Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Nordic Iron Ore: Delårsrapport januari - september 2019

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

· Ett kortfristigt lån om 5 miljoner kronor togs upp i juli.
· Ansökan om undersökningstillstånd för ett område i anslutning till
Blötberget åt sydväst lämnades in till Bergsstaten.

Tredje kvartalet, 1 juli- 30 september 2019

· Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
· Resultat efter skatt uppgick till -3,1 mkr (-2,5)
· Investeringarna under perioden juli - september uppgick till 3,3
mkr (4,6)

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,15 SEK (-0,13)
Delårsperiod, 1 januari - 30 september 2019

· Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
· Resultat efter skatt uppgick till -8,3 mkr (-7,5)
· Investeringarna under perioden januari - september uppgick till
12,1 mkr (8,3)

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,42 SEK (-0,55)
· Likvida medel per 30 september 2019 uppgick till 5,8 mkr (21,2)
Väsentliga händelser efter periodens utgång·

· Golder avrapporterade den slutliga genomförbarhetsstudien för
Blötberget·

· Swedbank Norge utsågs till finansiell rådgivare
· SRK Consulting avrapporterar en scopingstudie över Väsmanfältet
· Styrelsen beslutar om företrädesemission
Genomförbarhetsstudien färdigställd - visar på förutsättningar för
lönsam gruvdrift vid Blötberget.

Under det tredje kvartalet levererade konsultbolaget Golder Associates
den viktiga genomförbarhetsstudien. Studien - som är på närmare 600
sidor - visade svart på vitt att det går att starta en lönsam
verksamhet vid Blötberget. Den visar att Blötberget kan nå en
rörelsemarginal på 44 procent och en internränta på 15 procent före
skatt. Nettonuvärdet beräknas till drygt 1 miljard kronor vid 6
procent diskonteringsränta. Givet de antaganden som gjorts beräknas
alla investeringar ha betalat sig efter drygt 5,5 års brytning.

Otålig väntan på genomförbarhetsstudien

Sammantaget präglades tredje kvartalet av en otålig väntan på
färdigställandet av genomförbarhetsstudien. Olika delar presenterades
successivt som utkast för kommentarer och den 30 augusti erhölls ett
komplett utkast, inklusive den ekonomiska utvärderingen.

Huvudsyftet med studien var att få ett objektivt beslutsunderlag för
att avgöra om projektet ska drivas vidare enligt plan. Dessutom ger
studien nya investerare underlag för att besluta om att satsa på
projektet. Eftersom resultaten var positiva kan vi gå vidare i
arbetet med att starta gruvdrift vid Blötberget.

I genomförbarhetsstudien har Golder på några punkter varit försiktiga
i sina antaganden. Detta är positivt eftersom så stora investeringar
som det här är fråga om inte får baseras på optimistiska och osäkra
antaganden. Exempelvis avser studien anläggandet av en helt ny gruva
under den befintliga, varför potentialen i de historiska områdena
lämnas utanför beräkningarna. Anledningen till detta beräkningssätt
är den osäkerhet som råder kring omfattning och konsekvenser av
tidigare brytning samt status på befintliga underjordsanläggningar.

Väsman

Under perioden arbetade konsultbolaget SRK med studien kring Väsman. I
november erhöll vi den färdiga studien som innefattar en skiss på hur
exploateringen av Väsmanfältet kan gå till. Studien utgår endast från
den mycket begränsade mineraltillgången som vi har borrat upp inom
vår bearbetningskoncession. Man måste vara försiktig med vilka
slutsatser som kan dras av en scopingstudie, men en slutsats vi drar
är att det finns all anledning att fortsätta med studier och
prospektering, dels på större djup, men framförallt att undersöka
norra delen av Väsman. Upprepade magnetiska undersökningar indikerar
en omfattande mineralisering här.

Marknaden

I linje med den bedömning som lämnades i rapporten för andra kvartalet
har priserna på järnmalm i allmänhet fallit så att index för 62% Fe
ligger under USD 90/ton, medan premierna för malmer av högre kvalitet
fortsatt ligger på cirka USD 3/ton och procentenhet Fe. Detta innebär
att priset för NIOs premiumprodukt (magnetit 70,5% Fe) kan vara så
hög som USD 110-112/ ton C&F Kina.

Fördjupningen i prisnedgången jämfört med Q1 2019 hänger främst samman
med fortsatt oro över handelstvisten mellan Kina och USA,
lageruppbyggnad i hamnar och tillgång på billig skrotbaserad råvara.
Allt detta är troligtvis av övergående karaktär och tillsammans med
fortsatt tal om tillfälliga stängningar av några av Vales gruvor på
grund av säkerhetsproblem kommer detta sannolikt att bidra till att
återställa järnmalmspriserna på högre nivå de kommande månaderna.

Finansiering

Under perioden gav vi i uppdrag till Swedbank Norge, som har
omfattande erfarenhet från uppdrag i järnmalmsbranschen, att leta
finansiärer. Det är stora pengar som måste säkras inför igångsättande
av anläggningsarbetet och vi har bedömt att vi även måste leta
internationellt. Samtidigt som vi letar investerare för eget kapital
undersöker vi olika finansieringsmöjligheter i samband med
detaljplanering och diskussioner med leverantörer. Först när detta
arbete är klart vet vi hur mycket av finansieringen som måste ske med
eget kapital och kan genomföra en emission för detta ändamål. För att
finansiera verksamheten under detta arbete har styrelsen beslutat
genomföra en mindre företrädesemission.

Sammantaget ser jag positivt på framtiden. Vi är ett
gruvutvecklingsbolag som nu går från förstudie till genomförandefas.
Vi har en studie som visar på god lönsamhet och dessutom har vi
expansionsmöjligheterna i Väsmanfältet som kan rymma betydande
tillgångar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se (paul.marsden@nordicironore.se)

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i
Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina
mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst
genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande
Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det
inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera
järnmalm med mycket hög kvalitet.

För mer information, se www.nordicironore.se.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.
Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser
(info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som
ovan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/delarsrapport-januari---sep...
https://mb.cision.com/Main/2831/2962498/1142039.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.