Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Nordic Iron Ore: Nordic Iron Ore genomför företrädesemission om 20 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB ("Nordic Iron Ore" eller "Bolaget")
har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare om högst 7 991 277 aktier
("Företrädesemissionen"), som vid full teckning skulle inbringa en
emissionslikvid om cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Därtill
kan styrelsen även besluta om en överteckningsemission om högst 5,0
MSEK ("Överteckningsemissionen"). Teckningskursen i
Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen uppgår till 2,50 SEK
per aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och
garantiåtaganden om sammanlagt cirka 20,0 MSEK, motsvarande 100
procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillgodoser
Nordic Iron Ores kapitalbehov för förberedelserna inför inledandet av
gruvdrift och ge Bolaget nödvändigt utrymme för förhandling av
erforderliga strategiska finansieringsavtal. Med anledning av
Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget även publiceringen av
delårsrapporten för räkenskapsårets tredje kvartal till den 15
november 2019.

Företrädesemissionen i korthet

· Företrädesemission av högst 7 991 277 aktier motsvarande, vid full
teckning, en total emissionslikvid om cirka 20,0 MSEK före
emissionskostnader.

· Vid en övertecknad Företrädesemission har styrelsen en möjlighet
att emittera ytterligare högst 2 000 000 aktier genom
Överteckningsemissionen, vilket skulle inbringa ytterligare högst 5,0
MSEK.

· För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 15
november 2019 erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) innehavda
teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade
aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie.

· Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 19
november - 9 december 2019.

· Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från
befintliga ägare om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av
Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 8,8 MSEK,
motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med målsättning att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika gruvor,
bestående av Blötberget och Håksberg, samt utveckla det
mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har samtliga erforderliga
tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och
kommer vid drift kunna producera järnmalm av hög kvalitet.

Under 2019 har Nordic Iron Ore ihop med Golder Associates arbetat med
att färdigställa genomförbarhetsstudien för Blötberget. Studien visar
att goda förutsättningar finns för en lönsam gruvdrift, bland annat
med en bedömd årlig EBITDA om cirka 600 MSEK vid full drift. Bolaget
har därför nu inlett förberedelserna för produktion. Utöver
gruvutvecklingen genomför Bolaget en studie av Väsmanfältet, som
antas ha en väsentligt större järnmalmsreserv. Då både Väsmanfältet
och Håksberg angränsar till Blötberget finns potential för
signifikanta stordriftsfördelar och synergier sett till
infrastruktur.

Motivet till Företrädesemissionen att tillgodose Nordic Iron Ores
kapitalbehov för förberedelserna inför inledandet av gruvdrift och
att ge Bolaget nödvändigt utrymme för förhandling av erforderliga
strategiska finansieringsavtal. Vidare möjliggörs kvittning av
ägarlån, samt kvittning alternativt återbetalning av externa
brygglån, vilket stärker balansräkningen och minskar
räntekostnaderna.

Företrädesemissionen

Styrelsen för Nordic Iron Ore har, med stöd av det bemyndigande som
lämnades vid årsstämman den 22 maj 2019, beslutat att genomföra en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 7
991 277 aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer
Bolaget tillföras cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Vid full
teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka
med cirka 13 858 746 SEK, från cirka 34 646 868 SEK till cirka 48 505
614 SEK. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i
Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst cirka 28,6 procent.

