 -12 -40 -14 -643
resultat,
avvecklade
verksamheter2)
Periodens 55 188 293 2 859 2 226
resultat, totala
verksamheter
Resultat per aktie 0,71 2,79 3,84 42,45 33,06
före utspädning
(kr)

Justerat resultat 179 219 675 525 957
från kvarvarande
verksamheter3)
Justerat resultat 2,30 3,25 8,85 7,79 14,21
per aktie från
kvarvarande
verksamheter
(kr)3)

Koncernchefen har ordet

"Under tredje kvartalet tog vi ytterligare ett viktigt steg i vår femårsplan som den internationella utmanaren på streamingmarknaden. Vi uppnådde flera nya milstolpar inklusive den viktiga lanseringen av Viaplay i Polen, vår nionde och största marknad hitintills. Lanseringen var framgångsrik och vi har etablerat starka lokala samarbeten med distributionspartners, vilket bidrog till att vi uppnådde totalt 313k betalande internationella Viaplay-abonnenter vid utgången av tredje kvartalet. I kombination med tillväxten i Norden och Baltikum resulterade detta i tillväxt på 28% till över 3,6 miljoner abonnenter jämfört med motsvarande period föregående år. Vi uppdaterade de strategiska målsättningarna på vår kapitalmarknadsdag nyligen och meddelade att Viaplay kommer lanseras på 5 nya marknader innan utgången av 2023. Vi finns därefter på totalt 16 marknader och målet är att uppnå 12 miljoner abonnenter innan utgången av 2025. Vi är på god väg mot att uppnå målet om minst 400k abonnenter i Norden innan årets slut och 500k internationella abonnenter under 2021. Vår 10% organiska försäljningstillväxt för koncernen drevs huvudsakligen av Viaplay, som nu utgör vår största intäktskategori, och den pågående återhämtningen av annonsmarknaden."

Viaplays intäkter (36% av försäljningen) ökade med 15% på organisk basis jämfört med föregående år, till följd av 28% abonnenttillväxt jämfört med föregående år. Antalet abonnenter i Norden ökade med 36k och internationella abonnenter med 286k under kvartalet, och vi slutade årets första nio månader med totalt 3 608k betalande abonnenter. Intäktsökningen återspeglade också prisjusteringarna på de nordiska marknaderna under våren.

Viaplays totala antal streamade minuter av våra originalproduktioner ökade med 38% jämfört med föregående år, medan vår bevakning av Bundesliga, engelska Premier League, UEFA-ligor och Formel 1 ökade streamade minuter av våra sportsändningar. Vi har höjt vår ambitionsnivå för antalet Viaplay Originals-premiärer till minst 50 för helåret och över 60 nästa år, samt säkrat flera stora sporträttigheter för flera år framåt.

Nästa steg är lanseringen i USA i december, med ett fokuserat nordiskt innehållserbjudande, till en början tillgängligt via partners. Därefter lansering i Nederländerna under första kvartalet nästa år, vilket kommer att utgöra vårt bredaste och starkaste innehållserbjudande i våra expansionsmarknader hitintills.

Övriga abonnemangsintäkter (34% av försäljningen) ökade med 1% på organisk basis jämfört med föregående år och förklaras av ökade intäkter, främst från Allente.
Reklamintäkterna (27% av försäljningen) ökade med 10% på organisk basis jämfört med föregående år, allt eftersom annonsmarknaden fortsatte att återhämta sig samt en hög utförsäljningsgrad till följd av att vi fokuserat på nyckelsegment inom rese-, fritids- och underhållningsbranschen.

Intäkterna från den kvarvarande Studios-verksamheten (3% av försäljningen) ökade med 118% på organisk basis jämfört med föregående år, när NENT Studios brittiska verksamhet som avyttrades under andra kvartalet exkluderats. Detta förklaras av ökade externa order- och produktionsvolymer för kvarvarande verksamheter som har omprofilerats till Viaplay Studios som huvudsakligen fokuserar på att skapa innehåll för Viaplay. Försäljningen av alla resterande avvecklade Studios-verksamheter genomfördes i slutet av kvartalet.

I Norden ökade resultatet med 60% och totalt EBIT inkluderade ökade investeringar i Viaplays internationella expansion, som kommer att driva tillväxt, resultat och marginaler långsiktigt.

Vårt joint venture Allente är på god väg att realisera kostnadssynergierna på totalt 650 Mkr nästa år och arbetar därutöver med merförsäljning av Viaplay till sin abonnentbas. Vi fick den förväntade utdelningen på 125 Mkr från Allente under det tredje kvartalet, och förväntar oss ytterligare 125 Mkr under fjärde kvartalet.

Koncernens justerade resultat för perioden visar på verksamhetens styrka och vår förmåga att generera ökande vinster i Norden samtidigt som vi investerar i vår internationella expansion.

Våra verksamhets- och hållbarhetsstrategier är integrerade och långsiktiga, med fokus på att skapa betydande och hållbara värden. Vi kommer lansera vår nya femåriga hållbarhetsstrategi nästa år och har redan startat flera initiativ för att försäkra oss om att vi producerar och levererar vårt innehåll på ett hållbart sätt, med ökad transparens och minskad miljöpåverkan.

Vi har dragit stora lärdomar under pandemin. Vi har introducerat hybrida och flexibla arbetsmetoder allt eftersom vi gradvis öppnat upp våra kontor, och det finns mycket mer att lära när vi utvecklar vår värdebaserade kultur och agila organisation.  Pandemin har accelererat genomslaget för streamingtjänster och ökat efterfrågan på högkvalitativt innehåll, oavsett språk. Dessa trender är här för att stanna och vi är fullt fokuserade på att fortsätta leverera de bästa upplevelserna för alla våra intressenter.

Anders Jensen
VD & Koncernchef
  

Aktieägarinformation

Finansiell kalender

Kv4 och Bokslutskommuniké8 februari 2022

Webbsändning och videohälsning från VD och Koncernchef Anders Jensen

En telefonkonferens och webbsändning hålls idag klockan 09.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Presentationen kommer att webbsändas på länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/2ufnxsd6

Sverige:+46 (0) 8 50 69 21 80

Storbritannien:+44 (0) 2071 928000

USA:+1 63 15 10 74 95

Kod till telefonkonferensen är 3256716.

Klicka här för att se videohälsning från VD och Koncernchef Anders Jensen (https://www.nentgroup.com/reports-presentations/q3-2021-interim-report-january-september)

[https://www.nentgroup.com/reports-presentations/q3-2021-interim-report-january-september]

Kontakta oss
press@nentgroup.com(eller Roberta Alenius, Head of Corporate Communications: +46 70 270 72 17)
investors@nentgroup.com(eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 440 414)
Information till redaktionen
Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group)s streamingtjänst Viaplay finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Viaplay lanseras i USA under 2021 och i Nederländerna och Storbritannien under 2022, med lansering i Kanada, Tyskland, Österrike och Schweiz till slutet av 2023. Vi driver streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm och ett globalt perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (`NENT B'). Denna information är sådan information som Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 07:30 CET.

Författare Cision