Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Nordic Iron Ore: Bokslutskommuniké januari - december 2018

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

· Bolagets aktie togs upp till handel på Nasdaq First North.
· Arbetet med genomförbarhetsstudien för Blötberget pågick
intensivt.

Fjärde kvartalet, 1 oktober- 31 december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
· Resultat efter skatt uppgick till -2,7 mkr (-2,0)
· Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 6,6
mkr (1,2)

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13 SEK (-0,02)
Helåret, 1 januari - 31 december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
· Resultat efter skatt uppgick till -10,2 mkr (-9,1)
· Investeringarna under perioden januari - december uppgick till
14,9 mkr (8,8)

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,67 SEK (-0,09)
· Likvida medel per 31 december 2018 uppgick till 9,2 mkr (2,4)
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Intensivt arbete med genomförbarhetsstudien och en fortsatt positiv
marknadsutveckling

Då var sista kvartalet till ända och vi kan summera 2018. Det har
varit ett händelserikt år för Nordic Iron Ore: den finansiella
situationen stärktes genom en nyemission samt en omvandling av
finansiell skuld genom kvittningsemissioner till aktier och
konvertibler; antalet aktieägare ökade kraftigt genom en utdelning
från en av våra ägare, och för att ge ägarna möjlighet att handla i
aktien noterades den på Nasdaq First North. Inför noteringen gjordes
en sammanläggning av aktierna och styrelsen utökades med en person.
Sista etappen av arbetet med genomförbarhetsstudien för Blötberget
inleddes vid halvårsskiftet, och detta arbete dominerade
aktiviteterna under det sista kvartalet.

Marknaden

På marknadssidan har utvecklingen varit gynnsam och bekräftat vår
strategi att producera högvärdig malm. Premien för högvärdig malm har
stabiliserats på en högre nivå och även priset på standardprodukter
har hållit sig relativt stabilt.

De sjunkande järnmalmspriserna vi såg mot slutet av året var något av
en korrigering, men som väntat kom en rekyl uppåt snabbt och
järnmalmspriset steg succesivt beroende på långsiktig efterfrågan och
lageruppbyggnad i Kina. Detta har lett till att indexet för
62-procentig malm klättrat tillbaka till cirka USD 76/ton och indexet
för högre kvaliteter med 65% järn har klättrat tillbaka till cirka 90
dollar per ton. Detta är ungefär den nivå som några analytiker
förutspår för 2019. Skillnaden mellan index för 62% och 65% har
sjunkit en hel del och premien för 65% ligger kring USD 5 per
procentenhet, vilket är nära en halvering mot toppnoteringen och
ligger mer i linje med det förväntade genomsnittet på lång- och
medelfristig sikt.

Utvecklingen av prisdifferensen mellan de två indexen under 2018
framgår av nedanstående diagram. Diagrammet slutar före den tragiska
olyckan vid en järnmalmsgruva i Brasilien som fick priserna att,
åtminstone tillfälligt, stiga påtagligt.

IODEX 62%Fe mot 65% Fe

[image]

Källa: S & P Global, Platts

Medan priset på terminskontrakt för högvärdig malm varit under visst
tryck har den lokala marknaden i Kina för malm med 66% eller mer,
stärkts i respons till ekonomiska stimulanser från regeringen.
Framtidsutsikterna för marknaden ter sig således fortsatt positiva
för NIO trots korrektionen under slutet av 2018.

Projektarbeten

Vårt projekt Ludvika Gruvor består av tre delar: två är nedlagda
gruvor som skall återstartas och för vilka vi har alla nödvändiga
tillstånd, men den mest spännande delen av projektet är
Håksbergsfyndighetens sydliga fortsättning under sjön Väsman som vi
benämner Väsmanfältet. Det var mycket magnetkartan över det området
som lockade mig när jag först tittade på projektet för åtta år sedan
och jag vet att jag inte är ensam. Det är därför glädjande att vi får
hjälp med undersökningarna av området. Under 2019 kommer det
EU-finansierade forskningsprojektet Smart Exploration att testa
modern prospekteringsteknik inte bara kring Blötberget utan också på
Väsmanfältet.

Blötberget, där vi närmar oss beslut om byggstart är en utmärkt första
fas i projektet - mycket finns på plats sedan tidigare drift och
gruvan ligger nära till det blivande industriområdet och
järnvägsterminal. Det blir spännande att se den färdiga studien för
gruvan, men sin största förtjänst har Blötberget som katalysator för
utvecklingen av Väsmanfältet.

2019 kommer att vara ett avgörande år, inte bara för utvecklingen av
själva Blötbergsgruvan. Genom att etablera bolaget på marknaden och
det gemensamma anrikningsverket och järnvägsterminalen lägger gruvan
grunden för hela projekt Ludvika Gruvor. Det är min förhoppning att
det kommande finansieringsarbetet för bygget av Blötberget även skall
ge oss tillräckliga resurser för att öka tempot i utvecklingen av
Väsmanfältet. Vi kommer dock inte att tappa fokus - nu skall arbetet
med Blötberget gå från förstudier till genomförande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se (paul.marsden@nordicironore.se)

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i
Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina
mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst
genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande
Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det
inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera
järnmalm med mycket hög kvalitet.

För mer information, se www.nordicironore.se.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk
Information AB är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som
ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/bokslutskommunike-januari---...
https://mb.cision.com/Main/2831/2746432/995370.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.