Överteckningsemissionen

Vid full teckning i Företrädesemissionen har styrelsen även möjlighet
att besluta om en överteckningsemission om högst 2 000 000 aktier.
Beslut om Överteckningsemissionen förutsätter att
Företrädesemissionen övertecknas och tilldelning inom ramen för
Överteckningsemissionen ska i första hand ske till dem som har
tecknat aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter och
som anmält sitt intresse för teckning utan stöd av teckningsrätter
och, om full tilldelning till dessa inte kan ske inom ramen för
Överteckningsemissionen högsta belopp, i förhållande till det antal
aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till
övriga som har anmält sig för teckning i Företrädesemissionen utan
stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning till dessa inte kan
ske inom ramen för Överteckningsemissionen högsta belopp, ska
tilldelning ske i förhållande till det antal aktier var och en anmält
för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Teckningskursen och villkoren för Överteckningsemissionen i övrigt
kommer motsvara de som gäller för Företrädesemissionen. Om
Överteckningsemissionen utnyttjas fullt ut kommer Bolaget tillföras
ytterligare 5,0 MSEK före emissionskostnader. Utspädningen för de
aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen eller
Överteckningsemissionen kommer, om Överteckningsemissionen utnyttjas
fullt ut, uppgå till cirka 33,3 procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 11,2
MSEK från befintliga aktieägare, motsvarande cirka 56 procent av
Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 8,8 MSEK,
motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt
omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av
teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsförbindelserna har lämnats av Bolagets aktieägare Bengtssons
Tidnings AB ("BTAB"), Ludvika Holding AB ("LHAB"), Skålpussen AB,
Kopparinvest AB, Emil Nilsson, Jonas Bengtsson och Anders Bengtsson.
BTAB finns representerade i styrelsen genom ordinarie ledamot Jonas
Bengtsson och LHAB finns representerade genom styrelsens ordförande
Tomas Olofsson. Teckningsförbindelserna från BTAB och LHAB kommer
infrias delvis genom kvittning av ägarlån om nominellt totalt 7,0
MSEK. Garantiåtagandena har lämnats av fyra professionella
investerare. Två av garanterna är även långivare i det brygglån om
nominellt totalt 5,0 MSEK som offentliggjordes i juli 2019
("Brygglånegivarna" respektive "Brygglånet"). För det fall
Brygglånegivarna måste infria sina emissionsgarantiåtaganden och
teckna aktier i Företrädesemissionen i egenskap av emissionsgaranter,
kommer betalning för tecknade aktier i första hand erläggas genom
kvittning av Brygglånet.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För
garantiåtagandena utgår en kontant garantiprovision om 8 procent av
garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i
form av aktier, 10 procent av garanterat belopp. En efterföljande
riktad kvittningsemission av aktier kommer att genomföras för det
fall garanter väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier.
Teckningskursen vid sådan riktad kvittningsemission ska motsvara
volymviktad genomsnittskurs för Bolagets aktie under
teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Memorandum

Nordic Iron Ore kommer, med anledning av Företrädesemissionen, att
upprätta ett investeringsmemorandum, som beräknas offentliggöras den
15 november 2019.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

+----------------------------+-----------------------------+
|Sista handelsdag inklusive |13 november 2019 |
|rätt att erhålla | |
|teckningsrätt | |
+----------------------------+-----------------------------+
|Första handelsdag exklusive |14 november 2019 |
|rätt att erhålla | |
|teckningsrätt | |
+----------------------------+-----------------------------+
|Avstämningsdag för rätt av |15 november 2019 |
|delta i Företrädesemissionen| |
+----------------------------+-----------------------------+
|Offentliggörande av |15 november 2019 |
|investeringsmemorandum | |
+----------------------------+-----------------------------+
|Handel med teckningsrätter |19 november - 5 december 2019|
+----------------------------+-----------------------------+
|Handel i BTA |Fr.o.m. den 19 november 2019 |
+----------------------------+-----------------------------+
|Teckningsperiod |19 november - 9 december2019 |
+----------------------------+-----------------------------+
|Beräknad dag för |12 december 2019 |
|offentliggörande av utfall | |
+----------------------------+-----------------------------+
|Likviddag |17 december 2019 |
+----------------------------+-----------------------------+

Tidigareläggning av delårsrapport

Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget
publiceringen av delårsrapporten för räkenskapsårets tredje kvartal,
från den 22 november 2019 till den 15 november 2019.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB
är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat
Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se (paul.marsden@nordicironore.se)

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i
Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina
mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst
genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande
Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det
inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera
järnmalm med mycket hög kvalitet.

För mer information, se www.nordicironore.se.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.
Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser
(info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.