Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Nordic Factoring Fund AB: Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 11 2020

Stockholm 13 februari 2020 - Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan
kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare
erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange
(NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission enligt nedan:
Nordic Factoring Fund AB:s ("Emittenten") villkor för kapital- och
vinstandelslån av den 5 mars 2019 ("Villkoren") ska gälla under
program för kapital- och vinstandelslån ("Programmet") jämte de nedan
angivna slutliga villkor ("Slutliga Villkor"). Definitioner som
används nedan ska ha samma innebörd som i de Allmänna Villkoren i det
Grundprospekt som godkändes av Finansinspektionen den 5 mars 2019.
Utöver dessa ska följande definitioner användas.

Tranchebenämning - den emission under vilken Vinstandelslån emitteras
Likviddatum - datum för när likviden ska vara Emittenten till handa
Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i
Prospektdirektivet. Fullständig information om Emittenten och
Programmet kan endast fås genom Grundprospektet, dess
tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför
investerare som överväger att investera i enlighet med Programmet bör
läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess
tilläggsprospekt. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa
Slutliga Villkor.

Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast
erhållas genom Grundprospektet, eventuella publicerade tillägg till
Grundprospektet samt dessa och samtliga Slutliga Villkor. Samtliga
ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med artikel 14 i
Prospektdirektivet på Emittentens hemsida.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 13
december 2019, varvid lånet höjts med 32 022 153 SEK från nominellt
613 459 288 SEK till nominellt 645 481 441 SEK.

Instrumentspecifika villkor

1. Lånenummer 2019:1 (ISIN: SE0012116382)
2. Tranchebenämning Emission 11 - den 2 mars 2020 och
emitterar maximalt 100 000 000 SEK
3. Likviddatum 2020-02-27
4. Startdag för 2020-03-01
ränteberäkning

Erbjudandets former och villkor

1. Emissionsdag 2020-03-02
2. Information om tilldelning 2020-03-04
3. Första och sista dag för teckning 20120-02-03 - 2020-02-25

Nordic Factoring Fund AB (publ) bekräftar härmed att ovanstående
kompletterande Slutliga Villkor är gällande för kapital- och
Vinstandelslån utgivna enligt Grundprospekt med eventuella
tilläggsprospekt.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den
dag för Programmet och godkännande av gällande Grundprospektet som
skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har
offentliggjorts.

Stockholm den 13 februari 2020
Nordic Factoring Fund AB (publ)
Peter Norman Ulltin

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-factoring-fund-ab/r/nordic-factoring-f...
https://mb.cision.com/Main/18466/3034869/1193534.pdf

Författare Cision News